100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici


/, Správy z krajov/100. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici

MO MS v meste Kremnica vznikol dňa 25. januára v roku 1920. Prvé dokladované aktivity matičnej činnosti v Kremnici siahajú až do druhej polovice devätnásteho storočia. Viacerí Slováci združení okolo Pavla Križku aktívne podporovali vznikajúcu Maticu slovenskú. Pavol Križko evanjelický učiteľ, neskorší archivár mesta Kremnica, Michal Lehotzký – mešťanosta, a Franko Šujanský – slovenský kaplán sa zúčastnili na ustanovujúcom Valnom zhromaždení Matice slovenskej dňa 4. augusta 1863 v Turčianskom Svätom Martine a stali sa jej zakladajúcimi členmi. Takže dnes si pripomíname aj 157. výročie pôsobenia matičnej činnosti v meste Kremnica.

Keďže v Kremnici žili obyvatelia troch národností, slovenskej, maďarskej a nemeckej, Výbor Matice slovenskej poveril Šujanského zberom lexikálneho materiálu pre pripravený slovensko-nemecko-maďarský slovník. Križko posielal Matici príspevky historického charakteru i finančnú podporu na činnosť MS. Spolu so Šujanským v roku 1864 v Kremnici založili Tovarišský spolok, v ktorom združili kremnických remeselníkov – Slovákov. Spolok sa stal kolektívnym členov Matice slovenskej. Keď sa začali utvárať jednateľstvá Matice pre jednotlivé župy, v Kremnici bolo založené Osobitné jednateľstvo Tekovskej župy, jeho vedenia sa ujal Križko, ktorý v tejto funkcii zotrval až do zrušenia Matice slovenskej v roku 1875 a tým aj jednateľstva v Kremnici. Ani ďalšie roky neboli vždy priaznivé pre Maticu slovenskú. Členská základňa bola zrušená po februárových udalostiach v roku 1948 nástupom bývalého režimu a tiež po krátkom oživotvorení v roku 1968, po augustových udalostiach nástupom „normalizácie“ znovu zrušená až do roku 1989. Tieto historické medzníky ovplyvnili aj pôsobenie Matice slovenskej v Kremnici.

Po obnovení MS v roku 1919 začali vo veľkých mestách vznikať miestne odbory MS. V Kremnici bol MO MS založený dňa 25. januára 1920 ako desiaty v poradí na Slovensku. Zakladajúce valné zhromaždenie MO MS pre Kremnicu a okolie sa uskutočnilo v telocvični Československej Štátnej reálky, dnes Súkromné gymnázium, za prítomnosti tajomníka Matice slovenskej Dr. Štefana Krčméryho. Za predsedu bol zvolený mešťanosta Eduard Truska. Ku dňu založenia mal 70 členov a koncom roka už 264 členov. Mesto Kremnica prispelo na činnosť Matice slovenskej sumou 5 000 korún. Výbor MO MS v roku 1920 prijal aj funkciu Okresného osvetového zboru pre Kremnicu a jej širšie okolie. Do tejto činnosti sa okrem profesorov kremnických škôl zapojili i učitelia obecných škôl.

 I keď v archívnych materiáloch Matice slovenskej sa nenachádzajú kompletné údaje o činnosti MO MS, môžeme skonštatovať, že za uplynulé obdobie vykazoval bohatú činnosť. Každoročne usporiadával prednášky, besiedky, pripomenutie si významných osobností Slovenska i mesta Kremnica, oslavy, divadelné a bábkové predstavenia, propagáciu starých remesiel a iné. Vymenovať všetky aktivity matičnej činnosti v meste Kremnica by bolo časovo náročné, a tak si aspoň pripomeňme niektoré významnejšie väčšieho dosahu.

Na podnet Fábryho a Jozefa Gregora Tajovského v roku 1922 bol vybudovaný v spolupráci s mestom a Mincovňou nad hrobom popraveného Juraja Langsfelda dôstojný pomník s pamätnou tabuľou. Pri tejto príležitosti MO MS vydal brožúrku o Langsfeldovi Slovenský dobrovoľník, mučedlník Juraj Langsfeld. Je to jediná publikácia, ktorá podáva obraz o živote Juraja Langsfelda, o posledných hodinách jeho života i výstavbe pomníka. V roku 2019 po dohode MO MS s investorom výstavby cesty 1/65 sa vybudovala odbočka od chodníka cesty k mostíku a parkovacia plocha i pre autobus.

MO MS ako prvé v Kremnici realizovalo podujatia: v histórii mesta ocenenie práce všetkých učiteľov a učiteliek na dôchodku v počte 112 odovzdaním pamätného listu a kvetu. Pietnu spomienku zahájenia deportácie židovských obyvateľov mesta do koncentračných táborov, v spolupráci s ÚZ ŽNO v Bratislave a mesta Kremnica. Besedu s bývalými aktívnymi lyžiarkami mesta Kremnica, ktoré v behu na lyžiach úspešne reprezentovali ČSR a tým aj mesto a ktoré aktívnu činnosť ukončili pred 34 rokmi.

Z ďalších podujatí uvádzam: Odhalili sme 9 pamätných tabúľ významným osobnostiam mesta. MO MS mal vlastnú knižnicu, z ktorej po odkúpení mestom spolu s knižnicou Sokola vznikla v roku 1925 terajšia Knižnica Jána Kollára. Po roku 1945 sa Hudobná škola MO MS už neobnovila, len hudobný krúžok, z ktorého vznikla terajšia Základná umelecká škola J. L. Bellu v Kremnici. Iniciovali pomenovanie 2 ZŠ na Školu Pavla Križku, čo sa aj realizovalo. Pri príležitosti pripomenutia si 90. výročia vzniku MO MS sme vydali brožúrku pod názvom Matica slovenská 1920 až 2010 Miestny odbor Kremnica, v ktorej podrobnejšie uvádzame históriu matičnej činnosti v Kremnici v rokoch 1863 – 2010. Dychová hudba Minciar Kremnica je kolektívny člen MO MS. Usporiadali sme módnu prehliadku odevov a šperkov so študentmi kremnických škôl. V roku 2008 sa v Kremnici uskutočnil Krajský snem MS Banskobystrického kraja, beseda s predsedom MO MS Milanom Rybárskym, ktorý zabezpečil znovuvystavanie už takmer zaniknutých kaplniek a kostola na Kalvárii v Kremnici. Predseda bol tiež spoluorganizátorom podujatia vyhlásenia Prijatia deklarácie o zvrchovanosti SR v roku 2002 predsedom NR SR Ivanom Gašparovičom v areáli Geometrický stred Európy a zapálenia Ústrednej vatry zvrchovanosti. Cez vianočné obdobie v roku 2007, v rámci študijného pobytu, navštívili MO MS študenti z mesta Panevežys z Litovskej republiky. Zamerali sa na získanie informácií o tradíciách a zvykoch na Slovensku, počnúc adventným obdobím a končiac obdobím Troch kráľov. Uskutočnili sme autobusový zájazd na Martinské národné dni, spojený s návštevou Národného cintorína v Martine, výstavy J. C. Hronského a Skanzenu Jahodnícke háje – Múzeum slovenskej dediny.

V Areáli Geografický stred Európy bola v roku 2002 vyhlásená Deklarácia o zvrchovanosti SR. Aby sa každoročné pripomenutia tejto významnej historickej udalosti konalo v primeranom prostredí, s finančným prispením nadácie MS sme zabezpečili zameranie pozemku, vypracovanie urbanistickej štúdie so 14 dielčími projektmi a vydané územné rozhodnutie na projekty. Časť projektov sa zrealizovala s prispením Ministerstva kultúry SR a MS. Na stavbe amfiteátra ostalo už len vybudovať podstupnice s lavicami. Po zmene vlády nový minister kultúry Kňažko zrušil financovanie prác i konania uvedených podujatí, hoci po dobudovaní mohli amfiteáter využívať aj iné organizácie bez ohľadu na politickú i náboženskú príslušnosť. V roku 2016 MO MS obnovil konanie uvedených podujatí. V roku 2018 zabezpečil v uvedenom areáli, postavenie a posvätenie dvojramenného dreveného kríža, vysokého 10 m.

V roku 2008 sme si pripomenuli významnú osobnosť mesta Kremnice pri 100. výročí úmrtia, Dr. Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, Podujatie bolo zahájené vernisážou panelovej výstavy o živote a diele Zechentera, zapožičanej Pohronským múzeom v Brezne, i trojrozmerných predmetov. Pokračovalo sa vedeckou konferenciou a slávnostnou akadémiou, na záver bol v Zechenterovej záhrade vysadený Pamätný strom platan, ktorý bude dôstojnou náhradou starého, už pomaly odchádzajúceho duba. Súčasne v deň otvorenia výstavy boli v Kremnici otvorené aj Dni európskeho kultúrneho dedičstva, čo ovplyvnilo vzhliadnutie výstavy vyše 1 300 návštevníkov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, z Česka, Maďarska, Poľska, Nemecka, Talianska, Anglicka, Holandska, Francúzska, Spojených štátov USA a Kórei. V spolupráci s pracovníčkou Horehronského múzea Hanou Peterajovou sme zostavili rodostrom Zechentera. Usporiadali sme Vedeckú konferenciu pripomenutia si archivára Pavla Križka a starostu Jozefa Horvátha. Zabezpečili sme dovoz tzv. Náhrobného kameňa objaveného Križkom pri Velestúre a jeho uloženie v NBS MMM v Kremnici.

Pri príležitosti 100. výročia založenia MO MS v Kremnici bolo slávnostné podujatie zahájené prijatím členov MO MS a zástupcov MS v Martine primátorom mesta Kremnica Ing. Mgr. Alexandrom Ferenčíkom v Sobášnej sieni Mestského úradu v Kremnici a pokračovalo hlavným programom v Mestskom kultúrnom stredisku. Primátor na prijatí udelil Ďakovný list MO MS v Kremnici. Následne v rámci hlavného programu predseda MS JUDr. Marián Gešper odovzdal ocenenie MS primátorovi mesta Cenu predsedu MS formou vyznamenania. Striebornú medailu predsedu MS Matilde Olbrichtovej, členke MO MS a Mimoriadne ceny MS Oživotvorenie MS v r. 1919 Milanovi Rybárskemu, predsedovi MO MS, a druhú Miestnemu odboru MS v Kremnici. Ďalej odovzdal Pamätný list predsedu MS členkám Výboru MO MS Mgr. Adelinde Kollárovej, Mgr. Vlaste Gyurekovej, Alžbete Vítkovej, Mgr. Petrovi Weisovi a Anne Rybárskej, členke MO MS.

V hlavnom programe osláv sa striedalo hovorené slovo s hudobným prednesom 14 žiakov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici. S príhovormi vystúpili primátor mesta, predseda MS v Martine a so zhodnotením činnosti MO MS v plynulom období predseda MO MS. Pozdraviť jubilanta prišli aj žiaci základných škôl. MO MS za dobrú spoluprácu pri realizovaní matičných podujatí udelil školám, organizáciám a jednotlivým osobám v Kremnici ako poďakovanie Pamätný list MO MS a perníkové srdiečko. Ocenenia 26 oceneným odovzdal predseda MO MS v Kremnici.

Podujatie moderovala PhDr. Ľubica Majerová.

Milan Rybársky

predseda MO MS v Kremnici

2020-03-06T14:49:20+00:006 marca 2020 |Banskobystrický kraj, Správy z krajov|
X