Matičiari na Stoličných dňoch


//Matičiari na Stoličných dňoch

V Liptovskom Mikuláši sa v dňoch 13. – 15. 6. 2024 konali Stoličné dni. Toto podujatie je venované dôležitej udalosti, kedy sa na stoličnej kongregácii konanej 14. júna 1677 rozhodlo, že sídlom Liptovskej stolice sa stáva Liptovský Svätý Mikuláš. Túto udalosť si každý rok, vždy v júni, pripomíname v metropole Liptova. Súčasťou osláv je nie len jarmok, na ktorom si môžu návštevníci nakúpiť rôzne výrobky ľudových umelcov, ale aj výrobky dennej spotreby. Podujatie sprevádza aj kultúrny program, na ktorom vystupujú umelci z celého Slovenska. Súčasťou kultúrneho programu sú vždy aj mikulášski matičiari. Po dlhšej prestávke sa predstavili tohto roku najmä matičný divadelníci. Pripravili si historickú jednoaktovku pod názvom Právo trhu pre Svätý Mikuláš. Členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény (MADOS) sú známy tým, že si takéto krátke dramatické výstupy z histórie svojho regiónu pripravujú pomerne často. Tohto roku mali k tomu aj patričný dôvod, uplynulo totiž 600 rokov od chvíle, kedy kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1424 udelil mestu právo konať dvakrát do roka trhy. Trhy sa mohli konať len vo významných a dôležitých mestách a Svätý Mikuláš takým sídliskom bol. Prechádzala tadeto krajinská cesta zo západu na východ a do Poľska. Diváci na Stoličných dňoch tak mohli vidieť kráľa Žigmunda s manželkou, kráľovského radcu a samozrejme výhradného majiteľa Svätého Mikuláša Jakuba Pongráca. Práve tento šľachtic dostal od kráľa výsadu konať trhy a to týždeň pre Turicami a dňa 6. decembra na deň Sv. Mikuláša, patróna mesta. Autorom scenáru bol už tradične Peter Vrlík z Domu MS v Liptovskom Mikuláši.  Do programu prispeli aj členovia Odboru Mladej Matice, ktorí sú združení v skupine historického šermu Mojmírova družina. Celé podujatie Stoličných dní začína veľkým sprievodom, v ktorom nechýba vedenie mesta, predstavitelia partnerských miest či ďalší hostia. V tomto sprievode nechýbal ani podpredseda MS Marek Nemec a medzi dobovo oblečenými postavami kráčali v historických kostýmoch za zvuku bubnov ulicami mesta aj mladí matičiari z Mojmírovej družiny. V sprievode predviedli ukážky svojho bojového umenia a za svoje výkony sa dočkali zaslúženého potlesku. Matičiari v Liptovskom Mikuláši  dôsledne napĺňajú Národný program MS, kedy svojimi aktivitami pomáhajú udržiavať národnú pamäť na udalosti minulosti a tak uchovávajú pre ďalšie pokolenia odkaz našich predkov a to je v dnešnej dobe naozaj záslužná činnosť, za ktorú im patrí naše poďakovanie.

VIKTOR PODHORANSKÝ

 

 

2024-06-17T14:23:28+00:0017 júna 2024 |Žilinský kraj|
X