Krajanské snemovania zakončené Dňom slovenského zahraničia v Rakúsku


/, Články zo slovenského života v zahraničí 2019, Zahraničie/Krajanské snemovania zakončené Dňom slovenského zahraničia v Rakúsku

Takmer po dvoch rokoch od prvého neformálneho zasadania Expertnej komisie Slovákov v zahraničí sa posledný októbrový týždeň v Bratislave uskutočnila séria krajanských snemovaní s cieľom bilancie priorít štátnej politiky smerom ku krajanom a posilnenia spolupatričnosti krajanov a ich vzťahov k Slovenskej republike. Cieľom snemovania bolo získanie ďalších podkladov a návrhov do produkcie novej Koncepcie politiky SR voči krajanom na roky 2020 – 2025.

Snemovanie otvorila Expertná komisia zložená z odborníkov na krajanskú problematiku z 10 krajín sveta a Slovenska, ktorá (okrem iného) mala za úlohu informovať aj o práci novovzniknutých komisií ÚSŽZ, ktoré sa kreovali počas roku 2019. Za Kultúrnu komisiu Slovákov žijúcich v zahraničí referoval jej predseda Vlastimil Fabišík z Česka, za Školskú komisiu Slovákov žijúcich v zahraničí sa prihovorila Katarína Čamborová zo Slovenska a informácie za Komisiu pre médiá a vydavateľskú činnosť doplnil jej predseda Imrich Fűhl z Maďarska.

Plénu sa prihovorili vrcholní predstavitelia krajanských organizácií sveta, ktorí prezentovali informácie najmä o aktuálnom smerovaní krajanských komunít a o ich najprioritnejších potrebách na toto obdobie. Do diskusie sa zapojili i predstavitelia MZVaEZ a ÚSŽZ, prioritne zastúpení Michalom Kottmanom, generálnym riaditeľom sekcie ministra MZVaEZ a Jánom Varšom, predsedom ÚSŽZ, ktorí vyjadrili svoje očakávania konkrétnych výstupov zo zasadania. O momentálnej situácii krajanov v Maďarsku informovala Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, informácie z diania vo Vojvodine priniesla Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, za Rumunsko vystúpil 1. podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik, za Zväz Slovákov v Chorvátsku sa prihovorili predseda Zväzu Mirko Vavra a tajomníčka Branka Baksa, za Švédsko sa slova ujal Dušan Daučík, čestný predseda Švédsko-slovenského spolku a na snemovaní sa zúčastnil aj Milan Čuba, delegát z USA a vydavateľ krajanského periodika Slovák v Amerike. Za odborníkov z Matice slovenskej sa prihovorila riaditeľka KM MS Zuzana Pavelcová, ktorá priblížila aktuálne možnosti Matice slovenskej na poli spolupráce s krajanmi a ich podpory.

V diskusii odzneli viaceré návrhy na pomoc krajanom zo strany Slovenskej republiky, najmä v oblasti ekonomickej emigrácie, silnej asimilácie krajanov, pretavenej najmä do úpadku znalosti slovenského jazyka a komunikácie v materčine, definície pojmu Slovák v zahraničí či volieb zo zahraničia a udeľovaniu štátneho občianstva.

Zasadania pokračovali Valným zhromaždením Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), na ktorom sa zúčastnili i predstavitelia z krajanských spolkov z Ukrajiny i Poľska. V jeho úvodnej časti sa medzi SZSZ a Prešovským samosprávnym krajom podpísalo memorandum o spolupráci, ktoré (okrem iného) obsiahlo i spoluprácu pri príprave infociest pre krajanských novinárov a tour-operátorov.

Za predsedu SZSZ bol na ďalšie štyri roky zvolený jediný kandidát na tento post Vladimír Skalský, pôsobiaci v Prahe, ktorý získal takmer 96 % voličských hlasov a naďalej pokračuje vo svojom mandáte, ktorý zastupuje od roku 2006.

Medzi hlavné priority SZSZ bude aj naďalej patriť najmä úspešné schválenie projektu Centra slovenského zahraničia, podpora volieb zo zahraničia či možnosť zastúpenia krajanov v NR SR, tak ako to majú zadeklarované aj iné krajiny EÚ.

Paralelne popri tomto rokovaní prebiehalo zasadanie Kultúrnej komisie ÚSŽZ, ktorá sa snažila od mája 2019 dotazníkovou formou zmapovať aktuálnu kultúrnu produkciu krajanov. Komisia má ambíciu spracovať výsledky, ktoré budú podkladom pre Koncepciu štátnej politiky SR voči krajanom na roky 2020 – 2025 v oblasti kultúry.

Rokovania vyvrcholili Dňom slovenského zahraničia, ktorý sa v tomto roku uskutočnil v Rakúsku. Predstavitelia krajanských spolkov a slovenských inštitúcií navštívili pohraničné mesto Hainburg, v ktorom žije takmer 20 % Slovákov. Zúčastnili sa na slovensko-rakúskych službách Služieb Božích, ktoré celebrovali: slovenský farár v Rakúsku Ján Magyar a slovenský farár zo Slovenského Komlóša v Maďarsku Attila Spišák. Delegácia si vypočula prednášku o dejinách kostola, navštívila vyhliadku na Braunbergu a Slovenský inštitút vo Viedni, za účasti jeho riaditeľa, Igora Skočeka a predsedníčky Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku Ľubky Macurovej. Obaja priblížili delegátom kultúrnu produkciu krajanov v Rakúsku, prácu školského centra SOVA a školského spolku Komenský či témy krajanského periodika Pohľady, ktoré krajanská komunita vydáva už 34 rokov.

 

Zuzana Pavelcová

Delegácia SZSZ a hostí na Slovenskom inštitúte vo Viedni, 1. Zľava: riaditeľ inštitútu Igor Skoček

Delegácia SZSZ a hostí na Slovenskom inštitúte vo Viedni, 1. Zľava: riaditeľ inštitútu Igor Skoček

Náhľadové foto. Slovenský inštitút vo Viedni. Zľava: Dušan Daučík, čestný predseda Švédsko-slovenského spolku a podpredseda SZSZ, Igor Skoček, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni, Ľubka Macura, predsedníčka Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, Vladimír Skalský, predseda SZSZ

 

X