Konferencie2019-05-27T07:45:51+00:00

2018

4.12. 2018. Banská Bystrica. Vedecká konferencia SNV. Slováci na jazykovo zmiešaných územiach SR. Národná identita a školstvo. (pozvánka)

Národnú identitu môžeme považovať za jednu z najstarších kolektívnych identít, ktorá sa v slovenskej spoločnosti prejavuje viac, či menej, ale je trvalo prítomná a neprehliadnuteľná. Téma o národnej identite je dlhodobo diskutovanou oblasťou a konferencia má za cieľ prispieť k tejto diskusii. Konferencia sa v úvodných príspevkoch zaoberala všeobecne kategóriami národnej identity (NI) – spoločným pomenovaním, územím, jazykom, kultúrou a vedomím o týchto zložkách sústredenom do vzdelávania. V druhej časti konferencie odzneli odborné referáty a diskusné príspevky. Informácie z konferencie dopĺňali propagačné materiály (mapy, tabuľky a texty) základných údajov o slovenskom juhu, od západných až po východné regióny, z hľadiska demografického, jazykového, etnografického a analýz štatistických volebných výsledkov. Ich cieľom je utvrdiť a oživiť vizuálnu pamäť Slovákov o tom, že slovenský juh sa, rovnako ako ktorékoľvek iné územia Slovenskej republiky prejavuje kultúrne aj národne.

REFERÁTY:

Pôvod a vývoj názvu Slovan–Sloven−Slovák vrátane odvodených názvov (Van –Vani–Vandili –Veni –Venedi −Vindi) PhDr. Viktor Timura, CSc.
Totožnosť (identita) ako prirodzený základ osobnosti akad. maliar Viliam Hornáček
Slovenské územie a národná identita v historických súvislostiach doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.
Problematika národnej identity a školstva v právnych predpisoch Matice slovenskej ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.
Vizuálna symbolika národnej identity v základných školách v Nových Zámkoch a Martine Mgr. Margaréta Vyšná
Regionálna výchova–východisko upevňovania národnej identity v edukačnom procese doc. PhDr. Július Lomenčík, PhD.
Nový historizmus ako koncepcia prístupu k vyučovaniu slovenského jazyka a literárnej výchovy PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.
Vedecký výbor: prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA doc. PhDr. Mgr. Janka Bursová, PhD. doc. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA doc. PhDr. Július Lomenčík, PhD. doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

 Ďalšie konferencie, semináre a besedy s účasťou pracovníkov SNV

4. 6. 2018. Nitra. Beseda k výročiu podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Prednáška M. Vyšná: Trianon a jeho dnešné podoby. Práva národnostných menšín.
27.9. 2018. Topoľčany. 155. výročie založenia Matice slovenskej. Prednáška V. Komora: Matica slovenská: postavenie a miesto v súčasnej spoločnosti.
28.
10. 2018. Humenné. Konferencia a slávnostná akadémia: Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť. Prednáška V Komora: Súčasná Matica slovenská v oblasti slovensko-rusínskych vzťahov s prihliadnutím na odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho.
27.
11. 2018. Prešov. Vedecké kolokvium: Matica slovenská a gréckokatolíci. Prednáška V Komora: Národnostný a konfesionálny aspekt pôsobenia Matice slovenskej.

2017

Pozvánka (pdf)

Konferencia: Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky

Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej vás srdečne pozýva na piatu odbornú konferenciu k problematike jazykovo zmiešaných území Slovenskej republiky.

V tomto roku sa konferencia uskutoční 24. mája v Dome Matice slovenskej v Nitre o 10 h.

Konferencia sa bude venovať aj aktuálnej jazykovej situácii v južných okresoch Slovenska a aplikácii dvojjazyčnosti v obciach. Pozývame vás do diskusie k tejto problematike, najmä zástupcov obcí, ktorých sa dvojjazyčnosť týka a budeme radi, ak nám vaše skúsenosti, poznatky a názory priblížite priamo z praxe.

Na konferencii bude pre účastníkov k dispozícii propagačný materiál (demografické mapy, etnologická a nárečová mapa, najnovšie analýzy týkajúce sa Slovákov na juhu) a výstava o vývoji slovenčiny.

Tešíme sa na vašu účasť!

Pozvánka (pdf)

2016

http://matica.sk/events/event/pozvanka-na-konferenciu-slovaci-na-jazykovo-zmiesanych-uzemiach-sr/

 

2015 

  1. 9. Lučenec – Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť, konferencia, usporiadateľ: Matica slovenská

Referáty: Komora, Viliam: Používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v Slovenskej       republike.
Vyšná, Margaréta: Výchova a vzdelávanie z hľadiska samosprávnych kompetencií.

 2014 

  1. 5. Fiľakovo – Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu, Matičný okrúhly stôl, usporiadateľ: Matica slovenská

Referáty: Komora, Viliam: Postavenie MS pri ochrane práv Slovákov.
Vyšná, Margaréta: Otázka prioritných tém v školstve a základných úloh pre MS.

2013 

  1. – 27. 2. Martin – Matica slovenská v národných dejinách, medzinárodná vedecká konferencia,

usporiadateľ: Matica slovenská.

Referáty: Komora, Viliam: Rusínska a ukrajinská národnostná menšina na Slovensku.
Vyšná, Margaréta: Postavenie Slovákov na národnostne zmiešanom území južného Slovenska z pohľadu Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej.

  1. 6. Fiľakovo – Postavenie Slovákov na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky a ich vzťah k menšinám, vedecko-teoretická konferencia, usporiadateľ: Matica slovenská.

Referáty: Komora, Viliam: Postavenie a ochrana Slovákov (štátotvorného národa) na jazykovo zmiešanom území Slovenskej republike.
Vyšná, Margaréta: Zabezpečenie výučby v materinskom jazyku na jazykovo zmiešanom    území Slovenskej republiky.

 2012

  1. 12. Bratislava – Exteritoriálne účinky maďarskej legislatívy, konferencia, usporiadateľ: Politologický odbor Matice slovenskej.

Referáty: Komora, Viliam: Exteritoriálna maďarská legislatíva z pohľadu práva Slovenskej republiky. Slovenská republika ako suverénny, demokratický a právny štát.
Vyšná, Margaréta: Nevyhnutná požiadavka národných tém pre južné Slovensko.

 

X