Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť

thumbnail

Vihorlatské múzeum Humenné a Rusínske záujmové združenie uskutočnilo v spolupráci s Maticou slovenskou v dňoch 16. až 17. septembra 2016 významné spoločensko-kultúrne podujatie „Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť.“ Dvojdňový projekt sa začal v piatok podvečer v rodisku Dobrianskeho v Rudlove v okrese Vranov n. T. slávnosťou pri pamätnej tabuli na jeho rodnom dome, sprievodom obcou a akadémiou v dome kultúry, na ktorej sa prezentovali gréckokatolícky spevácky zbor z Rudlova a Chryzostomos z Vranova, žiaci miestnej materskej a základnej školy, Alexandra Jevčáková z Vranova, spevácke skupiny matičná FS Skrabčanka, Hačure, Bosoročky a folklórny súbor Chemlon z Humenného. Slávnostné príhovory odzneli v podaní predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča a Mareka Preisu.
V sobotu doobeda sa v Michalovciach uskutočnila spomienková liturgia v Katedrále sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval Sergej Barilik a spomienková slávnosť pri pamätníku A. I. Dobrianskeho. Účastníkov pozdravil zástupca primátora mesta Michalovce Benjamin Bančej. Dielo A. I. Dobrianskeho priblížil prof. Ján Šafin a predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.
Poobede sa v Humennom uskutočnila vedecká konferencia venovaná životu a odkazu A. I. Dobrianskeho. Pretože osobnosť Dobrianskeho bola zložitá a mimoriadne tvorivá, na konferencii bol daný priestor rôznemu spektru názorov na túto význačnú osobnosť rusínsko-slovenských dejín. Prezentovali sa názory gréckokatolíckych i pravoslávnych duchovných, zástupcov rusínskych i slovenských organizácií. Účastníkov konferencie pozdravila vedúca odboru kultúry mesta Humenné Nataša Mocáková.
Konferenciu uviedol predseda Klubu Zemplínčanov v Košiciach Michal Tkáč, ktorý prezentoval referát Alexandra Onufráka z Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – „Sociálno-politické myslenie A. I. Dobrianskeho.“ Doc. Andrej Antoňák sa v referáte „A. I. Dobriansky – politik“ zaoberal bohatou politickou činnosťou Dobrianskeho., Milan Jasik, gréckokatolícky správca farnosti v Oľke a člen Obščestva sv. Joana, ktoré osobne zakladal Dobriansky spracoval tému – „A. I. Dobriansky - rusínsky národný buditeľ.“ Vzťah Dobrianskeho ku slovenskému národu objasňoval podpredseda Matice slovenskej Marián Gešper, v referáte – „A. I. Dobriansky a Matica slovenská,“ pričom zdôraznil, že Dobriansky bol pevne včlenený do štúrovskej generácie a stál pri všetkých kľúčových udalostiach slovenského národného obrodenia v 2. polovici 19. storočia.
Záver konferencie patril prof. Jánovi Šafinovi, dekanovi Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity, ktorý v svojich referátoch objasnil „Vzťah A. I. Dobrianskeho k pravoslávnej cirkvi a k Rusku.“ Na konferencii vystúpil aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý vo svojom slávnostnom príspevku sformuloval svoj postoj k odkazu Dobrianskeho pre súčasnosť a vyzval na užšiu spoluprácu Slovákov s Rusínmi. K jeho výzve sa pridal i Vladimír Protivňák, sekretár predsedu Svetového kongresu Rusínov a doteraz dobrú a obojstranne výhodnú spoluprácu v svojom príspevku potvrdil aj pracovník Strediska národnostných vzťahov MS Viliam Komora.
Program podujatia sa ukončil večer panychídou a parastasom pri hrobe Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho v obci Čertižné a slávnostným koncertom v miestnom kultúrnom dome. Panychídu celebroval domáci správca gréckokatolíckej farnosti Radoslav Vaco za spolupráce gréckokatolíckych duchovných, členov Obščestva sv. Jána Krstiteľa. Parastas pravoslávni duchovní za účasti Jeho Blaženosti Rastislava, metropolitu českých krajín a Slovenska. Duchovný zážitok pri hrobe národného buditeľa obohatilo trio spevákov Roland Guba, Peter a Denis Zjatikovi z Medzilaboriec. Záverom projektu bol slávnostný koncert, v ktorom účinkovali Alexandra Jevčáková z Vranova, spevácke skupiny Haburčanka z Habury, Zornica, Bosoročky, Hačure a folklórny súbor Chemlon z Humenného. Podujatie zorganizovalo Vihorlatské múzeum Humenné a Rusínske záujmové združenie v spolupráci s Maticou slovenskou, Klubom Zemplínčanov v Košiciach, mestami Humenné, Michalovce, obcami Rudlov, Čertižné a miestnymi odbormi Rusínskej obrody na Slovensku v Humennom, Vranove n. Topľou, Medzilaborciach a Habure.

Miroslav Kerekanič
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia