Dlhoročný podpredseda MO MS Košice jubiluje


/, Správy z krajov/Dlhoročný podpredseda MO MS Košice jubiluje

„Kto na prospech vlasti venuje svoje vedomosti a činy, kto za národné idey je pripravený znášať neprávosť a krivdu, tomu patrí nielen poďakovanie, ale i hlboká úcta.“

Profesor Ján Fečo celý svoj život zasvätil práci s mladou generáciou, kultúrno-spoločenským aktivitám a všestrannej činnosti v MO MS Košice. Narodil sa 29.6.1930 v Radvanovciach, okres Vranov nad Topľou, vo viacčlennej roľníckej rodine. Päť tried ľudovej školy vychodil v rodnej obci, meštiansku školu navštevoval v Hanušovciach nad Topľou a v Giraltovciach. Maturoval na gymnáziu v Prešove. Vysokoškolské vzdelanie nadobudol v rokoch 1951-55 v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte UK, zameranie fyzika a chémia pre stredné školy. Dňa 1.9.1955 nastúpil ako stredoškolský učiteľ na Jedenásťročnú strednú školu v Košiciach na Kováčskej ulici. V rokoch 1960-70 bol ako mladý erudovaný pedagóg riaditeľom tohto ústavu. Ako prvý v bývalom Východoslovenskom kraji zriadil fyzikálne, chemické a biologické laboratóriá a jazykovú učebňu. Všetky kabinety boli vybavené najmodernejšími učebnými pomôckami a prístrojmi a knižnice množstvom novej odbornej literatúry. Pod jeho vedením škola dosahovala zvlášť pozoruhodné výsledky v matematickej, fyzikálnej, chemickej a biologickej olympiáde. Žiaci školy sa zúčastňovali nielen na celoštátnych kolách, ale aj na medzinárodných súťažiach.

Prvé lekcie k národnému uvedomeniu dostal od svojich rodičov, ktorí deťom rozprávali o ťažkom živote Slovákov v bývalom Uhorsku. Mimoriadne kladný vplyv na jeho detskú dušu mali učitelia meštianskej školy, ale aj väčšina profesorov na gymnáziu, najmä profesor slovenčiny Jozef Kandala. Neskôr aj on sám, ako stredoškolský profesor, osobným príkladom ovplyvňoval v tomto zmysle svojich študentov. V roku 1968 sa stal profesor Ján Fečo členom Matice slovenskej. V máji toho istého roku spolu s ďalšími členmi profesorského zboru a študentmi zorganizoval v Košiciach na námestí pred Štátnou vedeckou knižnicou spomienkovú akadémiu pri príležitosti tragickej smrti M. R. Štefánika. K tejto manifestácii sa pridali kolegovia so študentmi z Konzervatória aj vysokoškoláci a poniektorí herci Štátneho divadla. V roku 1970 stihol ešte dať vyhotoviť pamätnú tabuľu s bustou prvému československému riaditeľovi tejto školy, ktorým bol Karol Murgaš (1881-1925), vynikajúci pedagóg a čelný matičiar po prvej svetovej vojne v Košiciach. Ján Fečo bol jeho dôstojným nasledovníkom ako riaditeľ tejto školy i ako erudovaný matičiar v MO MS Košice.

Po tzv. normalizácii bol profesor Ján Fečo z funkcie riaditeľa odvolaný a v roku 1971 musel opustiť školstvo a odísť do výroby. Pracoval vo VSS až do odchodu na zaslúžený odpočinok.

V rokoch 1990-2013 bol profesor Fečo sústavne členom Výboru MO MS v Košiciach. Niekoľko funkčných období pôsobil ako podpredseda. Od roku 1994 až do konca roku 1998 bol pracovníkom Oblastného pracoviska MS v Košiciach. Od roku 1989 sa podstatnou mierou podieľal na podujatiach a projektoch MO MS. V spolupráci so školami, cirkvami, úradmi a umelcami, pripravil a viedol nespočetné množstvá slávnostných a spomienkových akadémií, rôzne zhromaždenia, semináre a besedy. Vďaka veľkej sčítanosti, výbornej znalosti histórie a nevšednému daru reči, jeho príhovory boli pohotové, poučné a pútavé. Aj jeho zásluhou boli v Košiciach a okolí realizované pamätné tabule a pamätníky napr. už spomínanému Karolovi Murgašovi, Andrejovi Jaslinskému, Jánovi Scitovskému, Jánovi Strakovi, Jozefovi Čárskemu a Štefanovi Moysesovi. Podieľal sa na uskutočnení výstav o Andrejovi Hlinkovi, J. C. Hronskom, k 80.výročiu vzniku MO MS v Košiciach a ďalších. Spoluorganizoval exkurzie, viackrát do Martina, na Bradlo, do Gabčíkova a inde. Aktívne sa zúčastňoval na zriadení Domu MS v Košiciach a v počiatočnom období, v roku 1998, bol jeho povereným riaditeľom. Zapaľoval Vatru zvrchovanosti na Kojšovskej holi i prvú mestskú vatru v Košiciach. Zaviedol pamätnú knihu so zápismi tohto podujatia.

Jeho heslo „ZA NÁROD A SVORNOSŤ“ sa nachádza na košickej matičnej zástave. Je pôvodcom takých tradičných podujatí v Košiciach ako Matičné Vianoce, Košická matičná slovesná a tvorivá jeseň, Hudobná jeseň ZUŠ, Cyrilo-metodské slávností a iné. Výdatnou pomocníčkou v tomto úsilí mu bola manželka Magdaléna, tiež dlhoročná košická matičiarka. Ján Fečo napísal desiatky článkov do miestneho Matičného spravodajcu, ktorého bol spoluredaktorom a do Slovenských národných novín. Svojou činnosťou si prof. Ján Fečo vyslúžil čestné miesto medzi košickými matičiarmi novodobej éry, po roku 1989.

Mnoga leta živio, milý Janko!

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

2020-06-10T15:09:47+00:0010 júna 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|
X