Mučený košický matičiar sa dožil slobody len krátko


/, Správy z krajov/Mučený košický matičiar sa dožil slobody len krátko

Anton Prídavok sa narodil 28. mája 1904 v Kežmarku, v rodine železničných zamestnancov, v dôsledku čoho sa často rodina sťahovala. Neskôr študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a v Prešove. V roku 1918 prestúpil na učiteľský ústav a v roku 1922 zmaturoval. Anton Prídavok pochádzajúci z uvedomelej slovenskej rodiny, mal ďalších štyroch bratov, pričom všetci piati sa významnou mierou zapísali do slovenských dejín. Najstarší Peter Prídavok pôsobil v Londýne ako vedúci slovenského vysielania BBC. Bratia Prídavkovci Anton, Peter, Marián, Jozef a Ján patrili medzi vzdelanú slovenskú generáciu, mimoriadne publikačne a redakčne činnú. Okrem osvetovej, literárnej, dramatickej a básnickej činnosti, Anton Prídavok patril k prvým priekopníkom, ktorí položili základy rozhlasového života na východnom Slovensku. Organizoval rozhlasové vysielanie v Košiciach, neskôr po okupácii južného Slovenska horthyovským Maďarskom vybudoval rozhlasové štúdio v Prešove. V rokoch 1927 až 1932 bol oblastným tajomníkom literárno-dramatického oddelenia Slovenskej ligy. Po vynútenom odchode z Košíc, v dôsledku spomínanej hortyovskej okupácie, mal nemalý podiel na položení základov profesionálnej scény Slovenského divadla v Prešove (dnešné Divadla Jonáša Záborského), kde založil divadelný krúžok „Záborský“, v ktorom bol režisérom a dramaturgom.

Počas druhej svetovej vojny sa Anton Prídavok postavil jednoznačne voči pangermanizmu a nastupujúcemu nemeckému nacizmu. Zúčastnil sa občianskeho odboja a ako riaditeľ rozhlasu v Prešove odišiel už počas prvých dní Slovenského národného povstania do Banskej Bystrice. Pre potreby Slobodného Slovenského vysielača dal tajne do Banskej Bystrice premiestniť technickú aparatúru a rozhlasový archív, za čo ho zbavili funkcie riaditeľa. Po potlačení SNP a následnom krvavom pohone na príslušníkov povstaleckého hnutia bol Anton Prídavok v januári 1945 chytený nemeckým gestapom. Väznený, vypočúvaný a mučený sa dočkal oslobodenia, no v dôsledku prežitých útrap zomrel krátko po skončení vojny v Európe, v nemocnici v Ružomberku 12. mája 1945 a to ani nie ako 41 ročný. Jeho pozostatky boli prevezené do Košíc až koncom septembra 1946. Pochovaný je na mestskom verejnom cintoríne v Košiciach. Žiaľ, v súčasnosti je jeho náhrobok zdevastovaný. Zlodeji ukradli kovové súčasti, vrátane reliéfu tohto matičiara.

Anton Prídavok bol významným činovníkom Miestneho odboru MS Košice v medzivojnovom období. Do jeho predsedníctva bol zvolený v roku 1926 aj v roku 1928, ako člen výboru bol zvolený v roku 1933. Výrazne sa angažoval najmä v Literárnom odbore Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach, ktorý vznikol v decembri 1926. Anton Prídavok, ústredná osobnosť, najmä ako organizátor literárneho života na východnom Slovensku, sa do jeho činnosti zapojil s veľkým elánom. Významným činom Literárneho odboru Matice slovenskej v Košiciach bolo vydanie „Almanachu“ v roku 1928. Z archívnych záznamov vyplýva, že nebol to jednoduchý čin po stránke organizačnej, ani finančnej. Napriek ťažkostiam Almanach však uzrel svetlo sveta a dnes, po viac ako deväťdesiatich rokoch, je vzácnym dobovým literárnym dokumentom, ktorý sa nedá nájsť v hociktorej knižnici. Anton Prídavok patril k tým kultúrno-osvetovým pracovníkom, ktorí jazykovú a jazykovednú kultúru zaraďovali medzi svoje prvoradé povinnosti. Sledoval čistotu jazyka nielen v písomnej forme, ale aj v rozhlasovej a divadelnej hovorenej reči. Po organizačnej a metodickej stránke sa tento košický matičiar spolupodieľal na vzniku a začiatkoch vydávania nášho prvého jazykovedného časopisu „Slovenská reč“, na vytvorení jeho celkového obsahového zamerania a na redakčnom usmerňovaní časopisu v prvom roku jeho vychádzania (1932/1933).

Pre životný príbeh tohto košického matičiara plne platia slová z matičnej hymny „… pred ohnivým drakom, kto vlasť zacloní …“. Najničivejšia kataklizma v dejinách ľudstva znamenala aj zmarenie mladého života Antona Prídavka.

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

2020-05-14T14:06:49+00:008 mája 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|
X