150. výročie narodenia významného rodáka z Novohradu Júliusa Bodnára


//150. výročie narodenia významného rodáka z Novohradu Júliusa Bodnára

Občania obce Uderiná  ako i prizvaní hostia si pripomenuli 8. októbra 150. výročie narodenia svojho rodáka, evanjelického farára, seniora, prvého dekana bohosloveckej fakulty, redaktora, publicistu, kultúrno-osvetového pracovníka, fokloristu, národného buditeľa Júliusa Bodnára.

Na úvod  osláv zaznela báseň  v podaní Zlatice Mánikovej.  Po nej  privítala prítomných  poslankyňa obecného úradu Lovinobaňa–Uderiná, hlavná organizátorka osláv Mária Špaňhelová.  Vo svojom príhovore oboznámila  so životom vzácneho rodáka  ako i s  jeho prínosom pre cirkevný, národný i kultúrny život slovenského národa. Po  ďalšej básni  Janky Straškovej sa prihovorila Ľudmila Lacová, predsedníčka MO MS v Lučenci. Zdôraznila význam Júliusa Bodnára, významného rodáka Novohradu, na ktorého  sa v minulosti neprávom zabúdalo a vzhľadom na jeho duchovný, literárny i spoločenský prínos pre slovenský národ môžeme byť naňho právom hrdí. Veď práve  on bol prvým autorom dokumentu o zakladateľovi ČSR  Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý navštevoval v blízkom Lučenci svoju krstnú mamu Emíliu  Fajnorovú a ktorého rodinu  Štefánikovcov  v Košariskách poznal z osobných priateľských návštev. Význam Júliusa Bodnára  potvrdil i ďalší rečník, starosta obce Lovinobaňa Marián Lenhard. Prvú časť osláv uzavrela modlitbou kaplánka v CZFCAV Lovinobaňa Andrea Kurčíková. Ďalej nasledovalo kladenie venčekov k pamätnej tabuli Júliusa Bodnára za CZ SCAV Lovinobaňa  – dcérocirkev Uderiná a  za Maticu slovenskú Lučenec i Spolok  M. R. Štefánika v Lučenci.

Slávnostného aktu sa zúčastnil aj vedecký tajomník MS a súčasne i zástupca starostu obce Lovinobaňa Pavol Mičianik, riaditeľka NOS Lučenec Mária Ambušová, metodička Novohradskej knižnice Monika Albertiová a farár z obce Tomášovce Michal Gubo.

Ďalej nasledovala  prehliadka  rodného domu Júliusa Bodnára, ktorý v súčasnosti slúži ako Zborový dom pre  miestnu  evanjelickú cirkev  AV.  Súčasne na počesť významného jubilea bola slávnostne  otvorená  Pamätná izba Júliusa Bodnára.

Na záver miestnych osláv sa presunuli účastníci na miestny cintorín, kde položili kytice na hrob matky J. Bodnára. Organizátorka osláv poslankyňa Mária Špaňhelová sa poďakovala všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na príprave spomienkovej slávnosti.

Veľká vďaka patrí  aj Márii Špaňhelovej, ktorá sa najmä pričinila o zdarný priebeh osláv významného rodáka novohradskej obce Uderiná. Veď za jeho bohatú, tvorivú, neúnavnú, nepretržitú, mnohostrannú činnosť si zaslúži obdiv i úctu nielen rodákov z obce, či Novohradu, ale i celého Slovenska. Ako aktívny člen Muzeálnej slovenskej spoločnosti, člen vedeckého národopisného odboru Matice slovenskej, predseda rôznych spoločenských i hospodárskych spolkov, zanechal po sebe rozsiahle dielo. Bodnár nežil pre seba, pre svoje záujmy, ale žil pre národ a pre cirkev.

Dr. Ján Ormis zhodnotil v roku 1935 v Slovenských pohľadoch jeho časopiseckú a publikačnú činnosť nasledovne: „Treba si uvedomiť, čo znamenalo dobré slovo pred prevratom, čo znamenala práca, ktorú konal Július Bodnár svojimi časopiseckými článkami a publikáciami, ktorých bol redaktorom, keď slovenská reč bola vykázaná zo škôl, dokonca i ľudových, z chrámov, keď maďarčina sa vnášala do súkromného i verejného života. Každé dobré slovenské tlačené slovo malo veľký význam. Július Bodnár bol majstrom takého slova, vedel písať pútavo a priťahoval čitateľstvo“.

Výbor MO MS Lučenec

2020-11-03T13:53:27+00:0030 októbra 2020 |Banskobystrický kraj|
X