„Len ten môže vyrásť, kto je pevne zakorenený,“ Matica slovenská dala roku 2020 meno Rok národnej identity.


//„Len ten môže vyrásť, kto je pevne zakorenený,“ Matica slovenská dala roku 2020 meno Rok národnej identity.

Občianske združenie Panslovanská únia organizovala na túto tému konferenciu pod názvom Ochrana slovenskej identity. Do Domu kultúry v Trnave boli 8. 2. 2020 pozvaní stovky členov Matice slovenskej a všetci, ktorým záleží na uchovaní historickej pamäti, kresťanských a národných koreňov, materinskej reči, kultúrneho dedičstva a národného bytia vo svojej jedinečnosti.

Stretnutia a počúvanie múdrych osobností je veľkým darom pre ľudí, hľadajúcich pravdu o svojom bytí. Táto konferencia bola naplnením týchto očakávaní v osobnostiach lektorov a v ich podaní aj prednášok. Mgr. Elena Šubjaková rozvinula tému identity Slovákov v širších všeslovanských súvislostiach. Tému, ktorú šíri dlhé roky v kultúrnom prostredí s posolstvom literárneho skvostu, akým je Proglas.

ThDr. Ladislav Ostrák sa svojím povolaním kňaza zasadil za ochranu rodiny v absurdných požiadavkach heteronormatívnej spoločnosti, ktorá ohrozuje bytie človeka a tradičné kresťanské hodnoty.

JUDr. Lucia Žužová pokračovala v téme „Kresťanstvo – súčasť slovenskej identity“ s odkazom na vieru ako pevnú súčasť našej duchovnej, kultúrnej a historickej výbavy.

Náš predseda Ing. Marián Tkáč hovoril o bankovníctve a mene ako o súčasti identity štátov. Účastníci si odnášali aj jeho knihu Príbeh slovenskej koruny.

Historik Ivan Mrva hovoril o slovenskej histórii v chronológii a historiografii, o osobnostiach, ktoré statočne a obetavo bádali a uchovávali svedectvo a vedomie o našich dejoch, cudzími spochybňovaných a podliehajúcich ideológiám maďarizácie a čechoslovakizmu.

Mgr. Margaréta Vyšná sa zamerala na prvoradú podmienku existencie národa, akou je jazyk, najpodstatnejší znak národa.

Ing. Ján Vlnka hovoril o významnej úlohe školstva a jeho nezastupiteľnej povinnosti a podmienke uchovania identity.

Nakoniec vystúpil Milan Uhrík, ktorý upozornil na likvidačné tendencie národných štátov z hľadiska EÚ. Zdôraznil jedinečnosť národa s atribútmi jeho jestvovania, ktorými sú spoločné celistvé územie, jazyk, historické a kultúrne dedičstvo, a to všetko premietnuté do vedomia každého z nás, sebauvedomovania svojej príslušnosti k slovenskému národu.

Plnosť a nasýtenosť témy roka si žiadala aj poslucháčov súcich na slovo. V sále boli osobnosti verejného života, vzácni odborníci, vedci. Táto konferencia nám v plnosti poskytla svedectvo, vzácne svedectvo o sebe, stave nášho vedomia, ako ďalej – bez predsudkov, ideologizovania a nevraživosti.

Ľudmila Hrehorčáková

2020-02-21T14:23:38+00:0021 februára 2020 |Trnavský kraj|
X