Dôležitý medzník v dejinách nášho národa


//Dôležitý medzník v dejinách nášho národa

L. Mikuláš, 10. 5. 2016

Dňa 10. mája 2016 sa obyvatelia mesta, študenti stredných škôl, matičiari a členovia Slovenskej národnej strany zhromaždili pred pamätným miestom, kde sa pred 168. rokmi odohrala udalosť ktorá sa zlatými písmenami zapísala do dejín slovenského národa. V pongrácovských kúpeľoch, dnes v mestskej časti Liptovského Mikuláša v Liptovskej Ondrašovej boli slávnostne vyhlásené Žiadosti slovenského národa. Dňa 10. mája 1848 sa na mikulášskej fare u významného predstaviteľa nášho národného hnutia, spolupracovníka Ľudovíta Štúra, Michala Miloslava Hodžu, evanjelického farára zišli viacerí národovci ako Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Ján Francisci, Samo Bohdan Hroboň, Štefan Marko Daxner, Janko Francisci, celkovo sa na porade zúčastnilo asi 20. národovcov. Nakoniec bolo skoncipovaných štrnásť bodov, ktoré poznáme pod názvom Žiadosti slovenského národa.
Jednotlivé body sa dotýkali nasledovných problémov vtedajšej spoločnosti. Nadvlády maďarského národa v Uhorsku, žiadalo sa bratské spolunažívanie a vzájomná úcta. Slováci žiadali vlastný snem, zastúpenie v uhorskom sneme, v slovenských župách používanie slovenčiny ako úradného jazyka, vlastné školy, uznanie vlastnej zástavy a to vo farbách červeno- bielej, všeobecné volebné právo, slobodu tlače a zhromažďovania, väčšie práva pre poddaných a urbárnikov,
Prepustenie básnika Janka Kráľa z väzenia a národné práva pre Poliakov v Haliči. Hurban žiadal tieto žiadosti prečítať na veľkom manifestačnom zhromaždení ľudu. Proti tomu sa postavil Hodža ktorý oponoval , že v Liptovskom Mikuláši nie sú pre takéto zhromaždenie vytvorené dostatočné podmienky. Nakoniec zvíťazili Ondrašovecké kúpele za mestom, za pomerne nízkej účasti obecenstva.
Tieto udalosti si pripomenuli aj účastníci slávnostného zhromaždenia pri pamätníku v Liptovskej Ondrašovej. Na úvod zaspieval štátnu hymnu SR, spevokol Senior, pri Klube seniorov č. 2. Moderátor podujatia Milan Stromko po recitácii básne Janka Kráľa Slovo, privítal vzácnych hostí. Na podujatí sa zúčastnili, Ján Blcháč, primátor mesta Ján Bonko, viceprimátor mesta. Marek Nemec, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši, Erik Gemzický, predseda KR SNS, Miroslav Boďa, predseda OR SNS. Po predstavení hostí vystupili jednotlivý predstavitelia samosprávy a politických strán s prejavmi.
Ako prvý vystúpil primátor mesta Ján Blcháč. Zdôraznil, že mesto je hrdé na to, že práve v našom meste máme taký pamätník ktorý pripomína tak dôležitú udalosť v našej vlasti. Vyslovil myšlienku aby o dva roky kedy sa bude sláviť už 170. výročie tejto historickej udalosti, mesto spolu s Maticou slovenskou pripravili dôstojné celoštátne oslavy tohto podujatia, tak ako tomu bolo v roku 2008. Po primátorovi mesta s príhovorom vystúpil riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec. Položil si otázku akoby vtedajší veľkí muži nášho národa Štúr, Hodža, Hurban, vnímali dnešnú súčasnosť. Oslavujeme rôzne sviatky ako Deň Európy a na svoje významné okamihy zabúdame. Zároveň by ich isto potešili, že ich boli naplnené. Máme vlastný snem, vlastné slovenské školy, slobodu tlače, zhromažďovania. Isto by sa s toho tešili. Horšie je to s našou národnou pamäťou, kedy národ na tieto udalosti veľmi rýchlo zabudol. Po ňom s príhovorom vystúpil predseda KR SNS Erik Gemzický. Vo svojom príhovore sa zameral na jeden z bodov Žiadostí a to na zriadenie národného snemu. Položil si takisto otázku ako jeho predrečník, či terajšie zloženie parlamentu zastupuje reprezentatívne zloženie našej spoločnosti. Či práve niektorým opozičným stranám leží na srdci blaho nášho národa.
Po poslednom príhovore zaznela pieseň Kto za pravdu horí. Na účastníkov slávnostného zhromaždenia čakalo ešte jedno prekvapenie. Predseda Klubu chovateľov poštových holubov Vrbica Ivan Nemec vypustil dva kŕdle poštových holubov, ktoré nad hlavami účastníkov spravili tri okruhy. Týmto bola slávnosť zavŕšená. Musíme poďakovať organizátorom tohto podujatia Matici slovenskej a Mestu Liptovský Mikuláš, že udržiavajú túto tradíciu a že v tomto roku sa po dlhej dobe pri pomníku objavila aj mládež, Išlo o študentov dvoch mikulášskych gymnázií a to Gymnázia nesúce meno M. M. Hodžu a evanjelického gymnázia Juraja Tranovského. Po roku 1989 zásluhou matičiarov sa uskutočňovali stretnutia pri výročiach Žiadostí slovenského národa. V ten istý deň si uctiť pamiatku Žiadostí prišla aj Eva Smolíková, poslankyňa NR SR a podpredsedníčka SNS.

Peter Vrlík
článok neprešiel jazykovou úpravou

2016-05-24T10:51:53+00:0024 mája 2016 |Žilinský kraj|
X