Odštartuje stretnutie matičiarov v Bystrici novú éru?


/, Správy z krajov/Odštartuje stretnutie matičiarov v Bystrici novú éru?

Mesto SNP – Banská Bystrica  v magický dátum 7.7.2020 privítalo na pôde  Rektorátu Univerzity Mateja Bela na obvyklom pracovnom stretnutí členov Rady pre školstvo a kultúru MS a Pedagogického odboru Matice slovenskej. Ústrednými témami, ktoré predniesla PhDr. Libuša Klučková, boli súčasné problémy školstva – vlastenectvo vo vyučovaní, dotácia hodín podporujúcich národné cítenie, zvyky a tradície Slovákov, zhodnotenie aktivít, ktoré prinieslo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi MS a jednotlivými školami na Slovensku, zhrnutie činnosti Pedagogického odboru MS.

Z úst doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD, povereného  riaditeľa Slovenského literárneho ústavu  MS, odzneli návrhy, ktoré by mali matičiari zakomponovať do svojej činnosti tak, aby pritiahli záujem a upriamili pozornosť na aktívnu a mnohostrannú činnosť nielen  Ústredia MS, ale aj jej jednotlivých Domov.

V uvoľnenej a priateľskej atmosfére sa diskutovalo o potrebe prilákať mladých k národnej činnosti, vzbudiť záujem detí – juniorov, rozšíriť členskú základňu. Matičiari spoločnými silami hľadali riešenia aj na oslovenie kompetentných z radov Ministerstva školstva SR, nakoľko vzdelávanie národa nie je len vecou štátu ale aj kultúrnych inštitúcií, medzi ktorými Matica slovenská má nezastupiteľné miesto s jej  jasným historickým, národným, vlasteneckým posolstvom.

Príjemná atmosféra priala nielen kreativite ale aj konsenzuálnemu postoju všetkých zúčastnených, ktorí prejavili ochotu, spolupatričnosť a podporili návrh na zvolanie konferencie o problémoch školstva.

Aktívna činnosť Matice počas storočí neutícha. Matica organizuje besedy, školenia, podporuje súťaže, národné projekty, udržiava zvyky a tradície stále živé, prispieva na rôzne folklórne, recitačné vystúpenia a festivaly.  Ako jedna z mála kultúrnych inštitúcii participuje aj na výchovno-vzdelávacom procese, teda  nerozvíja iba kultúru a nepovznáša len ducha, ale pomáha pri formovaní osobnosti vzdelávaním.

Aristoteles povedal: „Beda spoločnosti, ktorá si neváži vzdelanie“, ja si dovolím poopraviť jeho výrok. „Beda národu, ktorý si neváži práce tých, ktorí preň žijú“, nedávajme prednosť globalizácii a unifikácii národných kultúr  pred vlastnou identitou. Byť Slovákom nie je hanba, je to výsada!

 PhDr. Zuzana Ujházyová, vedúca okresnej PK SJL v Rožňave

2020-08-04T14:04:41+00:004 augusta 2020 |Banskobystrický kraj, Správy z krajov|
X