100. výročie založenia Miestneho odboru v Žiline


//100. výročie založenia Miestneho odboru v Žiline

13. novembra 1920 bol založený Miestny odbor Matice slovenskej v Žiline. K tomuto 100 . výročiu v roku 2020 MO MS Žilina a DMS Žilina plánovalo zorganizovať Akadémiu, aby sme si prierezom histórie pripomenuli výročie založenia MO MS Žilina, ale aj 25. výročie vzniku Domu Matice slovenskej v Žiline. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, nebolo možné zorganizovať túto spomienkovú akadémiu a MO MS Žilina s DMS Žilina, presunul podujatie na rok 2021.

Od začiatku matičného hnutia v Žiline boli jeho aktívnymi členmi mnohé významné osobnosti zo Žiliny, katolícky kňazi : Juraj Slota ( 1819 – 1882 ) a Ján Gerometta ( 1823 – 1900 ). Obaja boli v roku 1866 zvolení do výboru Matice slovenskej.

Na oživotvorujúcom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 5. augusta 1919, boli za predsedov zvolení : P. O. Hviezdoslav, Richard Osvald, Matúš Dula a Vavro Šrobár. Jedným z členov výboru sa stal aj žilinský evanjelický farár Fedor Ruppeldt.

V novembri roku 1919 vznikli prvé MO MS v Martine, v Ružomberku, v Liptovskom Mikuláši, v Košiciach, Trenčíne, vo Zvolene, v Brezne, v Banskej  Bystrici a v Užhorode.

V roku 1920 bol 13. novembra založený Miestny odbor Matice slovenskej v Žiline a podľa dohody s Ministerstvom školstva prevzal úlohu Okresného osvetového zboru, ktorú vykonával v rokoch 1921 až 1928. V okolí Žiliny boli založené MO MS v Rajci, Kysuckom Novom Meste a v Čadci.

Prvým predsedom MO MS v Žiline sa stal A. Bacher, ktorý bol riaditeľom pobočky Slovenskej banky v Žiline, podpredsedom bol Anton Mišík, riaditeľ Štátneho reálneho gymnázia v Žiline, tajomníkom Ján Trpák, pokladníkom J. Višňovský. Počet členov z počiatočných 75 neustále narastal.

Od roku 1923 pracoval výbor MO MS v Žiline v zložení : predseda Fedor Rupperdt, evanjelický kňaz, podpredsedom bol Anton Mišík, profesor reálneho gymnázia, pokladník Miroslav Lenčo, úradník Slovenskej banky. Od založenia až do súčasnosti boli členmi MO MS Žilina mnohí pedagógovia a milovníci kultúry a histórie národa. Členovia  MO MS Žilina sa stretávali v miestnosti v Občianskej Besede v hoteli Folkmann na Mariánskom námestí, kde sa nachádzala aj knižnica so 132 zväzkami a putovná knižnica so 60 zväzkami.

V medzivojnovom období sa členovia MO MS Žilina venovali predovšetkým kultúrno-vzdelávacím aktivitám. Rozvíjala sa aj spolupráca so spolkom Živena, ktorá trvá dodnes. V roku 1934 v Národnom divadle ( Bio Humanitas) v Žiline hosťoval operetný súbor MO MS z Čadce, ktorý zahral operetu „ Dolárová nevesta“ v réžii Ondriša Jariabka. V roku 1943 bola odhalená pamätná tabuľa Čestmírovi Zaymusovi, rímsko-katolíckemu kňazovi v Bytčici.

MO MS Žilina rozvíjalo svoju činnosť prostredníctvom vidieckych dôverníkov, vo všetkých obciach v okolí Žiliny. Členmi MO MS Žilina v tomto období : Dr. Václav Vávra, Viliam Mihalovič, Miloš Lenčo, Belo Letz, prof. Dr. Vojtech Foldi, Jozef Kálnovič, Dr. Vojtech Tvrdý, Ladislav Molnár, Matúš Fundárek a iní významní predstavitelia kultúrneho a národného života.

Obnovenie činnosti po ukončení vojny bolo v júli 1945. Valné zhromaždenie sa konalo 26.7.1945 v hoteli Grand. Predsedom sa stal Dr. Ján Mjartan, riaditeľ štátneho gymnázia v Žiline . Ku koncu roka 1945 evidoval MO MS v Žiline 1146 členov.

Na základe výzvy Matice slovenskej sa konali prednášky na témy z histórie. V tomto období sa začali prejavovať finančné problémy, jazykové kurzy slovenského pravopisu nepokračovali. Konali sa koncerty, Puškinov večer básní a hudby, spolupráca s divadelným krúžkom „Don Bosca“. Členovia MO MS Žilina sa zúčastnili v roku 1947 osláv výročia Štefana Moyzesa a v roku 1949 osláv 100. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava. V roku 1950 bol MO MS Žilina spolu s ostatnými zrušený a rôzne umelecké aktivity sa podľa svojho zamerania pridružili k novovzniknutým organizáciám ( ČSM, ZK ROH, JRD ).

Obnova činnosti MO MS v Žiline v roku 1968

Slávnostné zakladajúce zhromaždenie sa konalo 26.6.1968 v Dome odborov v Žiline s bohatým kultúrnym programom. Predsedom sa stal PhDr. Michal Faltín, tajomníkom RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl. V roku 1969 mal MO MS v Žiline 1986 členov. Neskôr sa stal predsedom Ján Mičík, zástupca riaditeľa SstPŠ v Žiline. V tomto čase vychádzal časopis „ Matičné čítanie“, na školách sa získalo 173 predplatiteľov. V roku 1973 bol MO MS v Žiline znovu zrušený.

Obnova MO MS v Žiline nastala v roku 1990. Na poste predsedu sa vystriedali Ing. RNDr. Ľubomír Viliam Prykril, CSc, Mgr. Peter Štanský, Mgr. Ema Mikolajová, Ing. Pavol Jurecký a Doc. Ing. Stanislav Kučera, PhD., ktorý je aj súčasným predsedom MO MS v Žiline.

 Ing. Katarína Kalanková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

2021-02-10T14:56:49+00:0010 februára 2021 |Žilinský kraj|
X