Cyrilo-metodské slávnosti


//Cyrilo-metodské slávnosti

„Kde je otázka o službe národu môjmu slovenskému a ochotnosti k službám týmto, ako i k obetiam k rozkvetu národa nášho, jakživ som sa neodťahoval, ani sa nejdem, ani nechcem, ani nebudem!“ (Š. Moyses)

Deň 5. júl je v slovenskom kalendári štátny sviatok patriaci sv. Cyrilovi a Metodovi. Pripomínane si ich príchod na Veľkú Moravu a v tento deň je to už 1 156. výročie. Zároveň si v tomto roku pripomíname tisíc rokov od smrti sv. Cyrila. Pri tejto príležitosti sa po celom Slovensku konajú podujatia, ktoré vzdávajú úctu týmto dvom solúnskym vierozvestcom a patrónom Európy.

V Košiciach sa každoročne v tento deň stretávajú matičiari pri buste prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Nie je to vôbec náhoda, pretože Štefan Moyses je neodmysliteľne spätý práve so sv. Cyrilom a Metodom. Práve zásluhou Štefana Moysesa pápež Pius IX povolil, aby sa sviatok Cyrila a Metoda v Čechách, na Morave, na Slovensku a v Chorvátsku slávil práve 5. júla. A 5. júl sa stal pre Moysesa aj osudným. V tento deň si pripomíname ďalšie významné výročie, a to 150. výročie jeho smrti. Zomrel v tisícročí smrti sv. Cyrila, vo výročný slávnostný sviatok cyrilo-metodský, ktorý sa chystal osláviť, ale dopriate zhora mu to už nebolo.

Na úvod sme si spolu so speváckou skupinou Matičiarky zaspievali slovenskú štátnu hymnu. Po hymne sa úlohy moderovania podujatia zhostil Ján Buleca, ktorý privítal hostí a následne odovzdal slovo predsedovi MO MS Košice Michalovi Matečkovi, ktorý predniesol príhovor rozdelený do dvoch častí.

Prvá časť bola zameraná na začiatky prenikania kresťanstva na územie dnešných Slovanov, ktorá následne viedla k postupnej christianizácii. Práve na tom majú zásluhu solúnski bratia, ktorých pozval na Veľkú Moravu knieža Rastislav, aby sa zbavil franskej nadvlády aj v cirkevnej otázke. Predseda vyzdvihol význam Cyrila a Metoda hlavne v krušných časoch pre náš národ, kedy bol uväznený v „žalári národov“ v rakúskom cisárstve. Cyril a Metod sa v týchto časoch stali kresťanským národno-emancipačným symbolom. Ich význam v podobe prínosu reči a písma pretrváva dodnes.

Druhá časť bola venovaná osobnosti Štefana Moysesa. Moysesa veľmi dobre poznajú aj v Chorvátsku, kde pôsobil ako profesor filozofie na záhrebskej akadémii. Stal sa vedúcou osobnosťou ilýrskeho hnutia a bránil chorvátsky jazyk pred tvrdými maďarizačnými tendenciami celých 17 rokov.

Po návrate do vlasti sa stal banskobystrickým biskupom a plne sa oddal pozdvihnutiu slovenského národa. Zasadzoval sa za povznesenie slovenského školstva, podujal sa zakladať nové školy a už založené reformovať, aby sa slovenská mládež mohla vzdelávať v materinskom jazyku. Školstvo považoval za základ národnej vzdelanosti.

Michal Matečka vyzdvihol Moysesa ako najvýznamnejšiu persónu, ktorá stála pri zrode Matice slovenskej, prvej slovenskej kultúrnej ustanovizne Slovákov, ktorú Moyses aj finančne podporoval. Bez neho by sa snáď ani tento počin nebol podaril. Bol zvolený za jej prvého predsedu a túto funkciu zastával do svojej smrti. Spolu s evanjelickým superintendentom Karolom Kuzmánym, podpredsedom Matice slovenskej, predstavovali na čele Matice dvojicu symbolizujúcu preklenutie konfesionálnych rozporov. Moysesovsko-kuzmányovská tradícia sa stala symbolom jednoty národa, tolerancie a vzniku moderného ekumenizmu. Spojenie „Moyses-Kuzmány“ sa stalo heslom matičných rokov a ich spolupráca a vzájomné porozumenie sa stali príkladnou i pre ďalšie generácie. Moyses si bol vedomý významu cyrilo-metodskej tradície pre Slovákov a veľmi sa snažil o jej propagáciu, aby sa úcta k sv. Cyrilovi a Metodovi udomácnila aj vo vedomí slovenského ľudu.

Štefan Moyses je jednoznačne osobnosť, ktorá si zasluhuje zvýšenú pozornosť nielen v matičných kruhoch, ale aj mimo nich. Matica a Moyses sú spolu neodmysliteľne spätí a preto je dôležité, aby sa jeho odkaz zachoval pre budúce generácie.

Po vyčerpávajúcom, ale veľmi poučnom príhovore sa o kultúrny program postarala ešte spevácka skupina Matičiarky, ktorá zaspievala známe piesne zo svojho repertoáru, aby nakoniec tradične zaznela matičná hymna „Kto za pravdu horí.“

Čerešničkou programu a hlavne prekvapením bolo pozvanie predsedu MO MS Košice Michala Matečku na spoločné posedenie pri guláši. Pri ňom predniesli príhovor diecézny kňaz Gregor Juruš, ktorý taktiež vyzdvihol veľký prínos cyrilo-metodskej tradície, ktorá hlavne v dnešných zložitých časoch predstavuje pevný bod, o ktorý sa môže slovenský národ oprieť. Následne slová modlitby predniesol jezuita Jozef Mydlo.

Príjemné podujatie sa blížilo ku koncu a lúčenie sa nieslo v duchu nádeje, že o rok sa opäť stretneme a pripomenieme si výročia spojené s dátumom 5. júl.

Podujatie sa konalo s finančnou podporou Matice slovenskej.

Text a fotky: Martina Matečková

Spevácka skupina Matičiarky

Hostia počas príhovoru pri buste Moyzesa

Predseda MO MS Košice M.Matečka

2019-07-11T13:08:53+00:0011 júla 2019 |Košický kraj|
X