Knihomole vo Veľkých Lovciach už po tretí rok


//Knihomole vo Veľkých Lovciach už po tretí rok

Miestny odbor Matice slovenskej Veľké Lovce zorganizoval v spolupráci so Zš s Mš Veľké Lovce podujatie pod názvom Knihomole 2021 – 3. ročník.

Vonkajší priestor športového areálu Veľké Lovce sa postupne naplnil príjemnou hudbou, spevom a prednesmi poézie a prózy. Pozvanie na podujatie prijali zástupcovia obce, starosta Libor Kráľ a poslanci, za Zš s Mš Veľké Lovce riaditeľka Silvia Tučániová a zástupkyňa Marta Paulíková, vyučujúci najmä slovenčiny Martin Brezánsky, Janka Fačkovcová, p. farári Rímsko-katolíckej cirkvi Pavol Klapica a páter Emil Šafár, z Reformovanej cirkvi p. farárka Veronika Šándorová. Za  Dom Matice slovenskej v Nitre sa zúčastnila riaditeľka Veronika Bilicová. Na podujatí odovzdala špeciálne pripravený edukačný materiál v rámci memorandovej spolupráce s tunajšou ZŠ s MŠ. Originálna učebná pomôcka vyhotovená autorom detských kníh, aktívnym propagátorom vedy a ilustrátorom Jánom Kurincom v spolupráci s Ústavom experimentálnej psychológie SAV má za cieľ pomôcť pedagógom v oblasti práce a rozvoja kritického myslenia u žiakov. Dom MS v Nitre zároveň prispel do rozšírenia knižného fondu školskej knižnice novou publikáciou Klikal som a čítal som. Pre podporu ďalších ročníkov V. Bilicová odovzdala knižný dar najnovších slovenských povestí od predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera.

Cieľom tohto podujatia, tak ako aj po iné roky, bolo rozvíjať národný, duchovný, kultúrny a spoločenský život v obci. Účasť matičiarov a občanov obce Veľké Lovce bola veľmi vysoká.

Predsedníčka MO MS Mária Rapavá privítala všetkých, ktorí sa zúčastnili a popriala im príjemné popoludnie. Pripomenula cieľ podujatia, hlavne tradície, ktoré týmto zachovávame a učíme tradíciám aj mladú generáciu. Programom sprevádzala Michaela Balážová, predošlá  predsedníčka MO MS.

V úvode znela národná pieseň Na tom vršku javoriny v podaní FS Lóťanská dolina v hudobnom sprievode Jozefa Pňačeka a Teodora Németha pod vedením súboru Emíliou Chudivániovou.

Prvú časť programu uzatvorili deti FS Lóťanská dolina, najmladšie členky súboru LD tancom a spevom piesní Keď som ja húsky pásala a Číže si šuhajko pokračovaním ďalšími piesňami celého súboru. V ďalšej časti podujatia bolo nedeľné popoludnie obohatené fúziou poézie, prózy a hudby pod vedením FS Fialka Emmy Bórikovej, ktorá prebrala detský súbor po náhlej smrti vedúcej Evky Oravcovej. Postupne sa predstavili odvážna škôlkárka Tamarka Malíková, žiačka 3. ročníka Zš s Mš Eszter Benyusová s básňou od Daniela Heviera Moja mama vidí nebo. Na akordeóne zahrala Radka Némethová, žiačka ôsmeho ročníka Zš a žiačka umeleckej školy v Nových Zámkoch skladbu Svetlo a tieň. Nasledovali povesti o zámku v Bojniciach v podaní Dianky Pastvovej a znovu hra na akordeóne v podaní Radky a Dianky pod názvom Bonjour. Sofinka Tóthová si vybrala Povesť príbeh z truhlice O ľstivých opiciach, ktorú veľmi pekne predniesla. Ľúbivé tóny na akordeóne zahrala znovu Dianka Pastvová, žiačka 5. ročníka Zš s Mš Veľké Lovce a pieseň Slovensko moje otčina moja, krásna si ako raj. Povesť o Čachtickom hrade predniesla Laurika Dabrovská. Na akordeóne zahrala Mária Rapavá pieseň Dedinka moja v horách leží. Vyjadrila tým lásku k našim matkám živým alebo aj zomrelým a lásku k rodnej obci Veľké Lovce.

V roku 2017 Divadlo Andreja Bagara v Nitre uviedlo inscenáciu Žltým včelám žlté slzy ako dôkaz pretrvávajúcej poézie Miroslava Válka. Vypočuli sme si interpretáciu básne SLNKO z úst pani Emílie Chudivániovej. Výber piesní o Slovensku je potvrdením národného cítenia a lásky k vlasti. Pieseň Slovensko krásna zem zahrali spolu  na akordeóne seniori Mária Rapavá a Imrich Bórik.

Alžbeta Pinčeková si vybrala báseň od Jána Smreka Môj hlas. Pani Betka pridala k básni aj zamyslenie nad smutnými okolnosťami súčasného obdobia a nad všetkými, ktorí nás v poslednom období nečakane opustili. V rokoch 2020-2021 sa MO rozlúčil so svojimi  piatimi matičiarmi, ktorých spomienku si takto všetci prítomní uctili. Zaspomínala, že knihu ktorú  má  v ruke našla po manželovej smrti o 15 rokov práve s manželovým označením básne, ktorej slová boli akoby priamo adresované súčasnej situácii.

 Program sa pomaly blížil k záveru. Hudobnú vsuvku Keď som išiel cez tie hory pridal na akordeóne Imrich Bórik, člen FS Lóťanská dolina. Ukončenie programu bolo prednesom Danielovej Márii, podpredsedníčky MO MS Veľké Lovce Z rozprávky do rozprávky a Michaela Balážová zarecitovala báseň od Jána Matušku Slepý starec.

Bodku za programom dal Jozef Pňaček piesňou a hrou na akordeóne Keby som ja poznal cestičku k studienke, venoval ju všetkým otcom a mamám, nakoľko bol práve Deň otcov.

Na záver podujatia predsedníčka odmenila všetky deti a žiakov za účasť knihami, ktoré boli

zakúpené cez Vydavateľstvo Matice slovenskej a týmto sme podporili činnosť MS. Knihu Najkrajšie slovenské povesti za MO MS darovala pre školskú knižnicu pre všetky deti ZŠ.

Veríme, že situácia a zdravie nám dovolí naďalej aj týmto spôsobom upevňovať národné povedomie našej mladšej generácie. Celé podujatie sa konalo za dodržania predpísaných pravidiel a dodržania hygienických podmienok.

Mária Rapavá, predsedníčka MO MS Veľké Lovce

Text bez jazykovej korektúry

Autor fotografií: Marta Kasášová Kurucová

2021-07-19T17:07:24+00:0019 júla 2021 |Nitriansky kraj|
X