Posedenie s jubilantkou Mgr. Zuzanou Hanuštiakovou


//Posedenie s jubilantkou Mgr. Zuzanou Hanuštiakovou

Posedenie s jubilantkou Mgr. Zuzanou Hanuštiakovou, predsedníčkou MO MS, učiteľkou, recitátorkou, zberateľkou ľudových piesní, folklóristkou, spisovateľkou

Piesne moje ťa zavše pozvú k sebe
Ich ruky zodraté klopú na každé dvere
Veselo býva im, keď tvoje pery zvonia
Ich krásou, pravdou zabudnutou spola

Bývajú mladé, krásne, cifrované
Pesnička moja láskou k tebe prahne,
nečakaj zdvihni ju, pokiaľ ona dýcha,
smútok tvoj zaženie, do nebies ťa dvíha.

 

Je veľkou udalosťou stretnúť sa s človekom, ktorý svojím pôsobením, ľudskosťou a elánom pre dobrú vec ovplyvnil veľa ľudí a ukázal im tak cestu, po ktorej sa oplatí kráčať. Stalo sa to aj v stredu dňa 25. 9., keď členovia Miestneho odboru Matice slovenskej, poslanci Obecného zastupiteľstva so starostkou obce Mgr. Lilian Bronďošovou privítali na pôde Obecnej knižnice Mgr. Zuzanu Hanuštiakovú pri príležitosti jej životného jubilea. Pozvanie v tento slávnostný deň prijali aj pracovníčky Domu Matice slovenskej v Rožňave, riaditeľka pani Ing. Zlatica Halková a kultúrno-osvetová pracovníška pani Tatiana Tomková.

Sprievodným slovom sprevádzala pani Danka Červeňáková, pracovníčka Obecnej knižnice a žiačky zo ZŠ. S programom prišli pozdraviť deti zo ZŠ v sprievode harmonikára pána Stanislava Gunára a maličká Danka Červenáková. Veľa emócie do tejto slávnostnej atmosféry vniesla pani Júlia Zatrochová s básňami „O šťastí“ a „Spomienka“, ktoré napísala sama jubilantka. Slávnosť sa niesla striedavo v znamení básní ,hovoreného slova“ a spevu. Dve z nich v polomskom nárečí zaspievali matičiarky Júlia Zatrochová, Vladimíra Spišiaková, Emília Fafráková, Mária Liptáková a Mária Antalová.

Emotívny príhovor, ktorý predniesla starostka obce pani Lilian Brondošová, pripomenula oslávenkyni roky strávené v škole a neskôr tvorivú spoločnú prácu v MO a v matičnom spevokole Svornosť, a pani Zlatka Halková, ktorá vyzdvihla jej prácu v MO nielen počas predsedovania, ale aj na poli kultúrnom a národnom.

Prierez bohatým životom všetkým prítomným a hlavne oslávenkyni pripomenula p. Mária Antalová, predsedníčka MO MS. V príhovore hovorila o jej vzťahu k rodnej slovenčine, recitácii. Rada písala poéziu a prózu, výsledkom je kniha pod názvom Pramene. Učila deti nielen láske k prednesu, k jazyku, ale viedla ich aj k spoznávaniu dejín. Pani učiteľka Zuzana Hanuštiaková, ktorá v minulosti vychovala v miestnej ZŠ mnoho úspešných recitátorov a ako erudovaná porotkyňa usmernila mnohých súťažiacich svojou odbornou radou, pomáhala aj pri organizovaní recitačnej súťaže Kellnerova Poloma. V 60. rokoch sa venovala aj ochotníckemu divadlu. Divadelná hra „Štedrý večer“ zožala veľký úspech nielen v Gemerskej Polome, ale aj v okolitých obciach. Hru „Posledný muž“ dokonca sama režírovala . Písal sa rok 1997, konkrétne 26. január 1997, keď sa konalo obnovené zasadnutie MO MS, na ktorom bola pani Mgr. Zuzana Hanuštiaková zvolená za prvú predsedníčku MO MS. Počas jej pôsobenia vo funkcii predsedníčky sa urobilo kus poctivej práce. MO si vzal pod patronát súťaž v poézii a próze pod názvom „Šaliansky Maťko“, organizovala sa súťaž „Spievame piesne starých materí“, žiakom ZŠ sa približovala história MS a organizovali sa súťaže i formou kvízov. V rámci nadácie „Prebudená pieseň“ pani Hanuštiaková vypracovala dotazník, súčasný stav tradičnej kultúry na Slovensku a v našej obci, ktorý bol zaradený medzi 50 najlepšie vypracovaných na Slovensku. Výsledkom snaženia MO však bolo založenie miešaného matičného spevokolu „Svornosť“. Za vznik tohto speváckeho zboru patrí veľká vďaka pani Hanuštiakovej a jej manželovi Rudolfovi. V roku 1998 spolu so svojím manželom vydali Zborník ľudových piesní Povedzže mi, milá, milenká. Obsahuje 111 piesní napísaných v polomskom nárečí. Krst tejto zbierky sa konal 10. 4. 1999, čiže v tomto roku si pripomíname jej okrúhle 20. výročie. Táto útla knižka je účinnou pomôckou pre učiteľov hudobnej výchovy či folklórne skupiny pôsobiace v našej obci. V spolupráci s Obecnou knižnicou zostavila a jazykovo upravila zaujímavú publikáciu Slovník nárečových slov. Po roku práce predsedníčky Miestneho odboru jej zdravotný stav nedovoľoval, aby pokračovala v plnom rozsahu v tejto práci. Za dobu pôsobenia predsedníčky však pani Hanuštiaková poskytla vzácne myšlienky pre ďalšiu prácu a dala pevné základy, na ktorých mohla organizácia ďalej stavať. I po ukončení postu predsedníčky ostala verná poslaniu Matice. Zaujíma sa o dianie v nej, zúčastňuje sa na akciách, ktoré organizuje MO MS. Príkladom je Noc s Andersenom, kde svojím nezabudnuteľným štýlom číta deťom rozprávky zo svojej knihy. Za mimoriadne aktívnu činnosť pre Maticu slovenskú jej bola v roku 2008 udelená Strieborná plaketa DMS, v roku 2009 Strieborná medaila sv. Cyrila a Metoda. Pri jej okrúhlom životnom jubileu sedemdesiatych narodeninách bola ocenená Zlatou medailou MS.

Zlatým klincom a veľkým prekvapením bolo vystúpenie členiek bývalého matičného spevokolu Svornosť s piesňou „Oči“.

Čo povedať na záver? Pani Mgr. Zuzana Hanuštiaková je ďalšou členkou do galérie osobností obce Gemerská Poloma, ktorá svojím celoživotným dielom, prácou v MO MS, pedagogickou činnosťou a šírením ľudových tradícií prispieva k dobrému menu našej obce.

 Stará múdrosť hovorí: „Čo robíš, rob múdro, s láskou a pozeraj sa na cieľ.“

A naša jubilantka tak robila celý život.

Na záver všetci prítomní pogratulovali jubilantke k jej narodeninám, zástupcovia MS a obce jej odovzdali Čestné uznania za prácu ktorú vykonala v prospech MO a za šírenie kultúrnych tradícií.

Mária Antalová,
predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

2019-10-02T12:36:52+00:002 októbra 2019 |Košický kraj|
X