O Matici slovenskej v Bačkove


//O Matici slovenskej v Bačkove

Pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej bol v roku 2023 pripravený výstavný projekt mapujúci jej 160 ročnú históriu.  Táto výstava sa v priebehu mesiaca január 2024 nachádzala v Obecnom klube v obci Bačkov, kde si ju mohli prísť záujemcovia prezrieť. Obec Bačkov je mimoriadna z hľadiska bojov v druhej svetovej vojne, pretože tvorila obrannú líniu nemeckých vojakov pred postupujúcou Sovietskou armádou a bola kompletne vypálená.

Prednášku o Matici slovenskej popularizačno-náučnou formou predniesla dňa 17. januára 2024  riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková. Zamerala sa na tri etapy v jej histórii: najtvorivejšie a najplodnejšie obdobie v rokoch 1863-1875, obdobie rokov 1919-1990 a obdobie po roku 1900 až do súčasnosti. Priblížila osobnosti, ktoré ako prvé prišli s myšlienkou založenia Matice slovenskej (Pavol Jozef Šafárik, Alexander Boleslavín Vrchovský, Ján Palárik). 3000 zväzkov kníh, rukopisov, obrazov a rytín venoval katolíckemu gymnáziu v Banskej Bystrici Martin Hamuljak s podmienkou, že ak vznikne celonárodná ustanovizeň, jeho zbierka sa odovzdá do jej vlastníctva. On sám sa podieľal na založení nadkonfesijného Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej v roku 1834, akýsi predskokan spolku Tatrín i Matice slovenskej. Spomenula dôležité medzníky, ktoré viedli k založeniu Matice slovenskej: Memorandové zhromaždenie v Turčianskom sv. Martine, odovzdanie prvého memoranda, odovzdanie Viedenského memoranda panovníkovi Františkovi Jozefovi I. delegáciou, ktorú viedol Štefan Moyses. Na memorandovom zhromaždení 6. a 7. júna 1861 požadoval v prvý deň založiť Maticu slovenskú rímskokatolícky kňaz, historik, priekopník dejín umenia Štefan Hýroš, ale rokovalo sa o tom až na druhý deň.

„Ja videl som, čo videl každý, ako zajasaly sa tváre prítomných, keď vyriekol som slovo to, všetkým prežiaduce, „Matica slovenská“. Ale poriadok rokovania nedopustil ďalšej reči o tom, bezpochyby preto, že pochúťku túto, že korunu túto túžob a potrieb našich naostatok chcel si ponechať, aby stálo to, že finis coronat opus.

 Výsledkom bolo, že sa vytvoril stály národný výbor, ktorého bol členom a začali sa urýchlené prípravy na Stanovách Matice slovenskej.

Hovorilo sa o množstvo podujatí, ktoré Matica slovenská uskutočňuje v priebehu roka, či už sú to koncerty, výstavy, rozhovory so spisovateľmi, prednášky a besedy pre žiakov i dospelých odhaľovanie búst a pamätných tabúľ, odkrývanie zabudnutých osobností našich dejín, pripomínanie si historických medzníkov v slovenských dejinách a iné. Matica v duchu svojho vzniku sa riadi cyrilometodským odkazom, moysesovsko-kuzmányovským odkazom, bernolákovsko-štúrovskou ekumenickou spoluprácou a tak ako vtedy aj dnes je symbolom národnej jednoty. Kiežby tieto dve slová Matica slovenská boli vyslovované s takou úctou ako sa to dialo pred 160 rokmi, keď táto inštitúcia vznikala z vôle slovenského ľudu a pre ľud slovenský.

Matica slovenská je nám blízka a inšpiruje nás. Je to inštitúcia, ktorá nám ukazuje, že je dôležité starať sa o svoju kultúru, vzdelávanie a národné povedomie.

Ďakujem predsedníčke MO MS Dane Barnovej za zorganizovanie milého vzdelávacieho podujatia a účastníkom, že sa nenechali odradiť zimou a hustým snežením.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

Foto: Mária Marcinová

 

2024-02-08T08:54:09+00:008 februára 2024 |Košický kraj|
X