Dom Matice slovenskej Rimavská Sobota


/Dom Matice slovenskej Rimavská Sobota

 

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Rimavská Sobota

Mgr. Ingrid ŠulkováPhDr. Ingrid Šulková
Adresa: Bakulínyho 14, 979 01 Rimavská Sobota
Tel: 047/562 62 11
Mobil: 0918904959                                                                                                                            www.dommsrs.estranky.sk
E-mail: dms.rimsobota@matica.sk

Informácie o Dome Matice slovenskej Rimavská Sobota

Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote bol zriadený 22. septembra 1996.

DMS zastrešuje:

 • miestne odbory MS: Bottovo, Čerenčany, Kráľ, Klenovec, Lukovištia, Rimavská Baňa, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Tornaľa, Tisovec, Zacharovce
 • Okresná rada Gemera-Malohontu,
 • kolektívny člen: Detský folklórny súbor Lieskovček, Športový klub pri MO MS Rimavská Sobota

Predmetom činnosti DMS je:

 • zachovanie slovenských ľudových tradícií a zvyklostí z oblastí Gemera – Malohontu,
 • podpora slovenskej kultúry s osobitným zreteľom na remeselné umenie ako sú rezbárstvo, výšivkárstvo, čipkárstvo, výroba kraslíc a hrnčiarstvo – organizácia výstav,
 • vyzdvihnutie národného povedomia Slovákov a odkaz pre budúce generácie aj prostredníctvom projektu „Historické osobnosti Gemera – Malohontu“ – pamätné tabule, busty, sochy a súsošia slovenských dejateľov v meste a okrese Rimavská Sobota,
 • práca s deťmi a mládežou – organizácia literárnych súťaží, prednášok a besied pre základné a stredné školy, organizácia Dňa ľudových tradícií pre základné a stredné školy
 • spolupráca s obecnými úradmi, kultúrnymi organizáciami, predškolskými a školskými zariadeniami, záujmovými združeniami, Jednotou dôchodcov, cirkvami v meste a okrese Rimavská Sobota,
 • starostlivosť o miestne odbory Matice slovenskej v pôsobnosti Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS a MO MS patria:

 • podujatie pri príležitosti vzniku SR,
 • Matičný ples,
 • literárne súťaže pre žiakov základných škôl,
 • Fašiangové časy,
 • MDŽ,
 • Deň matiek,
 • Veľkonočné zvykoslovie,
 • Stavanie mája,
 • výstavy v Dome MS s rôznou tematikou,
 • cyklus prednášok a besied o slovenských dejateľoch a slovenskom jazyku pre základné a stredné školy,
 • vlastivedno-turistické exkurzie pre deti a dospelých,
 • Dni ľudových tradícií na základných a stredných školách,
 • podujatie k oslavám sv. Cyrila a Metoda,
 • Vatra zvrchovanosti,
 • besedy s osobnosťami verejného a kultúrneho života,
 • Projekt „Historické osobnosti Gemera-Malohontu“,
 • podujatia v čase adventu.

 

2021-04-14T17:36:39+00:009 októbra 2018 |
X