Matičiari v Gemerskej Polome hodnotili svoju činnosť za rok 2021


//Matičiari v Gemerskej Polome hodnotili svoju činnosť za rok 2021

MO MS dňa 11.5.2022 na výročnom zhromaždení hodnotil svoju činnosť za rok 2021. Predsedníčka Mária Antalová privítala hostí,  starostku obce Mgr. Lillian Bronďošovú, Ing. Zlaticu Halkovú, riaditeľku Domu Matice slovenskej a pracovníčku  (DMS) Tatianu Tomkovú, ako aj všetkých prítomných. Povstaním a minútou ticha si prítomní uctili pamiatku dlhoročnej členky MO MS Evky Chanasovej  a následne zaspievali hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí“.

Stalo sa už tradíciou, že schôdza sa každoročne nesie v znamení „Dňa matiek“, a preto prítomné mamy, ale nielen tie, prišli privítať deti z materskej školy so svojím programom.

V Správe o činnosti  predsedníčka oboznámila členov s dianím v MO MS za uplynulý rok. 2021, z ktorej vyberáme :

Rok 2021 bol poznačený pandemickou situáciou, ktorá zasiahla aj náš miestny odbor, a preto určité činnosti, ktoré sme si stanovili v našom pláne činnosti, sa  žiaľ, nepodarilo zrealizovať.

Už druhý rok sa nekonala súťaž v prednese poézie a prózy „Kellnerova Poloma“, „Noc s Andersenom“, turistický výstup na Moch, posedenie pri knižných novinkách či besedy so žiakmi z materskej a základnej školy o živote a diele našich národovcov. Vo všetkých tých aktivitách sme mali zastúpenie. Nedarí sa nám zorganizovať nenáročný výlet spojený s návštevou divadla a koncom roka  predvianočnú kapustnicu, pretože pandémia udrela naplno.

Čo s týka našej členskej základne, jej počet rapídne neklesá .Ostali sme na čísle 45. Ale treba  konštatovať, že za uplynulý rok sa nám podarilo rozšíriť naše rady. Potešením je, že naše rady sa rozrástli o 4 členov, ev. farárku Mgr. Janku Kendžurovú, staronovú členku MO  Janku Ciberajovú, Vierku Zatrochovú a Jána Dovalu, ktorým zároveň predsedníčka odovzdala členské preukazy. Mnohým z nás záleží na dianí v Matici slovenskej, a preto si objednávame časopisy, noviny vydávané  MS v Martine. No pevne verím a dúfam, že si k nám cestu nájdu prívrženci Matice, a tým pomôžu napĺňať jej poslanie.

I napriek situácii, ktorá nastala, sa nám predsa len podarilo uctiť si pamiatku našich národovcov Petra Kellnera Hostinského a Dr. Petra Madáča položením vencov pri ich pamätných tabuliach. Nebolo to také, na aké sme zvyknutí, ale aj tak som rada, že sa nám darí pokračovať v tejto tradícii. Našou povinnosťou je ich pripomínať našej mladej generácii  a nezabúdať na ich život, prácu a dielo.

Za náš MO  sa predsedníčka zúčastnila pietnej spomienky na nedožité výročie narodenia  Jura Hronca v Gočove.

Najväčšia aktivita v uplynulom roku bolo bezpochyby Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej, ktoré sa uskutočnilo v auguste. Celá akcia sa konala pri príležitosti „Roka národnej identity“ a tešili sme sa veľmi peknej účasti. Medzi hosťami nechýbali ani pani riaditeľka DMS v Rožňave Ing. Zlatica Halková, pracovníčka Tatiana Tomková a starostka obce Mgr. Lillian Bronďošová. V  rámci schôdze sa konali  voľby do výboru MO MS. Na ďalšie štyri roky bol zvolený 7-členný výbor. Za predsedu bola opäť zvolená Mária Antalová, za podpredsedu Bc. Eva Žúdelová, pokladníčku Mária Liptáková, členkami výboru MO  sú  Emília Fafráková, Božena Antalová a Vladimíra Spišiaková a za dozorcu Radoslav Švec.

V rámci schôdze boli Ďakovným listom za aktívny prístup pri napĺňaní poslania Matice  slovenskej ocenení  členovia nášho MO, ktorý im odovzdala pani riaditeľka DMS, a to  Mgr. Oĺga Štrbová, Ondrej Greško a Júlia Zatrochová.

V spoločenskej časti všetkých prítomných prišiel potešiť náš kolektívny člen, detská folklórna skupina „Bambuchy“ s nádhernou scénkou o živote a diele nášho slávneho rodáka Petra Kellnera Hostinského.

S hospodárením MO za rok 2021 oboznámila pokladníčka Mária Liptáková, správu dozorcu  predniesol Radoslav Švec a s plánom činnosti na rok 2022 informovala Vladimíra Spišiaková. Naším najväčším plánom je návšteva hrobu Petra Kellnera Hostinského  v Rimavskej Sobote  pri jeho nedožitých výročiach pod názvom „Kellnerova cesta“.

MO nezabúda na našich členov pri ich jubileách. V prvom polroku sa dožili okrúhlych životných jubileí JUDr. Lýdia Sústriková a Ján Chanas. Predsedníčka MO a riaditeľka DMS  im  poďakovala za odvedenú prácu v prospech  MO MS a popriala všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, radosti v kruhu svojich najbližších. I keď  pánovi Chanasovi aspoň  na diaľku, pretože sa ospravedlnil a nezúčastnil sa tohto stretnutia.

Keďže v úvode bolo spomenuté, že tento deň sa niesol v znamení úcty k matkám, predsedníčka všetkým mamám a starým mamám  poďakovala za všetko, čo robia v prospech svojich detí, vnúčat a ukončila básňou „Modlitba  za Slovensko“.

V diskusii vystúpila  pani riaditeľka DMS  s obrazom v rukách, ktorý zaujal všetkých prítomných. Na podnet Lýdie Sústrikovej  sa zrodila vec, ktorú môžeme nazvať  „Čaro výšivky v obraze“, ktorý vyšila pani učiteľka Mgr. Zuzana Hanuštiaková. Sú to vzorky  rôznych motívov, ktoré zdedila po svojej mame. Hlavný dôvod  dokončiť tieto výšivky bol,   aby sa dedičstvo  ručných prác zachovalo pre budúce generácie. I keď autorka sa nezúčastnila schôdze, slová vďaky za ňu prijal jej manžel, ktorý neskrýval dojatie.

Predsedníčka na záver poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili na schôdzi, pomáhali na jej príprave a Obecnému úradu, DMS, ZŠ, MŠ a všetkým tým, ktorí v roku 2021 akoukoľvek činnosťou prispeli k tomu, že sme mohli plniť myšlienku poslania Matice slovenskej. Za podporu finančnú, náboženskú, kultúrnu, a hlavne všetkým  členom ktorí  zotrvali a  zúčastňovali sa na našich aktivitách, ďakujeme. Vďaka aj našim dvom členkám,  Sústrikovovej  a Bodnárovej,  ktoré sa každoročne starajú o kvetinovú výzdobu v okolí pamätníka na Kurtákovej.

Po družnej debate sa všetci prítomní posilnili dobrým jedlom, ktoré uvarila naša členka Julka Romoková a aby sa nezabudlo na pitný režim, aj kávičkou s  koláčikmi.

O všetkých  aktivitách boli napísané články,  ktoré  boli zverejnené v  polomských novinách  na webovej stránke obce, majgemer a na stránke MS.

Mária Antalová, predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

 

2022-06-03T14:42:30+00:003 júna 2022 |Košický kraj|
X