Maticu slovenskú navštívil novovymenovaný predseda Úradu pre Slovákov v zahraničí


//Maticu slovenskú navštívil novovymenovaný predseda Úradu pre Slovákov v zahraničí

Kontinuita spolupráce Matice slovenskej a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) úspešne pretrváva viac ako jedno desaťročie. Kooperácia najstaršej vedeckej a kultúrnej ustanovizne na Slovensku – Matice slovenskej – s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v ostatných rokoch vyznačovala nielen súčinnosťou odborníkov z oboch inštitúcii v komisiách, poradných orgánoch i radách pri výkone štátnej politicky smerom k Slovákom žijúcim v zahraničí, ale i reprezentatívnou spoluprácou pri príprave niekoľkých ročníkov matičného letného tábora pre krajanskú mládež.

Dňa 10.9.2020 pozvala Matica slovenská do svojej sídelnej budovy v Martine delegáciu ÚSŽZ z dôvodu vymenovania jeho nového predsedu, Milana Jána Pilipa. Spoločne s podpredsedom úradu, Petrom Procháckom a referentkou Kristínou Vargovou, uskutočnili prvé spoločné rokovanie na pôde Matice slovenskej, ktoré viedol jej predseda, Marián Gešper, za účasti I. podpredsedu MS, Mareka Hanusku, správcu MS, Maroša Smolca, tajomníka MS, Jána Semana, riaditeľky Krajanského múzea, Zuzany Pavelcovej a riaditeľa Členského ústredia MS, Martina Fejka. Diskusia sa zamerala najmä na otázky dlhodobo zaužívaných spoluprác a ich budúceho posilnenia s náznakom vízií nových projektov.

Rokovanie sa zameralo aj na komplexnú činnosť MS s plánmi jej rozvoja. Predseda Matice slovenskej, Marián Gešper, na margo úvodnej diskusie uviedol:  „Vymenili sme si skúsenosti v krajanskej problematike a zamerali sme sa na spoločné projekty, ako je organizácia medzinárodných letných táborov pre mladých slovenských krajanov alebo Národný zraz Mladej Matice tiež so zahraničnou účasťou.Momentálne úrad zastrešuje dotačnú politiku smerom ku krajanom a vydáva osvedčenia pre zahraničných Slovákov, Matica slovenskú v tejto oblasti zabezpečuje vo svojej kompetencii stykovú, vedeckú a dokumentačnú činnosť.

Predseda ÚSŽZ, Milan Ján Pilip, zhodnotil: „Spolupráca medzi Maticou slovenskou a naším úradom je veľmi úzka, dokonca užšia, než som si myslel a je obojstranná, a to aj po odbornej stránke. Teraz o nej diskutujeme, inventarizujeme ju, niektoré aktivity chceme obnoviť, ako napríklad tábory pre deti. Máme aj snahu zriadiť múzeum vysťahovalectva. Veľmi dôležité je, že pripravujeme štátnu koncepciu politiky voči krajanom na roky 2021 – 2025, na čo sme zriadili odbornú komisiu, kde bude mať zastúpenie aj Matica slovenská. Jednoducho počítame s Maticou slovenskou i po stránke koncepčnej.“ Prípravy novej štátnej koncepcie začnú už v tomto mesiaci.

Prvá oficiálna návšteva predsedu ÚSŽZ bola zameraná i na prezentáciu činnosti jednotlivých útvarov a odborných pracovísk Matice slovenskej. Delegácia si prezrela jedinečné archiválie Matice slovenskej, ktoré v komentovanej prehliadke predstavil riaditeľ archívu Pavol Madura. Upriamil pozornosť i na unikátne zbierky Krajanského múzea, ktoré sú v mnohých prípadoch simplikátmi v archívnych a knižných zbierkach celej Slovenskej republiky. Vedúca Šatnice Matice slovenskej, Alena Hrušková, predviedla delegácii Šatnicu Matice slovenskej, ktorá dovedna ukrýva viac ako 1500 mužských a ženských krojov a niekoľko stovák kostýmov. Posledným bodom prezentačného programu bola návšteva Krajanského múzea MS. Toto pracovisko sídli v  v Dome J. C. Hronského, ktorému v týchto priestoroch zriadila Matica slovenská stálu expozíciu. O lektorský výklad sa postarala Helena Belláková.

V závere rokovania predseda MS, Marián Gešper, zhodnotil: Napriek tomu, že sa často hovorí o starostlivosti o zahraničných Slovákov, v tejto oblasti je množstvo rezerv, ktoré by sme mohli spolu odstrániť a viac podporovať krajanské kultúrne či vzdelávacie aktivity v Európe aj vo svete.“

Zuzana Pavelcová

2020-10-12T18:23:22+00:0012 októbra 2020 |Zahraničie|
X