Príbuzné pronárodného učiteľa Štefana Matulaya navštívili jeho rodný kraj pod Malými Karpatami


//Príbuzné pronárodného učiteľa Štefana Matulaya navštívili jeho rodný kraj pod Malými Karpatami

Vďaka technickým vymoženostiam prostredníctvom internetu dosahuje všeobecná informovanosť vysoký stupeň. Čoraz viac rodín vyhľadáva sociálnu sieť MyHeritage zameranú na vytváranie online rodokmeňov spätne aj z niekoľkých storočí. Pritom súčasníci pri bádaní v archívoch, obecných a cirkevných kronikách často zistia zaujímavé údaje o živote svojich predkov, o ktorých doteraz nevedeli, ani netušili.

Zostavovateľ rodinnej histórie má sťaženú prácu, ak žijúci príbuzní sú roztrúsení po svete a vzájomná komunikácia medzi nimi viazne. Veľkým pomocníkom pri získavaní informácií, okrem spomínaných zdrojov, môže byť sledovanie miestnych novín na webových stránkach miest a obcí v elektronickej forme, ktoré občas prinášajú články z histórie danej lokality.

Presvedčila sa o tom aj pravnučka Štefana Matulaya, ktorý bol dlhoročným učiteľom koncom 19. a začiatkom 20. storočia v Báhoni neďaleko Modry. Ako Slovenka žijúca viac rokov v Prahe sa rozhodla Zuzka Műllerová zostaviť rodinnú kroniku. O svojom prastarom otcovi vedela iba to, že sa narodil v susedných Šenkviciach a kde pôsobil. Keďže ju lákalo bližšie spoznať miesta života týchto predkov, na webovej stránke Báhoňa si prečítala seriál článkov z Báhonských novín o histórií školstva, z ktorých sa dozvedela aj o svojom vzdialenom príbuznom. A tak spolu s vnučkou Š. Matulaya, pokračovateľkou učiteľského rodu Jankou Matulayovou z Banskej Bystrice, zavítali do Bratislavy a na návštevu dvoch dedín vo vinárskom kraji pod Malými Karpatmi, kde pôsobili ich dávni predkovia.

Aby si pripomenuli súvislosti, ktoré ovplyvňovali život učiteľov a vôbec ľudí v podmienkach tuhej maďarizácie a neskôr nemeckej okupácie, si prezreli dobové dokumenty, artefakty prezentujúce pokrokové národné a protifašistické tradície v stálej expozícii Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov s názvom Za slobodu. Potom sa presunuli do Šenkvíc, kde ich privítal mladý, oduševnený kronikár Martin Lukáč. Hoci nie je „pravý Šenkvičan“, rodina sa do obce prisťahovala z iného kúta Slovenska, pozná históriu obce už do podrobností a stále ju obohacuje dopĺňaním starých dokumentov a fotografií. Preto aj naše bádateľky po rode Matulayovcov tu získali nesmierne cenné informácie, podobne aj v Báhoni. Tu ich privítal v kostole miestny pán farár Ján Behula, porozprával o ich histórii farnosti, ukázal organ, na ktorom ich príbuzný v rokoch 1897 až 1927 hrával. Potom si prezreli aj dočasnú kaplnku v kaštieli, kde počas stavby nového kostola Š. Matulay tiež pôsobil ako organista, manželka Mária bola pomocnou, neskôr riadnou učiteľkou.

Ako autor pripravovanej monografie obce som poskytol do rodinnej kroniky Matulayovcov texty zoskenovanej školskej kroniky z tých rokov, ktorú ako správca školy písal. Venoval sa výchove detí v národnom duchu a bol aj poručníkom Bratislavskej sirotskej stolice. Jeho hlboké slovenské národné cítenie potvrdzuje príhoda, keď počas krátkeho pobytu českých vojakov v Báhoni v období vznikania Československej republiky jeden dôstojník v kruhu občanov hovoril o týraní školských detí pre nechuť k učeniu sa maďarčiny v susedných dedinách. Vtedy ako z jedného hrdla zaznelo: „Naši páni učitelia ani v dobe potlačovania nezabudli na svoju národnú povinnosť voči nám, oni vždy vychovávali a vyučovali nás i naše dietky v duchu slovenskom.“

Takže aj takýto odkaz ďalším generáciam zostane uchovaný nielen v obecnej monografii s novozískanými vzácnymi rodinnými fotografiami, ale i v súkromnej rodinnej kronike. A to vďaka spoločnému úsiliu o zachovanie pamiatky na našich obetavých predkov zo strany potomkov i donedávna neznámych amatérskych historikov z Báhoňa a Šenkvíc.

Milan Bušo

K foto:

Portrét Štefana Matulaya

V expozícii Za slobodu J. Matulayová, Z. Műllerová

Nad starými fotografiami šenkvickej školy, učiteľského bytu J. Matulayová, M. Lukáč, Z. Műllerová

2020-01-23T14:55:08+00:0023 januára 2020 |Bratislavský kraj|
X