Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko


//Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

vyhlasujú 27. ročník celoslovenskej literárnej súťaže
s medzinárodnou účasťou

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.

Cieľom súťaže je rozvíjať systematický a hlbší záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, o významné udalosti zo života Slovákov, o významných dejateľov slovenského národa, o kultúrne tradície a súčasné dianie formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Tento ročník sa bude niesť v znamení 175. výročia založenia spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši, 150. výročia založenia slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a 100. výročia založenia Univerzity Jána Amosa Komenského v Bratislave. V roku 2019 si pripomenieme výročia významných slovenských osobností: 190. výročie narodenia Jána Botta, 170. výročie narodenia Pavla Országha-Hviezdoslava, 110. výročie narodenia Margity Figuli, 110. výročie úmrtia Samuela Cambela, 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, 100. výročie narodenia Vojtecha Zamarovského, 100. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia Ladislava Mňačka, 100. výročie narodenia a 15. výročie úmrtia Márie Ďuríčkovej, 80. výročie úmrtia Eleny Maróthy-Šoltésovej, 55. výročie úmrtia Márie Rázusovej-Martákovej, ako aj 90. výročie narodenia dolnozemského slovenského spisovateľa Pavla Mučajiho, riaditeľa a profesora slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci, a 70. výročie narodenie Ondreja Štefanka, významnej osobnosti slovenského literárneho a kultúrneho života Slovákov v Rumunsku.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier a víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách:

  • v 1. kategórii práce žiakov 1. stupňa základných škôl,
  • v 2. kategórii práce žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií,
  • v 3. kategórii práce žiakov stredných škôl,
  • v 4. kategórii práce žiakov zo zahraničia.

 

Posudzované budú len originálne práce autorského charakteru.

Do celoslovenského kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy napísaných v slovenskom jazyku. Každá súťažná práca musí byť vyhotovená v štyroch exemplároch. V záhlaví každého exemplára súťažnej práce musia byť nevyhnutne tieto identifikačné údaje: meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória, názov súťažnej práce, meno a priezvisko učiteľa, mejlová adresa učiteľa, presný názov a adresa školy, mejlová adresa školy a ostatné údaje v súlade s prihláškou do súťaže (uvedené v texte záhlavia). Školy a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli už posudzované v tejto súťaži a v iných súťažiach, ako aj za dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa práce nezaradia do celoslovenského kola súťaže.

Organizačný poriadok súťaže a text záhlavia (prihláška do súťaže) sú uverejnené na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk (v sekcii súťaže, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko) a na internetovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky www.culture.gov.sk (v sekcii pôsobnosť ministerstva, v kapitole štátny jazyk, v časti súťaž Prečo mám rád slovenčinu).

Vybrané súťažné práce do celoslovenského kola je potrebné zaslať do 15. januára 2019 (Slováci žijúci v zahraničí do 15. februára 2019) v štyroch exemplároch  na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, heslo PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO (Slováci žijúci v zahraničí na adresu: Matica slovenská, Krajanské múzeum Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 52 Martin, Slovenská republika alebo na mejlovú adresu domhronskeho@matica.sk).

Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie o súťaži v Štátnom pedagogickom ústave (spu@statpedu.sk, tel. číslo: 02/49 27 61 22).

Odborné poroty určia v každej kategórii kandidátov na Hlavnú cenu, na Cenu poroty a na Čestné uznanie. Môžu udeliť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne ocenia učiteľov a školy podľa počtu a úrovne súťažných prác žiakov.

 

slávnostné vyhlásenie výsledkov 27. ročníka súťaže

sa uskutoční v máji 2019 v Nových Zámkoch.

Za vyhlasovateľov súťaže prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu

2018-11-18T20:45:13+00:0010 októbra 2018 |Súťaže Matice slovenskej|
X