Nevšedné životné jubileum najstaršieho košického matičiara


/, Správy z krajov/Nevšedné životné jubileum najstaršieho košického matičiara

V týchto dňoch sa nevšedných 99 rokov života dožíva nestor košických a východoslovenských historikov Prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSc., ktorý sa narodil 27. apríla 1921 v Košiciach.

Zmaturoval v roku 1942 na menšinovom slovenskom gymnáziu v okupovaných Košiciach. V roku 1943 začal študovať dejepis – zemepis na budapeštianskej univerzite, na ktorej absolvoval dva semestre. Po oslobodení pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ktorú ukončil v roku 1948. Do roku 1956 pôsobil ako stredoškolský profesor na niekoľkých stredných školách v rodných Košiciach. Pre pôsobenie v Prešove ho získal Vasil Grivna. Od septembra 1956 prednášal na Vyššej pedagogickej škole v Prešove. V roku 1959 vznikla Univerzita Pavla Šafárika v Košiciach. Jednou z jej prvých fakúlt sa stala Filozofická fakulta so sídlom v Prešove. Mladý pedagóg L. Tajták ani chvíľu neváhal a stal sa zakladajúcim členom jej Katedry dejín. V roku 1965 získal hodnosť kandidáta historických vied obhájením kandidátskej dizertačnej práce „K otázke vzniku tzv. slovjackeho separatizmu a Dvortsákovo separatistické hnutie na východnom Slovensku 1918“. Na svojej „alma mater“, Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa v roku 1969 habilitoval na docenta. Z politických dôvodov, bolo však jeho habilitačné pokračovanie pozastavené a preto titul docent mu bol udelený až v roku 1974. Na jar v roku 1968 sa stal vedúcim Katedry dejín Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove a stál na jej čele až do jej zlúčenia s Katedrou histórie Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove v roku 1978. Predmetom jeho vedeckovýskumnej práce sa stali národné dejiny obdobia novoveku. Dominantnými boli dejiny východného Slovenska na prelome 19. a 20. storočia, ktoré vždy zasadzoval do celoslovenského kontextu. Systematicky sa venoval národnopolitickým a sociálnoekonomickým aspektom dejín tohto regiónu v uvedenom období, skúmal dejiny slovenských miest, ale pozornosť sústredil aj na historiografické a kultúrne problémy.

Profesor Tajták má významný podiel na organizovaní vedeckého života na východnom Slovensku. Bol tajomníkom a predsedom, neskôr podpredsedom východoslovenskej odbočky Slovenskej historickej spoločnosti, členom výboru Slovenskej historickej spoločnosti, Československej historickej spoločnosti, členom edičných rád odborných vedeckých časopisov a  zborníkov (Historický časopis, Nové obzory, Historica carpatica, a i.). Pracoval v komisii pre Slovákov v zahraničí pri Matici slovenskej.

Spolu s manželkou, Doc. MUDr. Cecíliou Tajtákovou, CSc., sa v roku 1990 stali aj členmi Miestneho odboru Matice slovenskej Košice. Dlhoroční členovia MO MS Košice, sú v súčasnosti aj najdlhšie žijúcim matičným manželským párom v rámci MO MS Košice, ba možno aj v rámci celej Matice slovenskej. Zatiaľ (k 27.4.2020), sa spolu doteraz dožili úctyhodných 188 rokov. Mnoga leta živio!

Profesor Tajták bol členom československo-maďarskej komisie, predsedom historickej sekcie Gemerskej vednej spoločnosti, a i. Profesor Ladislav Tajták je držiteľom mnohých významných ocenení: v roku 1993 mu bolo udelené izraelské vyznamenanie za pomoc pri záchrane Židov pred deportáciami „Spravodlivý medzi národmi“. V roku 2006 Historický odbor Matice slovenskej udelil profesorovi Ladislavovi Tajtákovi cenu Daniela Rapanta za celoživotné dielo v oblasti historických vied. V roku 2009 mu Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach udelila zlatú medailu pri príležitosti 50. výročia založenia UPJŠ, za celoživotnú vedeckú a pedagogickú činnosť v oblasti histórie. Ani v pokročilom veku nezabudol na dlhoročný kolektív a pôsobil ako emeritný profesor na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Dňa 10.júna 2019 sa v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice, na Pribinovej ul. 1 v Košiciach konala celomatičná vedecká konferencia „Rok 1919 a Slovensko“, zameraná na oslobodenie Slovenska a mesta Košice spod uhorskej správy a udalostí v období jún – júl 1919 na východnom Slovensku. Zišiel sa tu pomerne veľký počet aj košických matičiarov. Svoje historické a matičné cítenie prišiel osobne, v sprievode manželky Cecílie, prejaviť najstarší žijúci košický matičiar, nestor košických a východoslovenských historikov, 98-ročný Prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSc.

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

 

2020-04-01T20:12:06+00:001 apríla 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|
X