November – mesiac pretkaný spomienkou na zosnulých


//November – mesiac pretkaný spomienkou na zosnulých

Začiatok mesiaca november je spojený s dvoma významnými sviatkami, ktorými sú: Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Atmosféra týchto dvoch sviatkov sa nesie v priebehu celého mesiaca november, ktorý je pretkaný spomienkami na našich blízkych zosnulých a na našich predkov.

V nadväznosti na Pamiatku zosnulých a pri príležitostí tohtoročných významných výročí našich niekdajších členov košického miestneho odboru sme zorganizovali spomienkové podujatie.

25. apríla 2022 uplynulo 100 rokov od narodenia významného bibliografa, historika, zakladateľa slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie Michala Potemru a dňa 27. júna uplynulo 20 rokov od jeho úmrtia. Od narodenia jeho manželky Márie, pedagogičky, hudobnej historičky, muzikologičky, členky MO MS Košice uplynulo 24. februára 2022 taktiež sto rokov. M. Potemrová viedla hudobný krúžok pri MO MS Košice.

Dňa 18. novembra 2022 uplynulo 40 rokov od úmrtia jazykovedca, pedagóga, hudobného skladateľa, literárneho historika Ferdinand Šteller-Šteliara.

Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach bol dňa 25.11.2022 na znak úcty k týmto našim predchodcom matičiarom položiť vence k ich hrobom, ktoré sa nachádzajú na Verejnom cintoríne v Košiciach.

Zároveň dňa 24.11.2022 uplynulo 78 rokov od úmrtia veliteľa partizánskych jednotiek na východnom Slovensku Ľudovíta Kukorelliho a pri tejto príležitosti sme položili kyticu karafiátov na jeho hrob.

Pri príležitostí 100. výročia narodenia JUDr. Michala Potemru a Ing. Márie Potemrovej  zorganizovala Štátna vedecká knižnica v Košiciach dňa 17. mája 2022 vedeckú konferenciu s názvom Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová. So svojim príspevkom vystúpil aj riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej Radoslav Žgrada.

Súčasťou programu bola vernisáž výstavy V súznení venovaná životu a dielu manželov Potemrovcov. K tomuto podujatiu bolo zhotovené video.

Pár informácií zo života Ferdinand Šteller-Šteliara.

 Ferdinand Šteller-Šteliar pôsobil v rokoch 1924-1938 na prvom československom štátnom reálnom gymnáziu na Kováčskej ulici v Košiciach. Vyučoval matematiku a fyziku. Bol aktívny člen MO MS Košice, redaktor, osvetový pracovník a organizátor kultúrnych podujatí. Pri MO MS Košice viedol Spevokol J. L. Bellu, bol členom jazykovedného odboru, v rokoch 1947-50 tajomníkom, od roku 1968 čestným predsedom. Ako člen pravopisnej komisie MS bránil jej činnosť proti čechoslovakistickým postojom v otázkach slovenčiny ako spisovného jazyka. Zbieral ľudové piesne z Košíc a okolia, ktoré upravil pre mužský zbor a klavír, študoval košické nárečie. Diela z tejto oblasti jeho činnosti: Spievky od Košíc, O košickom nárečí, Z venca mojej Maríny I., Z venca mojej Maríny II. Spolupracoval so skladateľom Oldřichom Hemerkom.

Bol za zastavenie boja medzi katolíkmi a evanjelikmi. Žiadal, aby sa popri Štúrovi, Hurbanovi, Vajanskom a Štefánikovi uznala práca aj Bernoláka, Radlinského, Kmeťa, Hlinku, amerických katolíckych Slovákov.

Jeho dizertačnou prácou bola dvojzväzková monografia Andrej Radlinský, v ktorej vyzdvihuje činnosť Radlinského v národnom hnutí v rokoch 1830-80 a jeho zásluhy o formovanie spisovného jazyka

Šteliar sa do Košíc vracia po roku 1946, ale nemôže sa naplno presadiť v pedagogickej oblasti. Venuje sa prekladateľskej činnosti, pôsobí ako archivár Mestského archívu a korektor v košických tlačiarňach. V rokoch 1953-58 pôsobí ako profesor na gymnáziu Šrobárová. V roku 1958 je predčasne penzionovaný.

Odkaz na video z vedeckej konferencie

https://www.youtube.com/watch?v=qneDKEJCqLA

https://www.facebook.com/Dom-Matice-slovenskej-Ko%C5%A1ice-113451200434556

Mgr. Martina Matečková

Foto: Dis. Art. Vladimír Kyjovský

 

 

2022-12-05T13:06:51+00:005 decembra 2022 |Košický kraj|
X