Na počesť Júliusa Bindera


//Na počesť Júliusa Bindera

O osobnosti Júliusa Bindera sa verejnosť začala dozvedať až na začiatku 90. rokov, hoci už predtým bol medzi vodohospodármi uznávaným odborníkom, projektantom, človekom s pozoruhodnými organizačnými i ľudskými vlastnosťami, na konte ktorého boli významné vodohospodárske stavby ako prívod vody pre Topoľčany a Nitru,  ENO IV, Vodárenská nádrž Stariná,  čistiareň odpadových vôd pre Slovnaft, ktorá rozhodujúcim spôsobom zastavila ďalšie znečisťovanie podzemných vôd Žitného ostrova, rovnako aj čistička  na pravej dunajskej strane v Petržalke, atď. Bol námestníkom riaditeľa Hydroconsultu,  keď sa na prelome 80.-a 90. rokov dostala do zničujúcej paľby stavba veľkého rozsahu a významu – Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Bolo ju treba zachrániť pred streštenými, neodbornými útokmi fundamentalisticky založených ekológov, ktorí v čase vášní pri spoločensko-politických premenách spojených s pádom starého režimu dokázali vyvolať pochybnosti a odpor aj u nás, no v Maďarsku až davovú psychózu, živenú  extrémnym  nacionaliozmom a rozširovanú fakticky do celého sveta.

 Odbornosť i profesionálna česť v spojení so zodpovednosťou za meno vlastnej krajiny, prirodzená autoritou v spojení s manažérskymi schopnosťami, vyzdvihla Ing. Bindera do centra diania a na čelo zložitého, mnohoročného zápasu o pravdu vo veci SVD G-N, no i zvrchovaného práva novej Slovenskej republiky. Boli to pre neho ťažké, vysiľujúce roky, no i vzrušené, zmysluplné, krásne. Zavŕšilo ich víťazstvo a dnes niet pochýb o rozhodujúcej úlohe niekdajšieho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, š. p. Júliusa Bindera na tom, že dunajské vodné dielo sa nezbúralo, ale dokončilo a obhájilo sa aj pred najvyššou súdnou inštanciou – Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu.

Docent Ing. Július Binder, Dr.h.c., ktorý sa narodil 12.septembra 1931 v Bernolákove, bol v druhom volebnom období poslancom NRSR. Srdcom i dušou však naďalej zostal  vodohospodárom,  ktorému nie je jedno, ako sa jeho krajine darí či nedarí v tomto rozhodujúcom odvetví. Vodné hospodárstvo sa stalo životnou púťou a nikdy neľutoval nasmerovanie svojho života na túto profesiu. Bol pri tom zhruba 5 desaťročí za ktoré sa vybudoval  objem nádrží na 2 miliardy kubíkov vody. Zaslúžil sa  o vybudovanie  vodárenských nádržiach Starina, Málinec, Turček, o veľké množstve vodovodov a kanalizácií, o veľké čistiarenské komplexy

90-te roky boli nesmiernym bojom o pravdu. Preukázalo sa, že ju mali vodohospodári.  Vytvoril taký tím, ktorý za 255 dní vybudoval  veľké vodné dielo variant C v Čunove.  Je to nádherne dielo aj z prírodného aspektu, aj pre rekreačné možností. A športové? Žiaľ, mladšia generácia už asi nevie, že ten známy areál vodných športov s divokou vodou je súčasťou vodného diela Gabčíkovo, že vznikol zásluhou prehradenia Dunaja a najmä zásluhou Júliusa Bindera. Športový areál pri hodnotení Olympským výborom získal striebornú medailu, veľmi sa nehovorí, že nová galéria moderného umenia Danubiana stojí vlastne uprostred Dunaja – a je len zásluhou prehradenia variantom C v Čunove. K prínosom VDG okrem zisku z výroby elektrickej energie patrí aj to, čo  prinieslo zvýšenie  množstva pitnej vody, zlepšenie plavby,  poľnohospodárskej produkcie, ochrana územia pred povodňami, ekologizácia celého územia .Vodné dielo Gabčíkovo má hodnotu 7 mld. US dolárov, teda približne 300 mld. Sk. To je majetok občanov Slovenska, každý, vrátané detí, má vo vodnom diele svoj podiel 60-tisíc korún. I to je zásluha Doc. Ing. Júliusa Bindera.

Peter Mulík, Prezídium MS

foto: TASR

2021-08-10T09:41:23+00:0010 augusta 2021 |Bratislavský kraj|
X