Obľúbená matičná súťaž Šaliansky Maťko pozná výhercov okresného kola


//Obľúbená matičná súťaž Šaliansky Maťko pozná výhercov okresného kola

Do okresného kola matičnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa 24.1.2023 v Nitre zapojilo spolu 24 základných škôl. Už v minulý rok sme sa tešili stúpajúcemu trendu zastúpenia škôl aj mimo mesta Nitra. Na súčasnom 28. ročníku sa ich počet vyšplhal na presnú polovicu v porovnaní s nitrianskymi školami. Organizátormi okresného kola boli aj tento rok Dom Matice slovenskej v Nitre a Regionálny úrad školskej správy v Nitre.

Z 51 súťažiacich žiakov základých škôl, osemročných gymnázií a umeleckej školy sa úspešne umiestnili:

I. kategória (2.- 3. ročník)

  1. miesto Thalia Alexandra Král/ZŠ Kniežaťa Pribinu, Nitra/postupujúca na krajské kolo súťaže
  2. miesto Daniel Mládek/Súkromná ZŠ UNES, Nitra
  3. miesto Nela Padáčová/ZŠ Benkova, Lara Kratochvíl/Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

II. kategória (4.- 5. ročník, príma)

  1. 1.miesto Hana De Miguel/ZŠ Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce/postupujúca na krajské kolo súťaže
  2. miesto Mária Anna Gergeľová/ZŠ Benkova, Nitra
  3. miesto Viliam Hidvégi/Súkromná ZŠ Unes, Javorová 644/12, Nitra, Nela Palková/ZŠ Mojmírovce

III. kategória (6. – 7. ročník, sekunda, tercia)

  1. miesto Martin Spišák/Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra/postupujúci na krajské kolo súťaže
  2. miesto Júlia Briešková/ZŠ sv. Vojtecha, Vráble
  3. miesto Laura Paulovičová/ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra, Diana Pomikalová/Gymnázium Golianova 68, Nitra

O príhovor a privítanie nielen súťažiacich, ale aj členov hodnotiacich komisií sa postarala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre a súčasne predsedníčka hodnotiacej komisie súťaže Veronika Bilicová. Na úvod popriala všetkým súťažiacim úspešné reprezentovanie ich škôl, neutíchajúcu chuť vzdelávať sa, napredovať a povzbudila ich k čo najlepším prednesom. Poďakovala pedagogickým sprievodom i prítomným rodičom za prípravu na súťaž a k vytvoreniu podmienok pri realizácii školských kôl, ktorých tohtoročnú organizáciu výrazne skomplikovali chrípkové prázdniny. Zvlášť sme na súťaži privítali najmenšiu súťažnú kategóriu, a vôbec po prvýkrát prítomných žiakov druhého ročníka.

Prínosmi účasti žiakov na recitačných súťažiach by mali byť aj usmernenia odborných hodnotiacich komisií. Tie tento rok vyzdvihli výber a selekciu kratších textov.

Členka hodnotiacej komisie Andrea Maňovská sa prikláňa k názoru, že: „Dieťa pri prednese nemá byť strnulé, ale ani prehnane herecké, čo by mohlo prejsť až k afektovaniu.“ Pre povesť je typický edukačný rozmer, jej príbeh je nástrojom na pretlmočenie jej obsahu. „Práca s temporytmom, práca s napätím robia z rozprávania povestí ozajstné rozprávačstvo, ktoré má tendenciu zaujať,“ odporúča členka hodnotiacej komisie dramaturgička Nového divadla Veronika Gabčíková. Rozprávanie povesti môže byť sprevádzané prirodzenými gestami, ktoré by však mali slúžiť na zvýraznenie kontrastu, nie kopírovanie textu.

Členovia hodnotiacej komisie a organizátori na podnet zo strany neúčasti niektorých škôl v závere polemizovali nad rozdelením jednotlivých škôl v budúcnosti s vytvorením vlastnej súťažnej kategórie pre umelecké školy a deti navštevujúce ZUŠ v odbore dramatizácia.

Z pozície dlhoročného organizátora si nesmierne vážime srdečnú atmosféru súťaže a priame  pozitívne ohlasy na jej dobrú organizáciu a vysokú úroveň vo všetkých kolách. Prostredníctvom takýchto súťaží žiaci vychádzajú zo svojej komfortnej zóny, učia sa vystupovať, komunikovať s publikom a aktívne si udržať vzájomný kontakt, spoluprácu a zdravú súťaživosť.

Veríme, že naše rady postupujúci zúročia už na tohtoročnom krajskom a celoslovenskom kole. Držíme im palce a všetkým výhercom blahoželáme!

Paulína Civáňová, Dom MS v Nitre

 

2023-01-31T09:49:35+00:0031 januára 2023 |Nitriansky kraj|
X