Spomienka na Jána Baltazára Magina


//Spomienka na Jána Baltazára Magina

Dubnica nad Váhom

Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Dubnickým múzeom zorganizovali spomienku z príležitosti 280. výročia smrti významnej osobnosti slovenského národa, katolíckeho kňaza Jána Baltazára Magina.

Na spomienke sa zúčastnili správca farnosti don Marián Bielik, primátor Dubnice nad Váhom Ing. Jozef Gašparík, primátorka Vrbového Mgr. Ema Maggiová, predsedníčka MO Matice slovenskej Ing. Jana Rybárová, riaditeľka Dubnického múzea Bc. Lenka Peťovská, , PhDr. Ľubomír Bosák historik z Vrbového i obyvatelia Dubnice nad Váhom.

Život i prácu Jána Baltazára Magina pripomenula pred Pamätnou tabuľou, ktorá je na Katolíckom dome, predsedníčka MO Matice slovenskej Ing. Jana Rybárová.

V úvode svojho príhovoru poznamenala, že v Dubnici nad Váhom pôsobili osobnosti, ktoré sa natrvalo zapísali do dejín slovenského národa. Jedným z nich je aj Ján Baltazár Magin.

Ján Baltazár Magin sa narodil 6.1.1681 vo Vrbovom pri Piešťanoch. Teológiu, históriu, filozófiu, cirkevné a svetské právo vyštudoval vo Viedni, kde získal aj akademický titul. Od roku 1709 pôsobil v Jarku pri Nitre a neskoršie v neďalekej Košeci. Odtiaľ nastúpil do jezuitského kláštora v Trenčíne. Od roku 1719 až do svojej smrti pôsobil v Dubnici nad Váhom. Zomrel 27. marca 1735 . Pochovaný je v krypte dubnického kostola.

Ján Baltazár Magin zohral významnú a dôležitú úlohu v spoločenskom živote slovenského národa. Vo svojej Apológii, ktorú napísal na dubnickej fare v roku 1723 zdôrazňoval, že Slováci sú rovnocenný národ s ostatnými národmi v Uhorsku.

Kto pozná históriu nášho národa dobre vie, čo táto obrana pre slovenský národ v tom období znamenala. Bol to významný čin medzinárodného dosahu, ktorý neskôr vysoko hodnotili bernolákovci i štúrovci. Maginove myšlienky a názory, ktoré prezentoval v Apológii predbehli dobu. Na jeho slová a víziu v plnej miere došlo až 1. januára 1993, kedy sa Slovensko stalo samostatnou republikou.

Apológia – čiže obrana, je odpoveďou Magina profesorovi uhorského práva Michalovi Bencíkovi, ktorý neuznával slovenskú históriu.
Apológia sa tým stala prvým národným, politickým a kultúrnym obranným prejavom Slovákov v Uhorsku. Ján Baltazár Magin bol nielen významným teológom, filozofom a právnikom, ale aj znalcom antickej a slovanskej histórie. Aktívne podporoval cyrilo-metodskú tradíciu, ako dedičstvo otcov. Pre rodinu Ilešháziových (Eliášových) slúžieval sv. omše aj v kaplnke, ktorá je v dubnickom kaštieli. V roku 1720 zaviedol v Dubnici eucharistickú pobožnosť. V roku 1730 bol vymenovaný za kanonika. Jeho 16 – ročné pôsobenie v Dubnici obohatilo všetky vrstvy občanov nášho mesta a zanechalo hodnoty z ktorých čerpali i ďalšie generácie.

V Dubnici nad Váhom sú dve Pamätné tabule, ktoré pripomínajú túto významnú osobnosť. Jedna je na Katolíckom dome a druhá v predsieni dubnického kostola. Jeho meno nesie aj dubnický park, ktorý sa nazýva – Park Jána Baltazára Magina. Miestny odbor Matice slovenskej na počesť Jána Baltazára Magina zorganizoval v minulých rokoch niekoľko ročníkov Maginovej súťaže zameranej na históriu mesta a okolia, do ktorej sa aktívne zapojili žiaci základných a stredných škôl. Na záver svojho príhovoru Ing. Jana Rybárová poďakovala farskému úradu a vedeniu mesta Dubnice nad Váhom za podporu tejto spomienky i vedeniu mesta Vrbové za to, že do Dubnice nad Váhom poslali podklady a portréty Jána Baltazára Magina. Aj ich zásluhou mohli dubničania venovať portrét Jána Baltazára Magina všetkým základným školám v Dubnici nad Váhom.

S krátkym príhovorom vystúpila i primátorka Vrbového Mgr. Ema Maggiová. Poďakovala dubničanom za spoluprácu i za zorganizovanie tejto spomienky. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina Studnica. Program moderovala Marta Špáňová

Štefan Antalík

článok neprešiel jazykovou úpravou

2015-06-03T15:17:21+00:003 júna 2015 |Trenčiansky kraj|
X