Regionálna súťaž Vlasť moja aj tento rok vzbudila v deťoch veľký záujem


//Regionálna súťaž Vlasť moja aj tento rok vzbudila v deťoch veľký záujem

Kdeže sú tie krásne mená? Boli vymenené za iné mená? Kdeže sú tie naše Katky, mená, ktoré dávali naše staré matky? Hanky, Janky, kdeže ste, stratili vás po ceste? Prečo zrazu Anky nie sú? Vaše deti cudzie mená nesú… Aj takto apelovala jedna z výherných prác Renáty Szabovej na dôležitosť zachovávania kontinuity našich predkov súčasnou generáciou. Vlasť moja je regionálnou súťažou, ktorá nezačína a nekončí iba v školskom prostredí, ale otvára komunikáciu dôležitej témy identity práve v rodine.
3.
ročník literárno-výtvarnej súťaže Vlasť moja pozná mená najúspešnejších detí a žiakov. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Miestny odbor Matice slovenskej v Nedede, v obci pôsobiacej na jazykovo zmiešanom území južného Slovenska.

Spoluorganizátormi súťaže sú Materská škola v Nedede a Základná škola v Nedede a vo Vlčanoch. Regionálna súťaž je zameraná práve na deti a žiakov týchto školských zariadení. Matičiari v Nedede každý rok menia jej hlavnú tému. Tou tohtoročnou bolo Duchovné dedičstvo slovenských mien v spojení s tradíciami. Cieľom súťaže je vzbudiť u detí záujem o vlasť, v ktorej žijú, prispieť k zvýšeniu národného povedomia, uvedomovania si svojej identity či dôležitosti zachovania tradícií a zvyklostí našich predkov. Organizátori však zároveň každým rokom posúvajú úroveň súťaže vyššie práve tým, že si uvedomujú široké spektrum tém a možností ako uchopiť jej hlavný motív a ciele. Nesmiernym prínosom je, že súťaž pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich etáp. Najskôr začína v školskom procese vzájomnou prácou a komunikáciou pedagógov so žiakmi. V rámci tejto časti  bolo tento rok za pomoci Domu Matice slovenskej v Nitre doplnené vzdelávanie žiakov II. stupňa samostatnou prednáškou prof. Mgr. Jaromíra Krška, PhD.  z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici. Prednášajúci sa zameral na  výklad tradičných pôvodných slovenských mien, ktoré sú mnohokrát spájané s poverami, čarami, pranostikami či mágiou. Žiakom však vo svojej prednáške priblížil aj etymológiu obcí, v ktorých žijú. Žiakom I. stupňa priblížili danú tému matičiarky Mária Feješová a Eva Boťanska.

Dôležitou etapou je následná práca v domácom prostredí. Vysoko však možno ohodnotiť práve práce, z ktorých bolo cítiť, že o téme tradíciách našich predkov sa doma, buď často rozpráva alebo práve súťaž k tomuto faktoru podnietila. Poslednou etapou súťaže je slávnostné vyhlásenie výsledkov, kde žiaci literárnej časti sprostredkujú prítomným svoje ukážky priamo na javisku. Tým súťaž napomáha rozvíjať javiskové a recitačné zručnosti. Slávnostné vyhlásenie víťazov z celkovo 82 súťažných prác otvoril predseda Miestneho odboru MS Neded Ondrej Guláš. Podujatím umeleckým slovom sprevádzala podpredsedníčka MO MS Neded Mária Feješová a o vyhodnotenie súťaže sa postarala duša celého projektu Martina Gurbaľová. Prednes vlastných prác dopĺňali hudobno-dramatické pásma zimného zvykoslovia v podaní folklórnej skupiny Nezábudka, ktorá pôsobí pri MO MS Neded a deti z MŠ Neded.  Počas slávnostného večera si hodnotné knihy Vydavateľstva Matice slovenskej a diplomy prevzalo celovo 30 výhercov z 12 súťažných kategórií. Vo výtvarnej časti boli najúspešnejší Natália Peterková, Noemi Horváthová, Jennifer Jánošková, Sofia Kočišová a Hanka Sallaiová. V kategórii poézia v literárnej časti prvé miesta obhájili Barbora Anyalaiová, Martina Soókyová, Kristián Deák a Nikoleta Pavlíková. V kategórii próza boli odmenení Jakub Letko, Miriam Ingeliová a Michaela Soókyová.

Súťaž sa realizovala s finančnou podporou Matice slovenskej a Domu Matice slovenskej v Nitre.

Výhercom srdečne blahoželáme!

Veronika Bilicová, Dom Matice slovenskej v Nitre

Viac fotografií v albume:  https://www.facebook.com/pg/dmsnitra/photos/?tab=album&album_id=1025370551129963

 

Výhercovia kategórie 8.-9. ročník, poézia. Foto: Anna Šandorova

Výhercovia kategórie 8.-9. ročník, poézia. Foto: Anna Šandorova

Časť výhercov literárnej a výtvarnej časti. Foto: Anna Šandorova

Časť výhercov literárnej a výtvarnej časti. Foto: Anna Šandorova

Vlasť moja pozostáva z výtvarnej a literárnej časti. Foto: Veronika Bilicová

Vlasť moja pozostáva z výtvarnej a literárnej časti. Foto: Veronika Bilicová

FS Nezábudka pri MO MS Neded predstavil zimné zvykoslovie. Foto: Veronika Bilicová

FS Nezábudka pri MO MS Neded predstavil zimné zvykoslovie. Foto: Veronika Bilicová

Foto: Veronika Bilicová

Foto: Veronika Bilicová

 

2019-12-23T08:09:30+00:0023 decembra 2019 |Nitriansky kraj|
X