GDPR


/GDPR
GDPR2019-06-27T12:30:08+00:00

INFORMÁCIE GDPR (www.matica.sk)

 

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Matica slovenská
Sídlo: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, SR
IČO: 00179027
DIČ: 2020603123
IČ DPH: —
Web: www.matica.sk

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Meno a priezvisko: JUDr. Marián Gešper
Telefón: 043/ 381 2820
Mail: sekretariat@matica.sk

Zodpovedná osoba:
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Kleban
Telefón: 0907 931 085
Mail a web: pavol.kleban@gmail.com; www.gdpr-pass.sk

Prevádzka:
Názov prevádzky: Matica slovenská
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, SR

1. Spracúvanie osobných údajov fyzickej osoby upravuje:
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“
• Nariadene Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“

2. Zodpovedná osoba DPO:
• zodpovedná osoba DPO je určená

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:
• pri návšteve www stránky:
• cookies
• pri zaslaní online objednávky Exkurzie cez kontaktný formulár:
• titul, meno, priezvisko, tel. číslo a emailová adresa vedúceho exkurzie, názov a adresa školy
• pri zaslaní online objednávky na Slovenské národne noviny, Slovenské pohľady, Slovensko, Kultúra slova a pri objednávke knižných publikácií:
• titul, meno, priezvisko, adresa doručenia (obec, ulica, č. domu, PSČ, štát), tel. číslo, email

4. Účel spracúvania osobných údajov:
• štatistika návštevnosti www stránky
• vystavenie daňového dokladu / faktúry
• doručenie objednávky / zásielky doručovacou službou
• zasielanie akciových a cenových ponúk, newsletterov

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
• poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou; § 13, ods. (1), písm. c) Zákona 18
• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
• poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; § 13, ods. (1), písm. b) Zákona 18
• poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18

6. Doba uchovávania osobných údajov:
• osobné údaje pre daňový doklad / 10 rokov
• ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu

7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
• —

8. Identifikácia príjemcu osobných údajov:
• Daňový úrad
• Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
• Doručovacia služba – kuriér

9. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
• osobné údaje sa neprenášajú

10. Práva dotknutej osoby:
• dotknutá osoba má v zmysle Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom (§ 21), právo na opravu osobných údajov (§ 22), právo na vymazanie osobných údajov (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24), právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26), právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27), právo podať návrh na začatie konania (§ 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať (§ 14)

11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
• bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

12. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov Zákona 18:
• zásada zákonnosti § 6
• zásada obmedzenia účelu § 7
• zásada minimalizácie osobných údajov § 8
• zásada správnosti § 9
• zásada minimalizácie uchovávania § 10
• zásada integrity a dôvernosti § 11
• zásada zodpovednosti § 12
• podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov § 14
• podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti § 15

13. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Zákona 18:
• povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
• všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
• štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
• bezpečnosť spracúvania §39

14. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.

X