Miestny odbor v Moldave nad Bodvou schôdzoval


//Miestny odbor v Moldave nad Bodvou schôdzoval

Vo štvrtok 29.9.2022 sa uskutočnila v mestskom kultúrnom stredisku členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou.

Rok odkazu štúrovcov

V úvode predseda MO MS v Moldave nad Bodvou František Greguš uvítal a predstavil riaditeľku Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martinu Matečkovú. Pri tomto prvom stretnutí s moldavskými matičiarmi vyjadrila nádej v budúcu vzájomnú vynikajúcu spoluprácu, takú ako bola v predchádzajúcom období.

Členská schôdza sa tematicky niesla v duchu Maticou slovenskou vyhláseného roka za „Rok odkazu štúrovcov“. Predseda MO MS v Moldave nad Bodvou prítomným v krátkom referáte priblížil najvýznamnejšie udalosti štúrovského obdobia a predstavil politický program a ľudovýchovnú činnosť štúrovcov. Keďže si v rámci „Roka odkazu štúrovcov“ pripomíname dvesté výročia ich narodení, spomenul významné osobnosti (Ján Francisci, Janko Kráľ, Štefan Marko Daxner, Ján Kalinčiak). Do povedomia sa v tomto roku dostali i menej známe a zabudnuté, ale zaujímavé a inšpiratívne osobnosti štúrovskej generácie (Jakub Grajchman, Peter Michal Bohúň, Ján Kvetoslav Gáber, Rudolf Homola a i.).

Správa o činnosti MO MS

Predseda MO MS vyjadril radosť nad spoločným stretnutím členskej základe, ktorá sa uskutočnila po dlhšej dobe. Predniesol správu o činnosti, v ktorej spomenul podujatia, ktoré boli naplánované, no pre pandemické opatrenia sa uskutočniť nemohli a zhodnotil uskutočnené podujatia. Pokračovalo sa správou o hospodárení MO MS. Čo sa týka plánov do budúcnosti vytýčili sa ciele MO MS a predložili sa plánované podujatia do konca roka.

Ocenili jubilantov

Pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu Matice slovenskej odovzdala riaditeľka DMS Košice Mgr. Martina Matečková jubilantom ďakovné listy DMS Košice. Milou pozornosťou pre ocenených bola červená ruža.

Oslavujúci jubilanti:

Emília Sabolová 80r.

Štefan Lacko 80 r.

Helena Lacková 75 r.

Emília Pásztorová 75 r.

Miroslav Spišák 70 r.

Mária Spišáková 70 r.

Záver

Po oficiálnej časti nasledovalo vystúpenie ženskej speváckej skupiny Živena, ktoré bolo milým spestrením spoločného stretnutia matičiarov. Po krásnych pesničkách nasledovala živá diskusia spojená s občerstvením. Najviac sa všetkým páčila torta s matičným znakom a nápisom MATICA SLOVENSKÁ, ktorú pre túto schôdzu zabezpečila nová členka MO MS Mgr. Diana Hroncová. Nádherne vyzerajúca torta chutila vynikajúco.

V spoločnosti milých, dobrých a zanietených matičiarov uteká čas veľmi rýchlo. Stretnutie bolo veľmi podnetné a ja želám moldavským matičiarom veľa sily a matičného elánu pri uskutočňovaní svojich cieľov.

Mgr. Martina Matečková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach

Foto: Anna Gregušová

  

2022-10-05T10:56:41+00:005 októbra 2022 |Košický kraj|
X