KOLOVRÁTOK – projekt regionálnej výchovy materských škôl


//KOLOVRÁTOK – projekt regionálnej výchovy materských škôl

Téma 2019: KOLO, KOLO MLYNSKÉ…

 

V najbližšom prostredí doma, v materskej škole a neskôr vo svojom regióne si dieťa predškolského veku postupne utvára osobnostné sociálne a emocionálne vzťahy, formuje hodnotový systém predovšetkým osobnou skúsenosťou a vlastnými zážitkami. Regionálna výchova ponúka množstvo edukačných obsahov a cieľov aj z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, realizujúce sa cez aktivity a činnosti rozvíjajúce ich zručnosti, schopnosti, kompetencie. V edukačných či hrových aktivitách v materskej škole je pre všeobecný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku v materských školách možné uplatňovať z oblasti tradičnej ľudovej kultúry (zvyky a tradície) napr.:

– tradičné remeselné zručnosti, ako je modelovanie, pletenie korbáčov, zdobenie kraslíc, kreslenie ornamentov,

– alebo vyrábať jednoduché ľudové nástroje (píšťalky, ozembuchy, hrkálky) nielen ako sprievodné nástroje pri speve a hrách detí v interiéri či exteriéri,

– a medzi obľúbené edukačné aktivity v materských školách zaraďujeme aj nácviky ľudových piesní, detských tancov a hier.

Veľa ľudových zvykov a tradícií sa spája napr. aj s vodou. V minulosti ju naši predkovia uctievali, ochraňovali a zároveň denne používali ako základný nápoj, na prípravu jedál, hygienu, napájanie zvierat, zavlažovanie pôdy i v mnohých výrobných a technických procesoch. Vode prisudzovali predkovia aj zázračné vlastnosti. Dodnes sa zachovala na vidieku napr. tradícia a zvyk čistenia studničiek, vynášanie Moreny či veľkonočné oblievačky dievčat atď.

Aj v našom regióne Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Žiline aplikujú pedagógovia materských škôl v edukačnom procese edukačné obsahy a ciele regionálnej výchovy z oblasti tradičnej ľudovej kultúry v každodenných činnostiach. Svoje úsilie a pedagogické majstrovstvo v oblasti regionálnej výchovy odprezentovalo deväť materských škôl v 16. ročníku prestížneho projektu regionálnej výchovy – KOLOVRÁTOK 2019 na tému KOLO, KOLO MLYNSKÉ… formou pódiového vystúpenia detí dňa 12. apríla 2019 v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline. Ústrednou a spracovanou témou pódiových vystúpení bola voda. Deti z vidieckych i mestských materských škôl spoločne s pani učiteľkami materských škôl oživili dávne zvyky a tradície spojené s témou voda, život pri vode, vo vode. Slávnostnou prehliadkou jedinečných pódiových prezentácií materských škôl nás slovom sprevádzala vedúca projektu KOLOVRÁTOK a zároveň predsedníčka SPV Žilina PaedDr. R. Balková. Citlivou hrou na akordeóne sprevádzala deti materských škôl p. učiteľka Ľ. Kučerová. Všetkým prítomným i účinkujúcim sa tematicky prihovorili a poďakovali aj vzácni hostia: pani viceprimátorka mesta Žilina Ing. B. Birnerová, PhD., vedúca OŠaM Žilina PaedDr. V. Popluhárová, zo ŠSI školská inšpektorka PaedDr. B. Ftorková, PhD., predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu Mgr. Adriana Makuchová, riaditeľka DMS Žilina Ing. K. Kalánková a za lektorský tím PaedDr. G. Droppová, PhD.

Slávnostnú prehliadku s detskými Hrami na lúke otvorili deti z MŠ Jarná pod vedením p. učiteľky Mgr. I. Holešovej. Spevom volali slniečko na lúku, kým im mamka večeru navarila. A kto chcel hádať hádanky, ten bol spravodlivo vybratý odriekaním vyčítanky a s Kolo, kolo mlynským sa veselo točili po celom pódiu. Všetkých nakoniec rozveselila mama, ktorá pribehla s metlou, aby deti už konečne išli večerať.

 MŠ Mojšova Lúčka vystúpila s programom Na lúke. Dievčatá skutočne hrabali seno ozajstnými hrabľami a chlapci ho potom zaväzovali do plachty. Gazdiná, ktorá vyšívala obrus ich osviežila vodou z džbánu. A veru im chutila. Deti spievali piesne, štebotali vyčítanky, hrali sa Na slepú babu i tancovali. Krásne nám predviedli hru na ozvenu pod vedením p. učiteľky Bc. J. Šuríkovej.

Panie učiteľky D. Jurková a Bc. A. Badíková pripravili a predviedli s deťmi z MŠ Gaštanová vystúpenie Pastieri pri kyselke. Chlapci hrali ako kedysi popri pasení karty, dievčatá šili šaty na bábiky a pritom si všetci zaspievali detské ľudové piesne a hry. Pekným oživením bol vstup babičky – p. učiteľky so spevom.

Pani učiteľka L. Badurová z MŠ Brezany nás voviedla vystúpením Pri potoku do sveta práce a hier našich predkov. Dievčatá prali na potoku na rumpli, sušili a kropili plátno. Chlapci vyrábali mlyn. Pri práci si spievali piesne, dievčatá rytmizovali piesne o praní bielizne.

Po práci sa všetci zahrali na žabky. Očarili svojím vystúpením, ale aj krásnymi krojmi a využitím starobylých pracovných nástrojov.

Deti z MŠ Suvorovova sprevádzala p. učiteľka Ing. I. Rašková. Deti si okamžite získali divákov svojím spontánnym vystúpením – Hry pri potoku, oživenom humornými situáciami. Chlapci priskákali na javisko na koníkovi a dvaja poslední ťahali v lavóre najmenšieho chlapca. Deti sa hrali detské archaické hry, preskakovali potôčik či rapotali rečňovanky. V závere utekali pred dažďom, pričom sa niektoré deti schovali pod veľký lavór.

Radostnú spevavú náladu so sebou priniesli deti z MŠ Závodie v pásme hier Po daždi pod vedením p. učiteľky I. Kuchárikovej. Napríklad chlapci preskakovali jarček, hrali sa na súboj kohútov, dievčatá privolávali slniečko a zahrali sa s lienkou. Všetky deti sa zahrali Na rybára a rybku a vykrúcali sa v tančeku Kolo, kolo mlynské. V závere chlapci napodobňovali vlkov a naháňali dievčatá s výskotom až dole z javiska.

Starobylý zvyk čistenia studničiek nám pripomenuli deti z MŠ Trnové pod vedením p. učitelky J. Ryboňovej a Mgr. E. Faktorovej. Pri čistení studničky si dievčatá zaspievali pieseň o studzenej vodičke. Studničku vyčistili pre zvieratká aj pocestných. Dievčatá naberali vodu do krčiažkov pre seba, otecka, mamičku, bračeka či sestričku. S láskou nám porozprávali o vode ako o vzácnom poklade. Chlapci sa umývali, špliechali vodu, spievali. Všetky deti sa zahrali hry na žabky a s vytlieskaním textu o vodičke.

Pani učiteľka I. Nemčeková s deťmi z MŠ Rajecká Lesná vystúpili s programom Po púti. Vystúpenie bolo popretkávané detským spevom, kamienkovou rytmizáciou a spontánnou radosťou z hry.

Deti z MŠ Nám. Janka Borodáča 6 sa pod vedením p. učiteľky Mgr. M. Pobehovej zahrali ľudovú rozprávku O kohútikovi a lenivých myškách. V rozprávke voda poháňala mlyn, v ktorom kohútik pomlel obilie na múku. Kohútik najskôr robil všetko sám a potom sa lenivé myšky poučili, že bez práce nie sú koláče. Diváci pozorne sledovali príbeh, zasmiali sa na humorných situáciách a na záver odmenili malých hercov nadšeným potleskom.

Hosť programu DFs Vtáčatká pri ZŠ s MŠ Martin priniesol jarné vystúpenie Kto sa nehrá, z kola von. Deti si získali divákov príťažlivým vystúpením, hrou na drumbľu, odzemkom, ale aj krásou krojov a spevom trávnice pod vedením p. učiteľky Mgr. M. Gáťovej.

Poďakovanie za krásne zážitky patrí aj spoluorganizátorom: Únii žien, Spolku Živena, Mestu Žilina. Veľkú vďaku vyjadrujeme pánu riaditeľovi J. Šalagovi Dis. Art. v ZUŠ L. Árvaya Žilina, ktorý nám ochotne poskytol priestory na vystúpenie. Za sprevádzanie na akordeóne a odborno-metodické poradenstvo pri scenároch patrí poďakovanie p. učiteľke Ľubici Kučerovej.

Ďakujeme za výrobu krásnych darčekových medovníčkov p. učiteľke Janke Bučanyovej, za paličkované darčeky p. učiteľke P. Afanasovej a H. Krčmárikovej.

Mediálnymi partnermi nášho pódiového vystúpenia je odborno-metodický časopis Predškolská výchova, Žilinský večerník, Mesto Žilina a w.w.w.jankohrasko.

Vodu potrebujú všetky rastliny a živočíchy. Voda je zdrojom života a krásy v prírode, treba ju chrániť a uchovávať pre budúce generácie. V projekte KOLOVRÁTOK 2019 s názvom Kolo, kolo mlynské… sa prepájala krása ľudovej kultúry s poznávaním dôležitosti vody pre náš život. Aktivity z oblasti tradičnej ľudovej kultúry vychádzali z folklórnych tradícií obce či regiónu a prispeli k ich uchovávaniu a zveľaďovaniu.

Ďakujeme Vám všetkým a tešíme sa o rok – v roku 2020 – na ďalšie reprezentatívne vystúpenie detí materských škôl v regióne SPV Žilina. DOVIDENIA!

ZDROJE:

https://www.ludovakultura.sk › Encyklopédia
 https://korzar.sme.sk/c/4695497/tradicie-svatodusnych-sviatkov-vravia-o-oslavach-vody-kvetov-a-zelene.html#ixzz5TvbTwzax

PaedDr. Miroslava Gašparová, Phd. Regionálna výchova v ranej edukácii. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018. ISBN 978-80-557-1413-4

 

PLESSINGEROVÁ, A. Získávání a užívání vody ve slovenských obcích pod Javorníky. In Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, s. 193-206. HOLUBY, J. Ľ. Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava, 1958. HORVÁTHOVÁ, E. Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava, 1986.

 

 

 

Autorka článku:

Mgr. Marta Pobehová

Článok (pdf)

Poďakovanie

Dom Matice slovenskej v Žiline ďakuje Žilinskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu projektu

KOLOVRÁTOK 2019 s

 názvom „ KOLO, KOLO MLYNSKÉ „ , ktoré sa uskutočnilo dňa 12. apríla 2019 v priestoroch Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline.

 ĎAKUJEME

 

2019-09-18T08:07:14+00:008 mája 2019 |Žilinský kraj|
X