Spomienka na Ernesta Sirochmana


/, Správy z krajov/Spomienka na Ernesta Sirochmana

V nedeľu 23. februára 2020 uplynul presne rok od smrti PhDr. Ernesta Sirochmana. Rok a deň po jeho úmrtí Denné centrum Močarany a občianske združenie Močarany v spolupráci s Domom Matice slovenskej Michalovce na tohto významného človeka usporiadalo spomienkové posedenie.

V pamätnej izbe Gorazda Zvonického v Močaranoch sa zišli jeho najbližší, manželka pána Sirochmana, rodinní priatelia a známi, bývalí kolegovia a spolupracovníci ale aj obyvatelia obce Močarany, ktorí si na neho pamätajú. Maticu slovenskú zastupoval riaditeľ členského ústredia Martin Fejko a riaditeľka DMS Michalovce Karina Obšatníková. Počas spomienkového stretnutia si na pána Sirochmana zaspomínal jeho kolega a bývalý riaditeľ Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach Anton Hnát, svoje spomienky oživila a s básňou vystúpila kolegyňa z gymnázia Mária Domanyová. Jeho aktívnu prácu na poli Matice slovenskej vysoko vyzdvihol a ocenil riaditeľ členského ústredia Martin Fejko.

Tvorivosť editora, literárneho bibliografa, publicistu, pedagóga, kultúrneho pracovníka PhDr. Ernesta Sirochmana prenikala do viacerých oblastí. Rozhodujúcou doménou jeho pôsobenia však bol kultúrny život predovšetkým zemplínskeho regiónu. Patrí k zakladateľom súťaže v umeleckom prednese Horovov Zemplín, stál pri zrode súťaže v prednese a tvorbe duchovnej lyriky Zvonického dni, bol členom v odborných porotách Puškinovho pamätníka, Hviezdoslavovho Kubína či Horovovho Zemplína. Ako presvedčený národovec sa naplno venoval matičnej činnosti. Tri roky bol externým riaditeľom Domu Matice slovenskej v Michalovciach a funkciu predsedu miestneho odboru Matice slovenskej vykonával osem rokov. Pozoruhodná bola jeho prednášková činnosť o literárnych a duchovných osobnostiach na seminároch a konferenciách nielen v rodnom Zemplíne ale aj po celom Slovensku, v Užhorode a inde. Neodmysliteľnou súčasťou záujmov Ernesta Sirochmana bola publikačná činnosť. Na stránkach regionálnej tlače, či v novinách s celoslovenskou pôsobnosťou, ako napr. Slovenské národné noviny, Slovo, Pravda uverejňoval podnetné úvahy, recenzie, literárne eseje. Jeho vrúcny vzťah k duchovnému a umeleckému dielu a odkazu našich rodákov, básnikov a spisovateľov pochádzajúcich z východného Slovenska, zvlášť zo Zemplína, sa prejavil v množstve publikácií o Pavlovi Horovovi, Mikulášovi Kasardovi, Jurajovi Padovi, Jánovi Štiavnickom, Gorazdovi Zvonickom, Štefanovi Hlaváčovi, Jánovi Murínovi, Františkovi Fugovi, Michalovi Stojakovi a Bartolomejovi Leškovi. Plodný literárny publicista a recenzent bol aj organizátorom kultúrneho života vo svojom bydlisku. Zaslúžil sa o zriadenie Občianskeho združenia Močarany, na vybudovaní Domu smútku, na zriadení Pamätnej izby Gorazda Zvonického a svojou aktívnou činnosťou prispieval k zachovaniu kultúrneho dedičstva svojich otcov a uchovaniu spomienky na vzácnych rodákov.

Teraz je na nás, aby sme ani my nezabudli a udržiavali spomienku na tak vzácneho človeka.

Lucia Martonová

DMS Michalovce

2020-03-13T14:01:31+00:0013 marca 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|
X