Na čele 15-tisícovej Matice slovenskej v Srbsku


//Na čele 15-tisícovej Matice slovenskej v Srbsku

Nový predseda Matice slovenskej v Srbsku (MSS) Branislav Kulík sa narodil dňa 05. marca 1987 roku v Novom Sade v robotníckej rodine Vladimírovi Kulíkovi a Márii, rod. Francistej. Základnú školu Ľudovíta Štúra ukončil v Kysáči. Strednú ekonomickú školu Svetozára Miletića navštevoval v Novom Sade. V roku 2006 nastúpil na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 2011 štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce na tému Kristológia v Tranovskom kancionáli. Promovaný bol dňa 09. septembra 2011 a bol mu udelený akademický titul magister (Mgr.). Dňa 21. augusta 2011 bol vysvätený za evanjelického kňaza biskupom Mgr. Samuelom Vrbovským v Kysáči. V Bielom Blate pôsobil ako kaplán a neskôr farár – administrátor takmer tri roky. Okrem náboženského pôsobenia snažil sa pozdvihnúť a upevniť aj národný život. Do služby vo Vojlovici nastúpil 1. mája 2013. Aj vo Vojlovici sa ako farár zapájal aj do národného života najmä cez Maticu Slovenskú a SKOS Detvan. Od ukončenia štúdia nepretržite prednáša aj na základných a stredných školách, najprv v rodnom Kysáči a v Novom Sade, neskôr v Bielom Blate a vo Vojlovici. Dňa 20. septembra 2014 bol sobášený s Alenou rod. Gajanovou. Doteraz majú tri deti: syna Rastislava a dcéry Alžbetu a Katarínu. Dňa 18. januára 2017 úspešne obhájil rigoróznu prácu na tému Vplyv Tranovského kancionála na kultúru vojvodinských Slovákov na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a bol mu udelený titul Doktor filozofie (PhDr). V súčasnosti pôsobí vo Vojlovici a naďalej je aj farár – administrátor v Bielom Blate.

V roku 2014 bol vymenovaný za predsedu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V máji 2017 ho zvolili za podpredsedu Matice slovenskej v Srbsku pre Banát a bol zástupcom predsedu Matice slovenskej v Srbsku. Od roku 2018 je aj podpredsedom Výkonnej rady NRSNM a od roku 2019 aj predsedom Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. PhDr. et ThMgr. Branislav Kulík bol 03. mája 2020 zvolený za predsedu kňazskej konferencie Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Na Zhromaždení Matice slovenskej v Srbsku, dňa 15.mája 2021 v Bačskom Petrovci bol zvolený za jej predsedu.

 

Vaše meno i Vaša činnosť je medzi krajanmi i matičiarmi doma i v zahraničí dobre známa. Od mája roku 2017 ste boli zvolený za podpredsedu Matice slovenskej v Srbsku pre Banát a boli ste zástupcom ostatného predsedu Matice slovenskej v Srbsku, Jána Brtku. Od 15. mája 2021 ste sa stali novým predsedom Matice slovenskej v Srbsku. Čo Vás presvedčilo kandidovať na predsednícky post?

Národné povedomie bolo v našej rodine stále silné. V takomto ovzduší Matica slovenská, samozrejme, mala svoje miesto od jej obnovenia v Srbsku. Už ako študent na strednej či vysokej škole som sa zapájal do práce viacerých národne orientovaných inštitúcií. Toto samozrejme pokračovalo aj počas mojej kňazskej služby. Keď ma kontaktovali viacerí predsedovia MO MS s ideou, aby ma navrhli na post predsedu Matice, s veľkou bázňou a pokorou som to prijal. Nakoniec ma úradne navrhla viac ako polovica všetkých MO MS, ktoré v Srbsku máme. Naša správna rada Matice slovenskej v Srbsku tento návrh jednoznačne potvrdila.

Na 26. riadnom výročnom a volebnom Zhromaždení MSS v Báčskom Petrovci, ktoré tvorilo 62 delegátov z 23 MO MS (tri miestne odbory sa ospravedlnili), ste získali nadpolovičnú väčšinu hlasov. S akým programom ste na post predsedu MSS kandidovali? Aké sú Vaše plány rozvoja MSS?

Na 26. riadnom výročnom a volebnom Zhromaždení MSS v Báčskom Petrovci ma zvolilo 58 z prítomných 62 delegátov. Počas svojho pôsobenia ako predseda MSS chcem hlavne Maticu upevniť. V prvom rade upevniť ju smerom do vnútra a vyžehliť nezrovnalosti, ak sa niekde vyskytnú. Posilniť a polepšiť každý jeden MOMS a zveľadiť aktívnu spoluprácu medzi nimi. Taktiež ju upevniť aj smerom von  ̶  čiže, aby aj naďalej mala v spoločnosti, ako v slovenskej komunite, tak aj v celom štáte, miesto ktorej jej prináleží  ̶  ktoré si vybojovala obetavou prácou. Veď Matica slovenská v Srbsku má 15 000 členov a celkový  počet Slovákov v Srbsku je 50 000.

 

V medzinárodnom meradle Matica slovenská v Srbsku vždy úzko spolupracovala so sesterskými a krajanskými inštitúciami, na Slovensku najmä s Maticou slovenskou so sídlom v Martine. Ako si predstavujete ďalšiu spoluprácu s MS počas Vášho mandátu?

Samozrejme, Matica na globálnej úrovni musí ísť jedným smerom. Naša veľká sestra nám bude stále inšpiráciou a dúfame i pomocou. Taktiež matičné a národné organizácie medzi Slovákmi na Dolnej zemi, v Európe a v celom svete nám boli rovnocennými partnermi, a v tejto dobrej  praxi budeme s božou pomocou aj pokračovať.

Za rozhovor ďakuje

Zuzana Pavelcová

2021-06-24T16:27:47+00:0010 júna 2021 |Zahraničie|
X