Spolok sv. Cyrila a Metoda jubiloval a my sme boli pri tom


//Spolok sv. Cyrila a Metoda jubiloval a my sme boli pri tom

Dom Matice slovenskej v Košiciach prijal vzácne pozvanie predsedu Spolku sv. Cyrila a Metoda otca Michala na spomienkové podujatie pri príležitosti 80. výročia vzniku vtedajšej Jednoty sv. Cyrila a Metoda a 30. výročia od obnovenia jej činnosti už pod názvom Spolok sv. Cyrila a Metoda, ktoré sa uskutočnilo 3. júna 2021 v sále Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.

Podujatie zahájila riaditeľka Múzea PhDr. Beáta Kereštanová, ktorá vyjadrila radosť nad tým, že v tomto veľmi zvláštnom období sa toto niekoľko krát prekladané podujatie mohlo uskutočniť. Menovite privítala vzácnych zúčastnených hostí, najosvietenejšieho vladyku Cyrila Vasiľa, predsedu Spolku sv. Cyrila a Metoda otca Michala Hospodára, primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára, námestníka primátora mesta Michalovce Ing. Jozefa Sokologorského, riaditeľa Domu Matice slovenskej v  Košiciach Michala Matečku, otca protopresbytera Dušana Semana, členov Výboru a všetkých, ktorí sa rozhodli v krásny deň stráviť čas na duchovnom podujatí.

Po úvodnom slove riaditeľky Múzea nasledovali príhovory a pozdravy hostí. Ako prvý vystúpil primátor mesta Trebišov Marek Čižmár, ktorý poukázal na vzájomnú paralelu miest Michalovce a Trebišov, ktoré majú spoločné farby, spoločnú históriu, i osudy a i keď Spolok sídli v Michalovciach, prenáša svoju činnosť aj do mesta Trebišov. Ako druhý vystúpil námestník primátora mesta Michalovce Jozef Sokologorský, ktorý vyzdvihol vzájomnú vynikajúcu spoluprácu mesta Michalovce so Spolkom sv. Cyrila a Metoda a vyjadril nádej, že šírenie myšlienok našich svätých a vierozvestcov, je to, čo môže pozdvihnúť morálnu a duchovú úroveň nášho národa a ich odkaz je potrebné preniesť aj do nášho života a do života mladých ľudí.

Následne svoj príhovor predniesol riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach Michal Matečka. Ten poznamenal, že cyrilometodská tradícia je živá aj pre Maticu slovenskú a bol to práve jej prvý predseda rímskokatolícky biskup Štefan Moyzes, ktorý oživil úctu k solúnskym bratom, inicioval miléniové cyrilometodské slávnosti a zasvätil im kostol. V Košiciach si solúnskych bratov taktiež každoročne pripomíname aj s otcom Michalom, ktorý prináša kúsok tej zemplínskej cyrilometodskej tradície k nám. Pri tejto významnej príležitosti akou sú krásne výročia Spolku sv. Cyrila a Metoda a za vzájomnú dlhoročnú spoluprácu odovzdal Michal Matečka otcovi Michalovi ďakovný list riaditeľa DMS Košice a Pamätnú medailu Matice slovenskej a vyslovil nádej v ďalšie úspešné roky spolupráce.

Prostredníctvom písaného slova podujatie pozdravila pamätníčka a podporovateľka Viera Michalková z Bratislavy. Záverečné slovo mal riaditeľ Cirkevnej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove RNDr. Slavomír Partila. Ten vyzdvihol činnosť Spolku a jeho podporu vzdelávania a prínos za odovzdávanie tradície našej mládeži a za podporu všetkých škôl.

Po úprimných príhovoroch sa mohlo začať tematické sympózium, kde ako prvý predniesol svoj referát Najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Zameral sa na cyrilometodskú misiu a jej osud v Uhorsku. Pripomenul aj starobylú svätodemetrovskú tradíciu, ktorej stopy sa na dnešnom území Slovenska zachovali dodnes. Druhý referát predniesol historik PhDr. Juraj Žadanský. Ten sa zameral na prierez históriou Jednoty, neskoršie už Spolku a na významné osobnosti pôsobiace v tomto Spolku. Prednáška bola obohatená o dobové fotografie z cyrilometodských slávností, púti a procesií a fotografie činovníkov Spolku. Posledný referát mal predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda otec Michal Hospodár. Za jednu z hlavných priorít označil vydavateľskú činnosť Spolku, teda šírenie slova a apológiu knihy ako duchovného sprievodcu človeka na ceste životom. Práve kniha je nenahraditeľný prostriedok intelektuálneho, mravného a duchovného dozrievania. Za pozornosť stojí citát Konštantína Filozofa „Bez kníh sú nahé všetky národy.“

Z múzea sa účastníci presunuli do Gréckokatolíckeho chrámu Zosnutia presvätej bohorodičky, kde slávil sv. liturgiu najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ. Na záver sv. liturgie odovzdal otcovi Michalovi ďakovný list za jeho dlhoročnú angažovanosť vo vedení Spolku.

Jednota sv. Cyrila a Metoda vznikla 4. mája 1941 v Michalovciach, no už v roku 1951 prestala gréckokatolícka cirkev existovať. Po ťažkých časoch opäť funguje a rozvíja sa a tak je to aj s Jednotou premenovanou na Spolok sv. Cyrila a Metoda, ktorý rozvíja svoju činnosť hlavne na Zemplíne, ale aj na úrovni celoslovenskej pôsobnosti. Práve sv. Cyril a Metod, ktorých má tento Spolok vo svojom názve charakterizujú identitu gréckokatolíckej cirkvi. Treba ale poznamenať, že sú aj akousi jednotiacou duchovnou koncepciou pre katolíkov i pravoslávnych. Činnosť Spolku sa zameriava na záchranu starobylých liturgických kníh, zachovávanie folklórnych tradícii, odhaľovanie pamätných tabúľ významným činovníkom, šírenie tradície solúnskych bratov, odovzdávanie ich odkazu mladej generácii a neoddeliteľnou súčasťou je aj vydavateľská činnosť.

Michal Matečka, riaditeľ DMS Košice

Foto: Martina Matečková

Bez jazykovej korektúry

Gréckokatolícky chrám v Trebišove

Kalendáre Jednoty sv. Cyrila a Metoda

Ocenený otec Michal, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda a riaditeľ DMS Košice Michal Matečka

Vladyka Cyril Vasiľ

2021-07-01T08:35:45+00:0030 júna 2021 |Košický kraj|
X