Ako sa stať členom Matice slovenskej


//Ako sa stať členom Matice slovenskej
Ako sa stať členom Matice slovenskej2024-01-24T11:01:47+00:00

Ako sa stať členom Matice slovenskej

Základným pilierom MS sú jej členovia združení v miestnych (MO MS), vo vedeckých (VO) a záujmových (ZO), ako aj Odboroch Mladej Matice. Členom sa môže stať každý občan SR, ako aj občan iného štátu, ktorý sa hlási k poslaniu, úlohám a myšlienkam MS, zároveň sa stotožňuje so stanovami a programom MS.

PRÁVA ČLENOV

 • práva členov MS sú ustanovené Hlava IV ods. 1 platných Stanov MS

POVINNOSTI ČLENOV

 • povinnosti členov MS sú ustanovené Hlava IV ods. 2 platných Stanov MS

ZÁNIK

 • členstvo v MS zaniká v zmysle ustanovení Hlava III ods. 10; 11 a 12 platných Stanov MS

1. Individuálne členstvo

Individuálne členstvo môže byť:

 • riadne,
 • individuálne členstvo registrované priamo na ČÚ MS,
 • zakladajúce a podporujúce,
 • čestné,A. RIADNE ČLENSTVO V MS

  Člen v odbore MS (MO, VO, ZO, OMM)

Členom v odbore MS sa stáva fyzická osoba (FO) na základe prihlášky do miestneho, záujmového, vedeckého odboru, odboru Mladej Matice, čo (FO) záujemca presne vyznačí v Prihláška za člena Matice slovenskej

 • POSTUP
 • vyplnenú prihlášku záujemca (FO) doručí príslušnému (MO, VO, ZO alebo OMM MS) v mieste svojho bydliska, prípadne aj mimo svojho bydliska tomu odboru MS, v ktorom má záujemca (FO) záujem byť členom MS,
 • riadne členstvo vzniká dňom schválenia vo výbore príslušného odboru MS (MO, VO, ZO alebo OMM MS), v ktorom prejavil záujem stať sa členom MS,
 • výška členského príspevku je stanovená jednotlivo schválením na valnom zhromaždení príslušného odboru MS,
 • bližšie informácie poskytne príslušné oblastné stredisko MS pôsobiace v príslušnej územnej pôsobnosti – DMS, OP MS alebo ČÚ MSB. INDIVIDUÁLNE členstvo v MS registrované priamo na ČÚ MS
 • Individuálnym členom Matice slovenskej sa stáva fyzická osoba (FO), ak v mieste bydliska nie je príslušný odbor MS (MO, VO, ZO alebo OMM MS), alebo ak má záujemca /FO/ vyslovene záujem o tento druh členstva v MS.
 • Prihláška za individuálneho člena Matice slovenskej
 • POSTUP
 • Záujemca (FO) o individuálne členstvo:
 • zasiela vyplnenú prihlášku na Členské ústredie MS prostredníctvom Slovenskej pošty alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenej na prihláške individuálneho člena MS
 • uhradí členský príspevok v hotovosti alebo prevodom na číslo účtu uvedenom v prihláške individuálneho člena MS v stanovenej výške 5,- Eur ročne
 • po prijatí prihlášky a členského príspevku ČÚ MS zaregistruje záujemcu v registri individuálnych členov, pričom obratom zašle záujemcovi (FO) vystavený členský preukaz spolu so sprievodným listom
 • bližšie informácie poskytne ČÚ MS

          C. ZAKLADAJÚCE A PODPORUJÚCE ČLENSTVO

Symbolicky nadväzuje na zakladajúcich členov MS od roku 1863 do roku 1873. Zakladajúcimi členmi sa stali mnohé významné osobnosti nášho politického, spoločenského, vedeckého a kultúrneho života. Zakladajúcim a podporujúcim členom MS sa môže stať každý, kto prejaví oň záujem.

Zakladajúci členovia MS 1863 – 1950

POSTUP

 • Podrobné informácie o ďalšom postupe
 • Prihláška za zakladajúceho a podporujúceho člena Matice slovenskej
  1. Zakladajúce členstvo MS:
  • záujemca o zakladajúce členstvo MS zašle prihlášku za zakladajúceho a podporujúceho člena MS, v ktorej vyznačí záujem o zakladajúce členstvo MS
  • po prijatí prihlášky a členského príspevku vo výške 500,- Eur, ČÚ MS zaregistruje záujemcu (FO) v osobitnom registri zakladajúcich členov, následne mu vystaví DIPLOM ZAKLADAJÚCEHO ČLENA MS
  • diplom (osvedčenie) zakladajúceho člena bude osobne odovzdaný z rúk predsedu MS, na požiadanie môže byť zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty
   1. Podporujúce členstvo MS:
  • záujemca o podporujúce členstvo MS rovnako zašle prihlášku za zakladajúceho a podporujúceho člena MS, v ktorej vyznačí záujem o podporujúce členstvo MS
  • po prijatí prihlášky a členského príspevku minimálne vo výške 100,- Eur, ČÚ MS zaregistruje záujemcu (FO) v osobitnom registri podporujúcich členov, následne mu vystaví Dohodu o podporujúcom členstve v MS
  • po úhrade poslednej splátky, ktorou podporujúci člen dosiahne plnú sumu stanovenú pri zakladajúcom členstve, sa podporujúci člen stáva zakladajúcim členom a bude mu vystavený DIPLOM ZAKLADAJÚCEHO ČLENA MS
  • diplom (osvedčenie) zakladajúceho člena bude osobne odovzdaný z rúk predsedu MS, na požiadanie môže byť zaslaný prostredníctvom Slovenskej poštyD. ČESTNÉ ČLENSTVO
   Čestným členom sa môže stať každá osoba, ktorá sa mimoriadnou mierou zaslúžila o rozvoj národného a kultúrneho života a Matice slovenskej.

  POSTUP

  • návrh na udelenie čestného členstva môže predložiť každá organizačná zložka MS
  • vyplnený návrh je potrebné odoslať na ČÚ MS, e-mail: martin.hajnik@matica.sk, ktoré vedie evidenciu všetkých návrhov a evidenciu schválených čestných členov
   ČÚ MS návrhy predloží na schválenie v rámci valného zhromaždenia alebo celoslovenského snemu MS, konaného v príslušnom kalendárnom roku
  • čestným členom MS sa navrhovaná osoba stáva po schválení na valnom zhromaždení alebo celoslovenskom sneme MS

   2. Kolektívne členstvo

  Kolektívnym členom MS sa môže stať právnická osoba, alebo iné zoskupenia bez právnej subjektivity so sídlom na Slovensku, napr. súbory, kluby a pod., alebo občianske združenia, krajanské spolky a organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí na základe Dohody o kolektívnom členstve, ktorú za MS podpisuje predseda MS.

  Kolektívne členstvo môže vzniknúť:

  Databáza kolektívnych členov

  • POSTUP
   • v prípade záujmu o kolektívne členstvo v MS sa obráťte na ČÚ MS, e-mail eva.risianova@matica.sk.
   • ČÚ MS spracuje dohodu o kolektívnom členstve v MS alebo odbore MS, na základe dodaných podkladov záujemcu o kolektívne členstvo
   • ČÚMS spracovanú dohodu zašle záujemcovi o kolektívne členstvo v 4 výtlačkoch, ktorý túto ako vyjadrenie súhlasu potvrdí svojim podpisom, prípadne pečiatkou a obratom všetky výtlačky zašle na ČÚ MS
   • ČÚ MS parafovanú, prípadne opečiatkovanú dohodu o kolektívnom členstve predloží na podpis predsedovi MS
   • ČÚ MS po vykonaní tohto úkonu a podpise dohody o kolektívnom členstve v MS predsedom MS, zašle 2 originály dohody kolektívnemu členovi MS
   • evidenciu všetkých dohôd kolektívnych členov v MS ako i odborov MS vedie ČÚ MS
   • po uzatvorení dohody o kolektívnom členstve MS, kolektívny člen v MS prezentuje svoju činnosť pod hlavičkou MS
   • MS sa v rámci svojich možností zaväzuje podporovať a prezentovať činnosť kolektívneho člena MS

Dokumenty na stiahnutie

Zakladajúci členovia MS 1863 – 1950

Prihláška za zakladajúceho a podporujúceho člena Matice slovenskej

Prihláška za individuálneho člena Matice slovenskej

Podrobné informácie o ďalšom postupe

Prihláška za člena Matice slovenskej

Dohoda o kolektívnom členstve MO  MS

X