Pro Slavis 2018MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

DOM  MATICE  SLOVENSKEJ  V  ŽILINE

 vypisuje 18. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov

 

„PRO SLAVIS 2018„

 pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a  škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom

Matice slovenskej v Žiline

Spoluorganizátori  súťaže: Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Žilinský samosprávny kraj – odbor školstva,  Matica slovenská, Martin,   Mesto Žilina

 Cieľ súťaže: Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.

Kategórie:

  1. kategória

Materské školy: a) triedne časopisy

  1. b) školské časopisy
  2. kategória

Základné školy: a) triedne časopisy  1. – 4. ročník

  1. b) triedne časopisy – 9. ročník a príslušné ročníky osemročných gymnázií
  2.            c) školské časopisy ZŠ a príslušné ročníky 8 ročných gymnázií

III. kategória

Stredné školy:   a) triedne časopisy

  1. b) školské časopisy a internátne časopisy

IV. kategória

Špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia, špeciálne predškolské zariadenia

  1. kategória

Časopisy materských, základných a stredných škôl v zahraničí s vyučovacím jazykom slovenským

 Kritéria súťaže:

1) Do súťaže je nutné zaslať 3 rôzne čísla časopisov  – periodikum vydaných v školskom roku 2018/2019

2) Časopis musí byť riadne označený názvom.

3) Časopis musí obsahovať tiráž so základnými údajmi:

– kto vydáva časopis (adresa),

– šéfredaktor  časopisu – žiak,

– predseda redakčnej rady – žiak,

– či ide o mesačník, príp. občasník,

– časový údaj – kedy časopis vyšiel v príslušnom roku

– kedy bol založený, t.j. od kedy časopis vychádza,

–  prípadne ďalšie dôležité informačné údaje.

4) V kategórii triedne časopisy uviesť triedu, ktorá časopis zostavuje

5) Časopis tvoria žiaci, nie ich učitelia (neplatí pre MŠ a špeciálne školy), ktorí môžu vykonávať len dohľad (nie cenzúru !!) v oblasti jazykového, koncepčného poradenstva a pod.

6) V obsahu jednotlivých čísel by mala dominovať vlastná tvorba a nie prebrané články z iných masmédií, resp. xeroxové ukážky.

7)  S časopismi zaslať priloženú vyplnenú prihlášku do súťaže.

8) Ukážky časopisov spolu s prihláškou odosielajúcej školy zasielajte
do 30. septembra 2018  na adresu:

DOM  MATICE  SLOVENSKEJ
Hollého č. 11
010 01  Žilina
 Porota udelí tri ceny v každej z uvedených kategórií a podkategórií.
Vyhodnotenie sa uskutoční v novembri 2018. Termín a miesto bude všetkým oceneným včas oznámené spolu s pozvánkou na slávnostné odovzdanie cien.

  Propozície súťaže sú zverejnené na webovej stránke  www.matica.sk, Facebook – Dom Matice slovenskej v Žiline a  výsledky súťaže budú zverejnené tiež na webovej stránke  www.matica.sk, Facebook – Dom Matice slovenskej v Žiline a  výsledky súťaže budú zverejnené tiež v Učiteľských novinách, v Slovenských národných novinách a v časopise Predškolská výchova po slávnostnom vyhodnotení uvedenej súťaže.

                                                                            Ing. Katarína Kalanková,     riaditeľka DMS v Žiline

 Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kalanková, Silvia Hofericová

Telefón: 041/562 12 19, 0911 910 426, 0902/479 197

Email: dms.zilina@matica

 

Propozície a kritéria súťaže (doc)

Prihláška (doc)

 

https://www.facebook.com/pg/Dom-Matice-slovenskej-v-%C5%BDiline-410740172724322/posts/?ref=page_internal

Vyhodnotenie 20. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2018

2018-11-18T20:44:42+00:0017 októbra 2018 |Súťaže Matice slovenskej|
X