Rok 2023 priniesol do Košíc vedeckú konferenciu o bernolákovcoch


//Rok 2023 priniesol do Košíc vedeckú konferenciu o bernolákovcoch

Rok 2022 Matica slovenská vyhlásila za Rok odkazu štúrovcov, Rok 2023 bol venovaný samotnej Matici slovenskej, pretože sme si pripomenuli 160. výročie jej založenia. Pokračovali výročia predstaviteľov štúrovskej generácie, ale okrúhle výročia mali aj predstavitelia bernolákovcov. Poznať troch najvýznamnejších predstaviteľov štúrovcov Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu, je základom elementárnej vzdelanosti o slovenských dejateľoch. Okrem nich sú známe aj ďalšie osobnosti štúrovskej generácie: Janko Kráľ, Ján Francisci Rimavský či Ján Chalúpka.

Štúrovskej generácií sa venuje značná pozornosť, ale je potrebné si pripomínať tých, ktorí im pripravili pôdu pre uskutočnenie ich zámerov. A boli to práve osobnosti v okruhu Antona Bernoláka. A bežný človek pozná akurát samotného Antona Bernoláka, Fándlyho či Bajzu. V bernolákovskom hnutí sa ale vyskytovali osobnosti, ktoré v priebehu vekov upadli do prachu zabudnutia. No zaslúžia si, aby sa o nich vedelo. Tento status zabudnutých bernolákovcov a pokračovateľov bernolákovskej tradície sa rozhodol zmeniť Dom Matice slovenskej v Košiciach.

V spolupráci s Katedrou slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dňa 9. novembra 2023 na pôde tejto univerzity uskutočnila vedecká konferencia Bernolákovci – začiatok novej cesty pre slovenský národ. Niesla sa v duchu úcty k bernolákovcom a ich dielu.

Na samotný úvod podujatia zaznel nádherne precítený prednes eposu Jána Hollého – Svätopluk v podaní Daniely Ondíkovej. Úvodný príhovor patril riaditeľke Domu Matice slovenskej v Košiciach Martine Matečkovej, ktorá v závere povedala: V roku, v ktorom si pripomíname okrúhle výročia takých osobností akými boli Jozef Sčasný, Štefan Závodník, Juraj Palkovič, Ján Koiš, Jozef Emmanuel, Ondrej Caban, Jozef Vurum, Cyril Gabriel Zaymus a i, nech sa stane dnešné podujatie formou úcty voči bernolákovskej generácií, ktorá tvorila prvú fázu národného obrodenia s presahom až do fázy tretej.

S príhovorom vystúpil predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý povedal: Aj keď sa bernolákovci spájajú s katolíckym prúdom, treba povedať, že bez tohto katolíckeho prúdu by neboli ďalšie vlny národného obrodenia, pretože na nich nadväzovala generácia všeslávie a neobernolákovci pôsobili v celom 19. stor tak významne, že do určitej miery prekonali v niektorých prípadoch aj štúrovcov. “

Ďalej poznamenal:

Pri osobe Antona Bernoláka ešte musím povedať, že to bol predchodca veľkých funkcionárov, ktorí stáli pri založení budúceho celonárodného spolku Matice slovenskej. Vzhliadali k Tatrínu, ale aj k Slovenskému učenému tovarišstvu a bol to pre nich veľký vzor.

Podujatím sprevádzala vedúca katedry Marianna Sedláková a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Martina Matečková.

Prednášajúci z rôznych kútov Slovenska vo svojich príspevkoch predstavili rôzne aspekty bernolákovského hnutia, ale hlavne niektoré zabudnuté osobnosti.

Konferencia bola významným podujatím, ktoré prispelo k šíreniu povedomia o bernolákovskej generácií a jej význame pre slovenské národné obrodenie.

Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej Košice

 

 

2024-01-29T11:23:18+00:0029 januára 2024 |Košický kraj|
X