Košické Cyrilo-Metodské slávnosti 2022


//Košické Cyrilo-Metodské slávnosti 2022

V Košiciach si aj tento rok Dom Matice slovenskej v Košiciach so svojimi miestnymi odbormi pripomenuli významnú údalosť a výnimočnú osobnosť našich dejín. Tou udalosťou je 1159. výročie príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a osobnosťou rímskokatolícky biskup a prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyses, ktorého 153. výročie úmrtia si pripomíname práve na sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Dňa 5.7.2022 v podvečerných hodinách sme sa zúčastnili sv. liturgie s myrovaním v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Sv. liturgiu celebroval otec Roland.

K materiálne neuchopiteľnej viere vytvoril paralelu v podobe hmotných pamiatok, ktoré sme zdedili po našich predkoch. Sú to veci, ktoré si vážime, sú pre nás vzácne a pri pohľade na ne spomíname na svojich predkov, ktorí nám niečo zanechali. Môže to byť drobnosť -prsteň, náhrdelník, obraz. A neuchopiteľná viera, niečo, vďaka čomu sa stávame dobrými kresťanmi, za ňu takisto môžeme ďakovať našim predkom. Solúnski bratia hlásali vieru v jazyku zrozumiteľnom pre bežný ľud a ako zhrnul otec Roland: Viera, to dedičstvo v nás pracuje, pokračujte vo viere, naša viera je živá. I keď niekedy môžeme materiálne veci jednoducho vyhodiť, viera je niečo, čo sa uchováva v srdciach.

O deň neskôr 6.7.2022 sa matičiari stretli pri buste Štefana Moysesa. Na úvod podujatia zaznela štátna hymna. Potom sa slova ujala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martina Matečková. Všetkých srdečne privítala a vo svojom príhovore sa zamerala hlavne na osobnosť Štefana Moysesa, nakoľko v ďalšej časti programu bola pre matičiarov pripravená prednáška o cyrilometodskej tradícii, na ktorú všetkých srdečne pozvala. Vyzdvihla Štefana Moysesa ako osobnosť neodmysliteľne spätú s cyrilometodskou tradíciou. Úcta k solúnskym bratom sa uňho upevnila v Záhrebe. Po príchode na Slovensko a vymenovaní za rímskokatolíckeho biskupa bol prekvapený, že úcta k sv. Cyrilovi a Metodovi nie je na Slovensku rozšírená a že tu dokonca nie je žiadny kostol, ktorý by im bol zasvätený. Okrem práce na posilnení kňazov a obnove elementárneho katolíckeho školstva upevňoval cyrilometodskú tradíciu medzi kňazmi i bežným ľudom. Cyrilometodská tradícia sa stala mocným pilierom jeho aktivít v rôznych oblastiach spoločenského života na Slovensku. Aj slávenie sviatku sv. Cyrila a Metoda dňa 5. júla je jeho zásluhou. Moyses bol rešpektovanou postavou medzi katolíkmi aj evanjelikmi, medzi vzdelaným i  pospolitým ľudom. Stal sa najobľúbenejšou postavou predmatičného i matičného hnutia. Z jeho rúk preberá panovník František Jozef I. Viedenské memorandum, na základe ktorého bola založená aj Matica slovenská. Ako najvýraznejšia osobnosť vtedajších udalostí sa stáva jej prvým predsedom.

Následne sme si osobnosť Štefana Moysesa uctili zavesením venčeka k jeho buste. O kultúrny program sa postarala spevácka skupina Severanky. Program pri buste Štefana Moysesa sa skončil spoločným spevom matičnej hymny Kto za pravdu horí.

Presunuli sme sa na Hlavnú 68, kde bola pripravená druhá časť programu. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martina Matečková opäť srdečne privítala zúčastnených a vzácnych hostí: Moniku Gergeľovú, predsedníčku Oblastného výboru SZPB Košice a jer. Adama Mackovjaka, člena Výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda, ktorý mal pripravenú prednášku o cyrilometoskej tradícii. Báseň Spev potomkov od Jozefa Tótha predniesla predsedníčka Miestneho odboru Košice-Sever Anna Naštová.

Slovo už potom patrilo otcovi Adamovi. Samotná prednáška pozostávala z rozsiahlej historicko-náboženskej sondy do obdobia, v ktorom pôsobili sv. Cyril a Metod. Z povedaného môžeme principiálne vybrať nasledovné: Proglas je unikátnou a nadčasovou oslavou textu evanjelia, ktoré spája. 3. verš hovorí – “Kristus prichádza zhromažďovať národy”, zjednocuje ich nie silou, ale slovom a tvorí z nás novú skupinu poslucháčov – jeden národ slova – Slovenov. História nám už ukázala, že keď sme sa pri našom najväčšom rozkvete slova vzdali a začali sme budovať svoj národ ďalej na sile svalov a peňazí, na najbližších 1000 rokov sme oň prakticky prišli. Až vďaka bernolákovcom a štúrovcom sme začali opäť objavovať našu najsilnejšiu zbraň i zjednocujúci prvok. Svätý Cyril a Metod sa tak k nám prihovárajú aj dnes a povzbudzujú nás v dnešnej polarizovanej spoločnosti.

Slávnostné podujatie bolo zakončené občerstvením spojeným s družnými rozhovormi a okorenené ešte spevom našich Severaniek.

Vajanský vidí v odkaze Štefana Moysesa osud celého národa:

Nie div, že Moyses zjavil sa nám všetkým ako Ján Krstiteľ, ako predchodca a zvestovateľ konečnej, už blízkej spásy… No duch nezná hraníc a zákazov! Národe náš, postav velikému Štefanovi svojmu nerukodielny pomník v duši svojej, vyšší než Kriváň, trvácnejší než oceľ a bronz. Nezabúdaj na proroka svojho, aby oči tvoje videli spasenie! Tma a dusno okolo nás! Nech osvieti a osvieži nás rozpomienka na prvého priameho následníka apoštolských učiteľov Cyrila a Metoda! Pomodli sa národe, aby zhlial Hospodin na tvoje uníženie, a poslal ti vodcov a otcov kráčajúcich v stopách velikého slovenského biskupa.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej v Košiciach

Foto: Ing. Martin Franko

Fotogaléria

2022-07-12T12:01:54+00:0012 júla 2022 |Košický kraj|
X