Pracovné stretnutie pedagógov Matice slovenskej


/, Správy z krajov/Pracovné stretnutie pedagógov Matice slovenskej

Jednou z hlavných úloh Matice slovenskej (MS) podľa zákona o MS patrí „upevňovanie slovenského vlastenectva a vzťah občanov k slovenskej štátnosti, participovať na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt“. Napĺňať uvedené ciele sa svojou aktívnou činnosťou usiluje aj Rada pre školstvo a kultúru MS  a Pedagogický odbor Matice slovenskej (ďalej aj „PgO MS“) najmä pri skvalitňovaní školského systému a výchovno-vzdelávacieho procesu (predovšetkým v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náuka o spoločnosti), čím kontinuitne nadväzuje na prvé matičné stanovy z r. 1863.

Školstvo je kľúčová, strategická oblasť,  od úrovne ktorej sa odvíja kvalita všetkých oblastí spoločnosti. Výchovu a vzdelávanie sa v posledných rokoch na viacerých miestach  nepodarilo udržať na kvalitnej európskej konkurenčnej  úrovni, preto vláda pristúpi k zásadným koncepčným zmenám  a výrazne zvýši pozornosť a podporu rozvoju hodnotového sveta detí a mládeže a celému systému výchovných a vzdelávacích inštitúcií a ich podporným segmentom.

Dňa 7 . júla 2020 sa na Rektoráte Univerzity Mateja Bela v Banskej  Bystrici zišli členovia PgO MS, členovia Rady pre školstvo a kultúru MS a pedagógovia z Rožňavy , Nitry, Martina, Považskej Bystrice, Banskej Bystrice, Kremnice , aby posúdili ďalšie nastavajúce úlohy, ktoré vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Účasť na stretnutí prijal aj podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska. Už v predchádzajúcich rokoch pedagógovia PgO MS ( PhDr. Ľ. Pajtinka, PhD., doc. PaedDr. J. Lomenčík, PhD., PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. a PhDr. L. Klučková) vypracovali námety pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V úvode stretnutia predsedníčka PgO MS  oboznámila prítomných pedagógov s pedagogickými aktivitami v uplynulom období, konkrétne o pracovnom stretnutí s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) prof. Ľudovítom Hajdukom. V nadväznosti na Memorandum o spolupráci, podpísané riaditeľom ŠPÚ Ľ. Hajdukom a predsedom MS M. Gešperom, pedagógovia pracovali na príprave konkrétnych spoločných aktivít na ďalšie obdobie.

Rezonovali aktuálne témy slovenského školstva vrátane Návrhu systému modelu tvorby kurikulárnych dokumentov, ktorý je súčasťou Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ako aj o zastúpení slovenských autorov a ich literárnych diel v učebniciach literárnej výchovy pre základné a stredné školy. Pedagógovia stále viac priamo alebo i nepriamo poukazujú na absenciu osobností slovenskej literatúry a ich diel v literárnej výchove základných a stredných škôl.

Pedagogický odbor MS požiadal viaceré gymnáziá a stredné odborné školy na pripomienkovanie učebníc literatúry a obsahového štandardu štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a literatúry. Na výzvu reagovali viacerí učitelia slovenského jazyka a literatúry, napríklad vynikajúce spracovanie sporných otázok prišli z Gymnázia V. P. Tótha v Martine, z Gymnázia J. Kráľa v Galante, z Gymnázia v Nových Zámkoch a ďalších škôl. Výsledkom boli Návrhy a ich zdôvodnenie k učebniciam a štátnemu vzdelávaciemu programu zo slovenského jazyka a literatúry.

Monitorovanie používania štátneho jazyka, štátnych insígnií s ohľadom na prípravu návrhu novelizácie zákona NR SR o štátnom jazyku je neustálou a závažnou prioritou Pedagogického odboru MS.

Predsedníčka PgO MS poukázala na najstarší slovenský pedagogický časopis Rodina a škola, ktorý organizoval desať rokov medzinárodný projekt pre žiakov základných a stredných škôl s názvom Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch. Unikátny projekt si získal neobvykle veľkú popularitu nielen na Slovensku, ale paradoxne aj za hranicami. Žiaľ, pre absolútny nezáujem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ho musel organizátor ukončiť. Projekt bol desať rokov financovaný z vlastných finančných prostriedkov  autora projektu. Počas týchto desiatich rokov sa doň zapojilo viac ako 30 tisíc mladých ľudí zo Slovenska, ale aj zo slovenských škôl v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, ktorí položili základy svojich rodinných kroník a archívov.

Rodina a škola bol najstarší slovenský pedagogický časopis. Jeho prvé číslo vyšlo v roku 1900 pod redaktorským vedením Svetozára Hurbana Vajanského.  Učiteľov a rodičov informoval o základných aktuálnych témach výchovy a vzdelávania, pomáhal im v ich výchovnej a vzdelávacej práci, pomáhal formovať ich zodpovednosť za prípravu novej generácie mladých ľudí. Časopis sprostredkovával pohľad na rozvoj školstva a výchovy v zahraničí, usiloval sa o pozitívne ovplyvňovanie čitateľov pri zvyšovaní prestíže vzdelania, múdrosti, tvorivosti v ich hodnotovom svete.

PhDr. L. Klučková konštatovala, že kandidáti za PgO MS navrhnutí Maticou slovenskou na najvyššie rezortné ocenenia sv. Gorazda − PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD. a doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. neboli Ministerstvom školstva SR odmenení za svoju prácu ani ďakovným listom.

Matica slovenská (MS) prostredníctvom svojich vnútorných orgánov (Rada výboru MS pre jazykové a školské otázky, Pedagogický odbor MS, Stredisko národnostných vzťahov MS) vyvíja úsilie o vytvorenie optimálnych podmienok pre zakladanie základných škôl s výučbou v štátnom jazyku na jazykovo zmiešaných územiach. V okrese Dunajská Streda pracujú pracoviská MS, ktoré monitorujú a už dlhodobo upozorňujú na kritické podmienky vzdelávania detí v materinskom jazyku a v štátnom jazyku SR. O aktuálnom probléme založenia ZŠ s VJS v Rohovciach a v Šamoríne sa v júni MS informovala na pracovnom stretnutí s rodičmi dotknutých spomínaným problémom a publikovala svoje odborné príspevky, stanoviská a návrhy.

O spolupráci Matice slovenskej so školami, ktorá je kľúčová z pohľadu získania nových členov MS, informoval doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., vysokoškolský učiteľ, didaktik, publicista, kulturológ, literárny vedec a básnik.

Zdôraznil, že v spolupráci so školami musí Matica slovenská diferencovať: osobitnú pozornosť venovať základným školám (s materskými školami), stredným školám a vysokým školám. Každý stupeň inštitucionálneho vzdelávania má svoje špecifiká a zo strany Matice slovenskej je potrebné spoluprácu podľa toho primerane zamerať výberom foriem, metód a prostriedkov. Navrhol, aby MS zvážila a vytvorila miesto pre profesionálneho pracovníka MS pre koordináciu spolupráce so školami. Odporučil konkrétne návrhy  pre spoluprácu Matice slovenskej so školami, ktoré bude potrebné ďalej prediskutovať a na ich základe vytvoriť ucelenú, systémovú koncepciu.

K ďalším podnetom pre zlepšenie spolupráce so školami patril návrh vydať publikáciu ako doplnkovú učebnicu pre žiakov na druhom stupni ZŠ a na SŠ, ktorá didakticky spracuje históriu MS s vypracovanými profilmi významných matičných činovníkov a slávnostne oceniť každý rok ku Dňu učiteľov (28. marec) učiteľov ZŠ, SŠ a VŠ, ktorí aktívne spolupracujú s Maticou slovenskou.

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., riaditeľ ZŠ v Majcichove, odborný asistent v odbore slovenský jazyk a literatúra, didaktik na  Katedre slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštatína Filozofa v Nitre, informoval prítomných pedagógov o Návrhoch a ich zdôvodneniach  k učebniciam, k učebným osnovám slovenského jazyka a literatúry na gymnáziách a základných školách. Na základe spolupráce s viacerými gymnáziami, základnými školami a strednými odbornými školami, pedagógovia pripomienkovali učebnice literatúry a obsahový štandard štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a literatúry. Na výzvu PgO MS reagovali viacerí učitelia slovenského jazyka a literatúry, napríklad vynikajúce spracovanie sporných otázok prišli z Gymnázia V. P. Tótha v Martine, z Gymnázia J. Kráľa v Galante, z Gymnázia v Nových Zámkoch a ďalších škôl. Výsledkom boli Návrhy a ich zdôvodnenie k učebniciam a štátnemu vzdelávaciemu programu zo slovenského jazyka a literatúry.

V diskusii  učitelia reagovali na informácie, podnety prednášateľov. Poukazovali na nedostatky a liberalizáciu učebníc, navrhovali nutnosť zvyšovania národného povedomia a výchovu k vlastenectvu. Z učiteľského povolania sa vytratil rešpekt, úcta a autorita. Množstvo vysokých škôl bez úrovne  a vymenovávanie problémov školstva viedlo ku konštruktívnym návrhom. Pracovné stretnutia pedagógov bude pokračovať a presunie sa k pedagógom na východné Slovensko. Najdôležitejšie pripomienky sa zosumarizujú a následne sa predložia na stretnutiach s riaditeľkou ŠPÚ Miroslavou Hapalovou a na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. O výsledkoch budeme informovať na webových stránkach Matice slovenskej a prostredníctvom Slovenských národných novín.

S prianím príjemných letných prázdninových dní sa pracovné stretnutie ukončilo.

PhDr. Libuša Klučková v.r.                                         doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. v. r.

predsedníčka PgO MS                                                  poverený riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS

2020-08-04T15:32:34+00:004 augusta 2020 |Banskobystrický kraj, Správy z krajov|
X