Aktivity Abrahámskych matičiarov 2020


//Aktivity Abrahámskych matičiarov 2020

Miestny odbor MS v Abraháme začal rok 2020 veľmi aktívne, nakoľko sme už na 18. januára zvolali Výročné zhromaždenie MO MS, kde sme schválili plán činnosti na rok 2020 a zároveň si pripomenuli aj 20. výročie založenia nášho miestneho odboru.

VZ malo veľmi dobrý priebeh. Po pracovnej časti nasledovala slávnostná. S príhovorom vystúpil podpredseda MO MS Marian Vrbovský. Každý účastník dostal Bulletin, ktorý sme vydali pri príležitosti 20. výročia založenia MO MS v Abraháme.

Predsedníčka spracovala zápisnicu, ktorá bola zaslaná spolu s ostatnými materiálmi ústrediu MS v Martine. Taktiež sme si splnili povinnosť elektronicky spracovať matričnú knihu so stavom členov k 31. 12. 2019. Počet príslušníkov nášho miestneho odboru bol 104.

Predsedníčka sa zúčastnila na Základnej škole Michala Tareka prednesu poézie a prózy pod názvom „Čaro slova“, kde odovzdala víťazom Bulletin a sladkosti. Zároveň napísala článok, ktorý bol zverejnený na webovej stránke MS, našej matičnej stránke a v online novinách Abrahámčan.

Vzhľadom na koronavírus boli aj v našej obci pozastavené všetky akcie. MO MS v zmysle schváleného plánu činnosti nemohol akcie organizovať. Nezúčastnili sme sa divadelného predstavenia ani koncertu Kantiléna, ktorý bol presunutý na 2. október 2020, pokiaľ to situácia dovolí. V týchto dňoch je aj tento termín zrušený.

  1. apríla 2020 sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia našej obce sovietskou armádou. Predsedníčka napísala článok, ktorý bol zverejnený na našej matičnej stránke a v online novinách Abrahámčan.
  2. mája 2020 predsedníčka MO MS a starosta obce Ing. Igor Németh kládli vence k pomníku padlých bez účasti verejnosti. Slávnostná svätá omša za padlých v 1. a 2. svetovej vojne bola v kostole 10. mája 2020.
  3. júna 2020 sme sa vo veľkom počte zúčastnili brigády v Abrahámskom parku. Predsedníčka napísala článok, ktorý bol uverejnený na webe MS v Martine v sekcii správy z Trnavského kraja, na našej matičnej stránke a online novinách Abrahámčan spolu s fotografiami, ktoré vytvoril Marian Vrbovský.
  4. júna 2020 odvysielalo Rádio Regina hodinovú reláciu o našej obci pod názvom „Zvony nad krajinou“. Jednotlivé časti tejto relácie nahrávali s redaktormi RTVS a Rádia Regina aj členovia výboru MO MS Bohumil Čambál (história obce), Marian Vrbovský (Abrahámsky park) a Anna Klementová (činnosť MO MS v Abraháme). Relácia mala veľký úspech, nakoľko bola veľmi pekne redaktorsky spracovaná.
  5. júla 2020 sa 14 matičiarov zúčastnilo koncertu orchestra Taste of Brass na nádvorí kaštieľa v Galante, ktorý účinkuje aj na Kantiléne Karola Duchoňa. Koncert sa konal v rámci hudobných piatkov v Galante. Vystúpenie bolo na vysokej kvalitnej úrovni. Vypočuli sme si množstvo populárnych piesní v podaní sólistov orchestra, hlavne však piesne Karola Duchoňa. Bol to príjemný kultúrny zážitok. Koncert mal benefičný charakter a matičiari prispeli svojimi finančnými prostriedkami, za čo všetkým patrí srdečná vďaka.

Členovia výboru MO MS uvarili u predsedníčky kotlík matičiarskeho gulášu, ktorým pohostili takmer 30 matičiarov MO. Pozvaní boli tí, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti, zúčastňujú sa brigád a spoločných akcií a zapájajú sa do jeho aktívnej činnosti.

Pravidelnú Vatru Ústavy sme neorganizovali. Predsedníčka MO MS však napísala článok, ktorým ju však symbolicky ,,zapálila“. Článok bol uverejnený na webovej stránke MS, stránke obce Abrahám, v online novinách Abrahámčan a Abrahámskych novinách.

Zorganizovali sme celodenný výlet s návštevou hradu Červený Kameň, Modranského cintorína i hrobu Ľudovíta Štúra v Modre, kde sme sa vzdali hold jeho pamiatke a položili venček. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na cintoríne v Majcichove, kde je pochovaný Ján Palárik. Uctili sme si jeho pamiatku a položili mu venček na hrob, nakoľko si v tomto roku pripomíname 150. výročie jeho úmrtia. Ján Palárik pôsobil ako farár aj v našej farnosti, ktorá bola v minulosti filiálkou obce Majcichov. Na budove múzea v našej obci má pamätnú tabuľu.

Čo pripravuje Abrahámska matica…

MO MS má od roku 2017 svoju webovú stránku, na ktorej informuje širokú verejnosť o aktivitách, ktoré pripravuje, resp. na ktorých sa na pozvanie iných inštitúcií zúčastňuje. Zároveň pravidelne prispievame článkami do Abrahámskych novín, online novín Abrahámčan a na webovú stránku Matice slovenskej.

V klube MS pripravujeme aktuálnu výstavu fotografií a článkov na paneloch od vzniku MO MS až doteraz. Ide o jednotlivé časti ako zasadnutie výborov, výročné a valné zhromaždenia, spolupráca so Základnou školou Michala Tareka v Abraháme, organizovanie spoločných výletov po stopách národných buditeľov (Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Ján Hollý), návšteva kultúrnych pamiatok (Katarínka, Bradlo), Západoslovenského múzea v Trnave, pamätných izieb (Juraj Fándly, Ján Palárik, Milan Rastislav Štefánik) a ďalšie. Zúčastňujeme sa národných matičných slávností a taktiež NMS na Devíne.

Ďalšou časťou sú významné osobnosti nášho matičného a spoločenského života, ktoré pôsobili v našej obci, ako napr. Mons. Michal Tarek, Andrej Čambál, Dr. Ferdinand Svetloslav Veigl, Ján Puchart, Emília Riegelová a ďalší.

Pripomíname si významné výročia našich osobností, a to Andreja Sládkoviča, Milana Rastislava Štefánika, Štefana Moysesa a Jána Palárika. Životopisy významných osobností sú zverejnené na matičnej stránke a na matičnej tabuli pri kostole.

Samostatnú časť tvoria fotografie z usporiadaných výletov. Spomeniem Gabčíkovo, Štúrovo, Ostrihom, Ivanku pri Dunaji (pomník M. R. Štefánika), Bratislavu (Devín, Slavín, NR SR, Bratislavský hrad), Trenčín, Trenčianske Teplice, Topoľčianky, Vysoké Tatry, Košice, Smolenice, Trnavu, Červený Kameň, Štiavnické Bane, Arborétum Mlyňany, Brezovú pod Bradlom, Bradlo a ďalšie miesta, kde sme spoznávali krásu našej vlasti. Navštívili sme aj Velehrad na Morave a obec Modrá.

15 rokov sme organizovali v priestoroch kultúrneho domu matičné plesy, ktoré boli na veľmi dobrej úrovni. Nechýbalo tanečné vystúpenie profesionálov, živá hudba z Červeníka a, samozrejme, kvalitná večera a občerstvenie.

Spolupracujeme s družobnými MO MS ako sú Cífer, Veľké Úľany a Sládkovičovo, kde sa na vzájomné pozvania zúčastňujeme organizovaných akcií a výročných zasadnutí.

Činnosť MO MS je bohatá, zdokumentovaná fotografiami a článkami.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS v Abraháme

2020-10-02T14:03:27+00:002 októbra 2020 |Trnavský kraj|
X