Spomienka na prvý politický program Slovákov


//Spomienka na prvý politický program Slovákov

Mikulášski matičiari a spolu s nimi si široká verejnosť pripomína 174. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa. Táto udalosť je zapísaná zlatými písmenami do slovenských dejín. Po prvý raz sa deklaroval slovenský národ, vystúpil so svojimi oprávnenými požiadavkami. Je len na škodu, že doteraz tento deň nebol vyhlásený aspoň za pamätný deň.

V sobotu 14. mája 2022 sa stretli pri pamätníku v mestskej časti Liptovského Mikuláša, v Liptovskej Ondrašovej, predstavitelia mesta Liptovský Mikuláš, predstavitelia MS a obyvatelia mesta, aby si túto významnú dejinnú udalosť pripomenuli. Hymnu Slovenskej republiky zaspieval matičný spevokol Senior, spoločne s piesňou Hoj, vlasť moja. Po tomto úvodnom vystúpení sa pred pamätník postavili tri historické postavy Štefan Marko Daxner (Jozef Sálus), Janko Francisci (Peter Vrlík) a Michal Miloslav Hodža (Milan Stromko). Jozef Sálus priblížil udalosti spred 174 rokov a privítal vzácnych hostí: poslanca NR SR a primátora mesta Jána Blcháča, spoločne s viceprimátormi mesta Rudolfom Urbanovičom a Ľubošom Triznom. Maticu slovenskú zastupoval druhý podpredseda MS a zároveň riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši Marek Nemec a predseda MO MS Ferdinand Chovanec. Janko Francisci, ktorého stvárňoval Peter Vrlík, prečítal znenie Žiadosti slovenského národa. Tento politický program obsahoval 14 požiadaviek medzi ktoré patrili: sloboda tlače, sloboda zhromažďovania, používanie slovenského jazyka na školách a vo verejnej správe, vlastný slovenský snem, vlastné slovenské školy všetkých typov (základné, stredné, vysoké), vlastné velenie nad národnými gardami, vlastnú národnú zástavu, navrátenie majetkov občanom, ktorým boli odňaté zemepánmi, ale aj výzvu k oslobodeniu pre básnika Janka Kráľa a jeho druha Janka Rotaridesa, ktorí boli vo väzení. Michal Miloslav Hodža, ktorého stvárnil Milan Stromko, predniesol báseň práve Janka Kráľa, Slovo.  Za zvukov piesne Slovensko, krásna zem, boli položené vence predstaviteľmi mesta a MS k pamätníku a na záver zaznela matičná hymna Kto za pravdu horí.

Matičiari si pripomínajú túto významnú historickú udalosť každoročne a hlásia sa tak k odkazu našich národovcov. Bez ich pričinenia a ich zanietenia pre národnú vec v minulosti, by nebolo možné stavať prítomnosť. Ich život a dielo bude inšpirujúce aj v budúcnosti a je aj na nás, aby pretrvalo.“  Povedal na záver podpredseda MS Marek Nemec.

P. Vrlík, DMS Liptovský Mikuláš

2022-05-17T10:44:14+00:0017 mája 2022 |Žilinský kraj|
X