Z histórie archívu

Z histórie archívu2018-10-27T19:15:12+00:00

Z histórie a zo súčasnej činnosti

 

  • Korene matičného archívu siahajú k začiatkom konštituovania Matice slovenskej (MS) a k jej zberateľskej činnosti roku 1863. V čase prvého pôsobenia MS (1863 – 1875) sa archívne dokumenty uchovávali spolu s múzejnými, knižničnými, archeologickými a numizmatickými zbierkami bez špeciálnych archívnych pravidiel. Po obnovení MS roku 1919 dokumenty z činnosti MS, ako aj historické dokumenty zozbieraných literárnych pozostalostí spočiatku spravoval Historický odbor MS, neskôr Literárnohistorický odbor MS a následne od roku 1927 Bibliotéka MS. Väčšia pozornosť sa matičným dokumentom začala venovať v roku 1945, keď bol vedením Archívu MS poverený samostatný archivár v rámci MS. V roku 1946 sa archívne pracovisko osamostatnilo ako Archív MS, ktorý bol v roku 1949 opäť začlenený do Bibliotéky MS.
  • Koncepčnejšie sa s archívnymi dokumentmi MS začalo pracovať v roku 1966, keď pri správe MS zriadili Kabinet pre výskum dejín MS, ktorý bol v nadchádzajúcom roku zaradený do Literárneho archívu MS ako odborné oddelenie. Po premenovaní Literárneho archívu MS na Archív literatúry a umenia MS roku 1981 naďalej pôsobil ako jedno z oddelení. Samostatným pracoviskom MS sa Archív MS stal opäť v polovici roka 2000, keď po prijatí zákona NR SR č.183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej bol Archív literatúry a umenia MS rozdelený na dva archívy, a to Archív MS a Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. V rámci štruktúry archívov Slovenskej republiky sa Archív MS stal špecializovaným verejným archívom a vo svojej činnosti sa riadi okrem zákona o MS aj zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MV SR  č. 628/2002 k tomuto zákonu v znení neskorších predpisov.
  • Archív MS je odborné pracovisko MS na zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov s dôrazom na činnosť MS a významných osobností národného života, vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci svojej činnosti získava, eviduje, odborne spracováva, ochraňuje a sprístupňuje vzácne historické dokumenty. Buduje archívne fondy a zbierky písomné, fotodokumentačné a multimediálne. Vo svojom depote uchováva spracované archívne dokumenty vo forme inventárov, súpisov, ale aj  nespracované dokumenty. Uložené sú v 8 500 archívnych škatuliach, čo predstavuje 1 000 bežných metrov archívneho materiálu.
  • Najcennejšie dokumenty sa viažu k vzniku MS roku 1863 s presahom do roku 1857 (do počiatkov snáh o MS). Okrem dokumentov z histórie inštitučnej zložky MS vlastní aj dokumenty z činnosti miestnych, záujmových a vedeckých odborov MS. Archívne dokumenty MS reprezentujú bohatstvo jej kontaktov s významnými osobnosťami a inštitúciami kultúrneho, vedeckého, politického i cirkevného života na Slovensku a v zahraničí. Dokumenty preberá z činnosti MS a ďalšie získava z akvizičnej činnosti od osobností slovenského národa zo Slovenska a zo zahraničia. Podklady zo spracovaných fondov a zbierok využíva pri prezentačnej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti MS a v bádateľni  ich poskytuje na štúdium širokej odbornej a laickej verejnosti.

 

X