Po 190. rokoch opäť „morová rana“ ?


//Po 190. rokoch opäť „morová rana“ ?

Pred 190. rokmi šarapatila v Bratislavskej župe posledná morová epidémia, ktorá sužovala obyvateľov širokého okolia, ba i celej monarchie. Naša obec Ivanka, ktorou prechádzala Kráľovská hradská cesta ViaMagna, patrila v tej dobe do majetku grófa Antona III. Grasalkoviča a obec Farná, ktorá je dnes už súčasťou Ivanky pri Dunaji patrila, bratislavskému arcibiskupstvu.

V ťažkých časoch sa obyvatelia oboch dedín utiekali s prosbou o pomoc ku svätej Rozálii, ochrankyni postihnutých morom. Ich prosby boli vypočuté, lebo na sviatok sv. Rozálie  v r. 1831 zomrel posledný morom postihnutý človek v Ivanke. O týchto skutočnostiach sa dozvedáme z farskej kroniky. Obyvatelia oboch obcí vtedy prisľúbili postaviť svätici ako prejav vďaky peknú kaplnku, čo aj spoločne potvrdili listinou, z ktorej citujem: „ Zaväzujeme sa, t. j. občania Ivanky a Farnej, so súhlasom našich nadriadených 4. september svätiť ako večný sviatok zdržaním sa od práce, modlitbou a myšlienkami na Boha. Zaväzujeme sa … na večnú pamiatku tohto utrpenia, ale predovšetkým na oslavu všemohúceho Pána Boha …, ktorý na orodovanie sv. panny Rozálie odvrátil zaslúžený bič za naše hriechy a odpustil nám ich …“ Obyvatelia obcí svoj sľub splnili v r. 1832 potom čo gróf Grasalkovič poskytol na kaplnku všetok materiál a občania sapodieľali na jej vybudovaní svojou prácou. Kaplnka bola vysvätená o rok, t. j. 4. septembra 1833 trnavským pomocným biskupom a odvtedy  sa každoročne v tento deň konajú tzv. „malé hodky“ (neskôr sa ustálil ako deň svätenia na prvú nedeľu v septembri). V tento deň sa nikdy nekonali veselice, či iné zábavy. Na znak pokánia a vďačnosti za ukončenie veľkého utrpenia sa svätí tento deň oslavou Pána Boha a našej druhej patrónky sv. Rozálie nedeľnou bohoslužbou v kaplnke.

Po viac ako ročnom prísnom vládou nariadenom dodržiavaní protiepidemických opatrení a prekonaní dvoch vĺn epidémie ochorenia vírusom COVID-19 sa bude5. septembra (v nedeľu o 10,00 h) opäť konaťďakovná bohoslužba v kaplnke na Nám. Sv. Rozálierovnako, ba určite aj precítenejšie,  ako po minulé roky. Dôvodov k tomu je viac, sú duchovného i svetského charakteru. Veď po celú dobu protiepidemických opatrení boli zhromaždenia veriacich na bohoslužbách mimoriadne obmedzované. Stávalo sa tiež, že chorí zomierali v odlúčení od najbližších, a v bolestiach zo strateného dychuopustení a sami, dokonca nebolo umožnené anidôstojné rozlúčenie sa so zosnulými (mimo najbližšej rodiny) a pre blízkych a známych nebola možnosť prejavenia spoluúčasti so zármutkom pozostalých. Tento hlboko ľudský a morálny, rovnako kultúrny, duchovný a spoločenský nedostatok sme sa v Ivanke pri Dunaji rozhodli riešiť spoločnou panychídou za všetkých zomrelých z tohto nenormálneho obdobia a takzmierniť bolesť pozostalých. Pietnym spomienkovým obradom na cintoríne pred Domom smútku a potom pri kaplnke sv. Rozálie sa za spoluúčasti prizvaných pozostalých, dpf. Štefana Rusňáka, obce zastúpenej starostom a Zborom pre občianske záležitosti, miestnej dychovej hudby IVANKA, zástupcov z MO Matice slovenskej a iniciátoratohto obradu z Historickej spoločnosti Ivanky o.z. chceme predovšetkým poďakovať Pánu Bohu za naše zdravie a roky, ktoré sme spoločne prežili s už zosnulými spoluobčanmi, vyjadriť pozostalým spoluúčasť na bolesti z odchodu ich blízkych a spoločnými modlitbami hľadať zmierenie. Medzi našimi zomrelými v tomto mimoriadnom období, ktorých si chceme menovite pripomenúť, bolo niekoľko výnimočných ľudí, ako bol napr. matičiar a vedúci DH IVANKA a spoluorganizátor kultúrneho života v obci Ing. Jozef Kebis, tiež Doc. Ing. Ladislav Herbanský, CSc., dlhoročný vysokoškolský pedagóg a riešiteľ vedeckých zadaní z oblasti strojárenstva a priemyselného dizajnu a mnohí ďalší. Boli to oni, ktorí svojim životom a prácou vrchovato naplnili ľudské poslanie zveľaďovať našu „roľu dedičnú“, našu vlasť. Patrí im naša úcta a úprimné poďakovanie!

 Ing. Fero Hässler

Predseda HSI o. z.

Bez jazykovej korektúry

Foto:

  1. Kaplnka sv. Rozálie z r. 1832, národná kultúrna pamiatka v parku na Námestí sv. Rozálie.
  2. Oltárny obraz so sv. Rozáliou, v dolnej časti s dobovou vedutou obce a s vyobrazením utrpenia občanov počas epidémie.
2021-07-19T16:39:30+00:0019 júla 2021 |Bratislavský kraj|
X