Neobyčajný matičný odbor


//Neobyčajný matičný odbor

Odbor pracujúci pre všetkých, u nás i v zahraničí – metodika pre matičnú činnosť
Medzi ostatné miestne odbory Matice slovenskej (MO MS), ktoré v počte takmer 500 pôsobia po celom Slovensku, patrí aj ten v Rybníku. V obci s počtom takmer 1500 obyvateľov v levickom okrese pôsobí tento matičný odbor od svojho oživotvorenie v roku 1991, pričom podľa nepodložených informácií pôsobil už v 70. rokoch. S predsedníčkou Ing. Danielou Trňanovou sa rozprávame o činnosti, práci a perspektívach matičnej práce, ale aj ponukách, ktoré prostredníctvom nich Matica ponúka ostatným obyvateľom nielen tejto obce, okolia, celého Slovenska, dokonca aj zahraničia.

V. K.: Pokiaľ by ste zhodnotili ostatné roky činnosti vášho MO MS, čo by ste zvýraznili?
– D. T.: Hlavnou úlohou MO MS v Rybníku je zvyšovanie národného povedomia našich spoluobčanov. Zároveň prostredníctvom výstav, besied, propagácie kultúrneho dedičstva rozvíjať u obyvateľov obce a širokého okolia aj záujem o históriu.
Očakávania MO MS Rybník sú najmä v zámere o prejavenie záujmu a zvýšenia aktivity školopovinnej mládeže. Prostredníctvom návštev na miesta úzko spojené s históriou sa usiluje priblížiť verejnosti význam pripomínania si výročí našich osobností.
V r. 2010 sme mali členskú základňu v počte 146, v súčasnosti to je už 164 členov, pribúdajú nám aj členovia z okolitých obcí Tlmače, Nová Dedina, Podlužany a dokonca z Levíc. Z hľadiska veku máme 31 detí a študentov, 92 členov v produktívnom veku a 41 dôchodcov.
Na príprave aktivít MO MS Rybník sa aktívne podieľajú členky výboru, ktorý pracuje v nasledovnom zložení: Blažena Švecová, Anna Uhnáková, Ing. Erika Brezánska, Karin Chlebová, Ing. Izabela Havranová.
– V. K.: V čom spočíva spolupráca vášho MO s inými matičiarmi?
– D. T.: Výbor a členovia nášho MO MS sa pravidelne zúčastňujú na podujatiach okolitých MO v okrese Levice, ako sú: Veľkonočné tvorivé dielne v Novom Tekove, Memoriál Márie Švolíkovej v Kozárovciach, Batôžková zábava v Želiezovciach, folklórny festival v Šahách – Hontianskou župou pieseň znie, Matičné plesy v Leviciach a Matičný deň v Horši. Úzko spolupracujeme s Domom Matice slovenskej v Leviciach a MO MS v Leviciach, najmä pri organizovaní besied a spomienkových podujatí.
Na pozvanie nášho družobného MO MS zo Záhorskej Bystrice, sme sa zúčastnili slávnostnej akadémie v Devínskej Novej Vsi. Spevácky zbor Bystričan, ktorý pôsobí pod MO MS Záhorská Bystrica, navštívil i našu obec a vystúpil v programe v rámci osláv minuloročného Vinobrania. Bystričanov zaujal náš Ľudový dom, ako aj kostol Najsvätejšej Trojice, kde si zanôtili ľudové i sakrálne piesne. Spevácky zbor Bystričan sa zúčastnil aj nášho fašiangového sprievodu a repertoár v jeho podaní bol zaujímavým spestrením programu. Radi by sme obdobne spolupracovali aj s inými MO Slovenska. Uvedomujem si, že vysoké náklady na dopravu nám najčastejšie znemožňuje stretnutia, no ako sa hovorí, „kde je vôľa, tam je cesta“.
V. K.: Podujatia organizujete v Rybníku, ako aj na iných miestach, doslovne po celom Slovensku, pripomínate si osobnosti slovenského národa, významné míľniky našich dejín,….
– D. T.: Pýchou našej obce je Ľudový dom. Má mnoho návštevníkov z ďalekého okolia a zahraničia, ktorí oceňujú zachovanie tohto kultúrneho dedičstva. V r. 2010 sa v Ľudovom dome na Teplici natáčal dokument pre STV pod názvom Tekovská svadba.
Nezabúdame ani na významné osobnosti. V roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra – jednej z najvýznamnejších osobností obrodeneckých snáh, humanistických ideálov, národného sebaurčenia a jazykovej svojbytnosti, sme sa opätovne zúčastnili na Národných slávnostiach na Devíne. Osobnosť Ľudovíta Štúra sme si pripomenuli v prvé dni roku 2015 na Novoročnom stretnutí. V tomto roku sme si pripomenuli S. H. Vajanského, pri príležitosti nadchádzajúceho 100. výročia úmrtia. Z osobností nášho regiónu sme si zaspomínali na Andreja Chudobu, vzácneho človeka, prozaika a básnika. Na jeho počesť sme pripravili malú spomienku spojenú s premietaním filmu „Most na tú stranu“, ktorého bol scenáristom. V pripomínaní si osobností spojeným s premietaním ich tvorby by sme radi pokračovali vo väčšom rozsahu. Chýbajú nám však vyhovujúce priestory na činnosť.
Uplynulo už 5 rokov odvtedy, ako si občania našej obce pripomenuli významnú osobnosť verejného činiteľa Štefana Moysesa. Pri príležitosti 935. výročia obce sme umiestnili pamätnú tabuľu tomuto zanietenému národovcovi. Banskobystrický diecézny biskup, pedagóg, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej, navštívil našu obec v r. 1855 pri príležitosti vysvätenia kaplnky Sv. Jozefa, o čom svedčí aj nápis na jej priečelí.
Slávnostnou akadémiou sme si pripomenuli 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny a oslobodenie okresu Levice, ktorá sa konala v Dome Matice slovenskej v Leviciach. Spomienka na Maršala Malinovského, ktorý bol úzky spätý s našim krajom bola o to zaujímavejšia, že fotografie a informácie zo súkromia nám poskytla dcéra marš. Malinovského, ktorá žije v Moskve. Tejto téme sa budeme ešte venovať na literárno-hudobnom stretnutí, ktoré sa uskutoční na jeseň. Taktiež sme sa spolupodieľali na výstave fotografií z Moskvy, ktorá sa uskutočnila v Nových Zámkoch a Leviciach. V máji r. 2014 sme sa z príležitosti ukončenia obnovy pamätníka bojov Červenej armády na vrchu Vápnik a 70. výročia skončenia II. svetovej vojny v Európe zúčastnili slávnostného aktu odovzdania pamätníka na vrchu Vápnik pri Leviciach do užívania. Pri príležitosti 23. výročia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky sme sa zúčastnili a podieľali na príprave okresnej Vatry zvrchovanosti, ktorá sa konala na Levickom hrade. Aj v tomto roku plánujeme organizovať toto stretnutie, no so širším zámerom. Radi by sme pozvali matičiarov z celého Nitrianskeho kraja, aby prišli na Levický hrad v tradičných krojoch. Predpokladám, že stretnutie milovníkov tradičnej kultúry spojené s Vatrou zvrchovanosti by mohlo byť veľmi zaujímavé.
V. K.: Spomenuli ste, že máte záujem najmä o rozvoj matičných tradícií medzi mladými. Môžete uviesť konkrétnu činnosť?
– D. T.: Naším cieľom je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám, ponúkame im možnosť cestovania za poznávaním Slovenska i zahraničia. Tieto zámery uskutočňujeme najmä vytváraním podmienok na všestranné vzdelávanie, podporou kultúrnych záujmov a záľub mládeže, rozvojom sociálnych kontaktov a zvyšovaním jej kultúry pre plnohodnotný spoločenský život. Tradičným podujatím nášho MO MS je Športovo-zábavné popoludnie pre deti i dospelých „Hurá prázdniny“, kde sa venujeme spoznávaniu liečivých rastlín, tvorivej činnosti, športu, maľovaniu na tvár, základom prvej pomoci, maľovaniu na kamene, a pod. Každoročne pripravujeme pre deti, rodičov a starých rodičov vianočné a veľkonočné tvorivé dielne, kde sa spoločne učíme nové techniky zhotovovania výrobkov, ako sú: patchworkovanie, aranžovanie, servítkovanie, pletenie z papiera, maľovanie, vyšívanie, pletenie a iné. Na konci roka pripravujeme Vianočný Betlehem, ktorý býval umiestnený vo vestibule kultúrneho domu, naposledy sme sa ho odvážili vystaviť priamo v obci, na verejnom priestranstve.
– V. K.: Jednou z úloh MS je aj rozvoj vlastenectva, pričom váš MO nezostal len pri jeho proklamovaní. Môžete opísať konkrétne podujatia, ktoré v tejto oblasti vykonávate?
– D. T.: Jednou z hlavných aktivít nášho MO je organizovanie poznávacích zájazdov na Slovensku, ale i mimo našej krajiny. Od menej po viac náročné turistiky, či spoznávanie historických miest. V okolí obce uskutočňujeme pravidelné prechádzky na Krivín a k Domcu. Každoročne sa zúčastňujeme Národného výstupu na Sitno, každé dva roky Národného výstupu na Kriváň, absolvovali sme i výstup na Rysy, či celodennú turistiku Nitra – Zobor – Dražovce. Nepriaznivé počasie nám neumožnilo zdolať Slavkovský štít, a tak sme zvolili turistiku po tatranských chatách. V rámci spoznávania Slovenska sme uskutočnili dvojdňové zájazdy do Vysokých Tatier a na Štrbské pleso, do Ždiaru, na Goralské folklórne slávnosti, v Čiernom Balogu sme navštívili Lesnícky skanzen Vydrovo a Čierno-hronskú železničku, zastavili sme sa i v Nemeckej pri pamätníku a v expozícii múzea. Tri dni sme strávili v stovežatej Prahe, s bohatým programom: Krížikova fontána, Národné technické múzeum, Hradčany, Václavské a Staromestské námestie. V maďarskom historickom meste Eger sme pobudli dva dni, v ktorom zaujímavosťou bolo Múzeum marcipánu, mestský hrad, ako aj najväčší minaret v Európe. Večer sme zašli do Údolia krásnych žien, na degustáciu vín. V minulom roku sme sa zúčastnili turistiky na vrchol Kékes v maďarskom pohorí Mátra. Na jeseň tohto roku organizujeme trojdňový výlet na Južnú Moravu, navštívime Valtice, Mikulov a Lednice.
– V. K.: Čo k tomu dodať, takže činnosť nerobíte len po Slovensku, ale aj po okolitých štátoch. Činnosť robíte odborne a taktiež pre študentov. Čo by ste zvýraznili?
– D. T.: V rámci jednodňových zájazdov sme navštívili Bradlo a Košariská, Topoľčianky, Bratislavu. Nočná prehliadka historickej knižnice Apponyiovského kaštieľa Oponice bola naozaj výnimočná, atmosférou ako aj zaujímavým výkladom. V rámci koncoročného stretnutia matičiarov sme v minulých rokoch navštívili kaštieľ Kráľovičová v Hokovciach, kde sme sa spoločne za veselého spevu a harmoniky zabavili. Každoročne sa zúčastňujeme folklórnych slávností a festivalov, ako sú Tekov tancuje a spieva v Starom Tekove, Hontianska paráda v Hrušove, Národné matičné slávnosti v Martine a Tlmačská grámora.
Zaujímavé prednášky sme uskutočnili v Dome kultúry. Prof. PhDr. Jozef Bátora sa venoval archeologickému výskume opevnenej osady zo staršej doby bronzovej v Rybníku. O Veľkej Morave a kráľovi Svätoplukovi nám zaujímavo rozprávala Doc. Dr. Zora Lazarová. Pútavou bola aj prednáška o regionálnej histórii, kde zaujal svojimi poznatkami a príbehmi Pavel Dvořák.
Aktívne spolupracujeme aj s pedagógmi a žiakmi základnej školy, združujeme priaznivcov slovenskej i svetovej literatúry. V rámci mesiaca knihy, v spolupráci s obecnom knižnicou a základnou školou, pripravujeme pre deti čitateľské súťaže, ako čítanie povestí autorov z nášho regiónu – Andreja Chudobu, Jozefa Melichera, ako aj s čítaním rozprávok svetových autorov. Navštevujeme divadelné predstavenia v Leviciach, Nitre i vo Zvolene.
V minulom roku sme uskutočnili Novoročné stretnutie matičiarov a ľudí dobrej vôle, spojené s Pagáčovou parádou. Šikovné rybnícke gazdinky tu prezentovali svoje pekárske umenie, pagáče rôznych druhov a chutí. Tohto roku sme začiatok roka oslávili Novoročným koncertom kapely Decórum, v kostole Najsvätejšej Trojice v Rybníku. Ples ľudí dobrej vôle, ktorý sme vlani organizovali spolu s komunitou Rusov a Ukrajincov na Slovensku, bol veľmi zaujímavým podujatím. Medzi naše nosné podujatia začiatkom roka patria Fašiangy a pochovávanie basy, kde organizujeme sprievod masiek. Toto podujatie sa teší veľkému záujmu a má mnoho divákov. Na jar a v jeseni sa zapájame do upratovania obce, kedy skrášľujeme okolie sakrálnych pamiatok a Ľudového domu. Katarínska zábava je už tradíciou v našej obci, v minulom roku aj s cimbalovou muzikou. Na tento rok máme pre našich priaznivcov pripravené prekvapenie. X. ročník našej Katarínskej zábavy navštívi veľmi žiadaný hudobný hosť, ktorí aktuálne patrí medzi špičku slovenskej ľudovej scény.
– V. K.: Okrem oblastí tzv. nehmotnej kultúry, ste sa však aspoň čiastočne zamerali aj na hmotnú…
– D. T.: Slávnosti vinobrania majú v našej obci už stále miesto a sú stále viac vyhľadávaným podujatím. Aj my matičiari sa zapájame do prezentácie ľudovej kultúry a to aj v tejto oblasti. Náš Čilejkársky stánok navštevujú mnohí záujemcovia. V mini-expozícii ľudovej architektúry sa majú možnosť zoznámiť s typickými prvkami ľudovej kultúry z našej obce, posedieť si u nás, podiskutovať, ochutnať rybnícke špeciality. Cez rok venujeme čas a energiu aj obnove krojov, zbierame od darcov rôzne tradičné predmety, ktoré súviseli so životom našich predkov, aby sme ich mohli pri vhodnej príležitosti vystaviť verejnosti.
– V. K.: Spomenieme aspoň posledné ocenenia vášho odboru?
– D. T.: O bohatej činnosti nášho Miestneho odboru Matice slovenskej v Rybníku svedčí aj to, že nám zachovávajú priazeň nielen naši členovia, ale i sympatizanti, ktorí sa radi a aktívne zúčastňujú na nami pripravovaných podujatiach. V r. 2011 sme boli ocenení riaditeľom Domu Matice slovenskej v Leviciach za výbornú činnosť a aktivitu pri plnení programu Matice slovenskej. V r. 2012 bola naša dlhoročná a aktívna práca ocenená Krajskou radou Matice slovenskej Nitrianskeho kraja, za rozvoj národného povedomia v Nitrianskom kraji. V roku 2015 som získala ocenenie Matice slovenskej pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra ako predsedníčka nášho MO MS Rybník, ktoré si mimoriadne vážim. Motivuje ma do ďalšej aktívnej činnosti. Pri príležitosti 940. výročia obce Rybník bol nášmu MO MS vlani udelený Ďakovný list starostu obce za zásluhy a rozvoj obce.
– V. K.: Ďakujem za rozhovor, verím, že to budú nielen ďalšie ocenenia, ktoré získa MO MS Rybník, no najmä množstvo spokojných návštevníkov z ich podujatí a pravdaže, šťastní matičiari, ktorí vykonávajú takúto šľachetnú činnosť pod vedením predsedníčky Daniely Trňanovej.

Zhováral sa Viliam KOMORA – Foto: archív autora

článok neprešiel jazykovou úpravou

Daniela Trňanová, predsedníčka MO MS Tybník

MO MS Rybník na Bradle

MO MS Rybník na Bradle

MO MS Rybník na Devin 2016

MO MS Rybník na Devin 2016

MO MS Rybník počas návštevy Nemeckej

MO MS Rybník počas návštevy Nemeckej

Členovia MO MS Rybník počas výstupu na Sitno

Členovia MO MS Rybník počas výstupu na Sitno

Novoročné stretnutie - Deň vzniku SR

Novoročné stretnutie – Deň vzniku SR

Podujatie MO MS Rybník

Podujatie MO MS Rybník

2016-05-03T08:05:35+00:0030 apríla 2016 |Nitriansky kraj|
X