Oblastné pracovisko Hrušov


/Oblastné pracovisko Hrušov

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Hrušov

Ján Brloš

Adresa: Dom kultúry, 991 42 Hrušov
E-mail: op.hrusov@matica.sk

Informácie o Oblastnom pracovisku MS Hrušov

Od novembra 2021 OP MS Hrušov. Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) Veľký Krtíš vzniklo 1. 4. 1992 a pôsobilo v priestoroch Okresného osvetového strediska vo Veľkom Krtíši.
Od 1. 4. 1997 vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch Mestského úradu v Hrušove.

Plní ciele v mestách a dedinách v okrese Veľkého Krtíša v kultúrnych, samosprávnych a iných inštitúciách, v školách a pod.

Hlavným predmetom činnosti OP MS vo Veľkom Krtíši – Hrušove je:

 • výskum, zaznamenávanie a prezentácia tradičnej kultúry,
 • organizácia kultúrnych podujatí – Hontianska paráda, Dni. A. H. Škultétyho, Madáčova Strehová, Matičné dni, Autobus dobrej vôle a iné výročné a príležitostné akcie,
 • organizácia súťaží a prehliadok – Mladé pero, Škultétyho Zornička, Hľadáme talenty a i.,
  príprava a realizácia seminárov, školení a výstav,
 • organizácia športovo – spoločenských a turistických podujatí,
 • ochotnícka a edičná činnosť,
 • práca s deťmi a mládežou,
 • poznávacie zájazdy,
 • besedy so spisovateľmi a inými významnými osobnosťami,
 • starostlivosť o krajanov žijúcich v zahraničí, kultúrne výmeny, metodická a materiálna pomoc,
 • charitatívne podujatia,
 • aktivizovanie národného životana zmiešanom území,
 • iné akcie a podujatia vyplývajúce z poslania Matice slovenskej.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity OP MS patria:

 • Kultúrne aktivity lokálneho rozmeru:
 • Oslavy vzniku SR,
 • Trojkráľové stretnutie matičiarov,
 • Fašiangové pochôdzky, Jarné chorovody,
 • Veľkonočné podujatia,
 • Stavanie májov,
 • Deň matiek,
 • Deň detí,
 • Jánske ohne,
 • Petropavlovské dni,
 • Vatry zvrchovanosti,
 • Mesiac úcty k starším,
 • Mikulášske večierky,
 • Vianočné podujatia,
 • Súťaže v prednese poézie a prózy (Šaliansky Maťko, Škultétyho zornička, Rozprávkové vretienko),
  v speve,
 • vedomostné kvízy,
 • výstavky výtvarných a ručných prác,
 • menšie besedy,
 • exkurzie,
 • miestne spomienkové stretnutia k významným udalostiam a osobnostiam národného života,
 • športovo-spoločenské podujatia.

Kultúrne aktivity regionálneho charakteru:

 • HĽADÁME TALENTY – súťaž detí a mládeže v speve ľudových piesní,
 • ŠALIANSKY MAŤKO – okresné kolo súťaže,
 • O CENU MATICE – volejbalový turnaj zmiešaných družstiev,
 • DIVADELNÉ RÉVY – prehliadka divadelných súborov a skupín,
 • MATIČNÁ JAR S KNIHOU – výstavy kníh VMS, besedy so spisovateľmi,
 • POCHOD VĎAKY – športovo kultúrne podujatie na pamiatku obetí svetových vojen,
 • DNI A. H. ŠKULTÉTYHO – semináre, výstavy, besedy k osobnostiam a udalostiam okresu Veľký Krtíš,
 • CYRILOMETODSKÝ DEŇ – ekumenické podujatie,
 • BUŠINOVSKÝ PRAMEŇ – pochôdzka zaujímavosťami pri hraniciach,
 • DEŇ ÚSTAVY – kultúrno spoločenské podujatie,
 • S ÚCTOU A VĎAKOU – kultúrnospoločenské podujatie pre starších,
 • MLADÉ PERO – súťaž detí a mládeže v žurnalistickej tvorbe,
 • VIANOČNÉ PODOBY – prehliadka prác vianočných ozdôb, výstava kníh MS, kultúrny program.
 • Kultúrne aktivity celoslovenského významu:
 • ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY – súťaž detí a mládeže v literárnej tvorbe,
 • MADÁČOVÁ STREHOVÁ – festival litertúry, hudby a tanca,
 • AUTOBUS DOBREJ VôLE – humanitno – kultúrne podujatie pre detské domovy a domovy dôchodcov,
 • MALIARSKY PLENER – stretnutie amatérskych maliarov,
 • Medzinárodné kultúrne aktivity:
 • HONTIANSKA PARÁDA – Festival tradičnej kultúry,roľníckych prác a remesiel,
 • MATIČNÉ MOSTY – starostlivosť a spolupráca s krajanmi v zahraničí – Maďarsko, Srbsko, Poľsko, ČR.

Pri OP MS Hrušov pôsobia viaceré subjekty:

 • Detská folklórna skupina ragačinka,
 • Folklórna skupina pri OMM,
 • Folklórna skupina Hrušov,
 • divadelná ochotnícka skupina Chodník,
 • Heligonkárska detská skupina,
 • Krúžok historickej roľníckej techniky,
 • Národopisný klub,
 • Dokumentačný krúžok a značne aktívny Klub OMM.

Kolektívy pracujúce pri OP MS

 • FS Hrušov,
 • FS Dolná Strehová,
 • FS Malá Čalomija,
 • FS Veľký Krtíš
 • DFS BušinceDFS Hrušov,
 • DFS Príbelce,
 • DFS Veľký Krtíš,
 • Divadelny súbor Dolná Strehová,
 • Divadelny súbor Hrušov,
 • Divadelny súbor Veľký Krtíš.

Oblastné pracovisko sa podieľa na príprave a realizácii programov na celoslovenských matičných podujatiach v Martine, V. Tatrách, Nitre, ale i na festivaloch v Detve, Myjave, Bratislave, V. Krtíši, Šahách, Východnej a i. Najvýznamnejšou aktivitou je festival Hontianska paráda, kde OP sa podieľa na celkovej koncepcii a zabezpečuje scénické programy.

 

 

2022-05-02T15:58:26+00:002 mája 2022 |
X