Spomienka na slávnu trenčiansku rodáčku a recitátorku Evu Kristinovú


//Spomienka na slávnu trenčiansku rodáčku a recitátorku Evu Kristinovú

Eva Kristinová po rokoch na rodnej hrude je názov článku, v ktorom presne pred pätnástimi rokmi na prahu nového roka, Peter Martinák z Verejnej knižnice Michala Rešetku, v mieste konania, napísal o prezentácii knihy Eva Kristinová Spomienky herečky, od autora Jána Čomaja. Okrem slávnej trenčianskej rodáčky bol prítomný aj samotný autor.

História sa zopakovala 20. januára na prahu roka 2024 v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja. Uskutočnila sa pripomienka prezentácie knihy, ale aj spomienka na Evu Kristinovú pri príležitosti nedožitých 95. narodenín. Tentokrát bez Evy Kristinovej a Jána Čomaja. Po úvodnej slovenskej hymne moderátorka Jana Poláková privítala prítomných a predstavila hostí. Pozvanie však prijala Kristinovej priateľka, herečka a recitátorka Ida Rapaičová, rodáčka z Bratislavy, ktorá však roky prežila v Trenčíne. Jej recitátorské umenie poslucháči obdivujú na mnohých podujatiach tak, ako prítomní na dnešnom. Nechýbal herec, recitátor s krásnym zvučným hlasom Jozef Šimonovič, niektorí ho obdivovali z nahrávky s Evou Kristinovou Básnik a žena  od Jána Smreka. Na podujatí sa zúčastnil riaditeľ Domu MS v Prievidzi Vlastimil Uhlár, predsedníčka KR MS Trenčianskeho samosprávneho kraja Žofia Hrančová, predseda Národného frontu Slovenska Miloš Rusiňák, predsedníčka Trenčianskej odbočky SSS Margita Ivaničková, poetka  a predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska Jana Jablonská, pracovníčka Trenčianskeho osvetového strediska Kristína Jurzová, zakladajúci členovia MS Milan Baco, Alena Bacová a Igor Hurta, ktorý je zároveň predsedom MO MS Púchov. Nechýbali členovia a predsedovia MO MS,  obyvatelia Nemšovej (rodiska gen. Kristina) a priaznivci herečky Evy Kristinovej. Z pozvaných predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života sa viacerí ospravedlnili. Žofia Hrančová citovala odkaz podpredsedu TSK, predsedu ZMOS-u, poslanca NR SR, primátora Mesta Partizánske a člena Výboru Matice slovenskej Jozefa Božíka: „ Samospráva mesta Partizánske si mimoriadne váži a cení prácu Matice slovenskej a rovnako tak isto každého jej jedného člena, ktorý svojou angažovanosťou prispieva k tomu, aby budúcnosť tejto najstaršej národnej a kultúrnej inštitúcie mala perspektívu ďalšieho rastu, a to práve v období, kedy sa častokrát zabúda na hodnoty vlastenectva a patriotizmu. Aj dnešné podujatie je spomienkou na Evu Kristinovú, spomienkou na ušľachtilého a vzácneho človeka, vlastenku a patriotku, ktorá celý svoj život zasvätila národnej kultúre a jej rozvoju. Som veľmi rád, že pri tejto príležitosti si dnes preberie ocenenie aj pani Evka Nahálková, dlhoročná členka a predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom. Práve Evka, ako dlhoročná matičiarka, dlhoročná členka rady starších, ktorá je poradným orgánom primátora, sa mimoriadnym spôsobom pričinila o rozvoj spoločenských a kultúrnych akcií pod gesciou Matice slovenskej v našom meste. V závere mi dovoľte, aby som všetkým matičiarom, ktorí si dnes prevezmú ocenenie, úprimne poďakoval, zablahoželal a poprial im do ďalších rokov predovšetkým zdravie, šťastie, Božie požehnanie, ale i veľa tvorivých počinov a radosti, ktorú svojou prácou a angažovanosťou sa v Matici slovenskej rozdávajú. S úctou Jozef Božik .“ (krátené)

Podujatie pokračovalo recitáciou úryvku z Hollého Svätopluka, obľúbeného básnika Evy Kristinovej, v precítenom prednese Idy Rapaičovej. Jozef Šimonovič, recitátor s potrebným humorom pre prednes Gajdoša Filúza Ľudmily Podjavorinskej poznamenal, že tak ako ho recitovala Eva Kristinová to nedokáže, ale podal skvelý výkon. Pripojili aj svoje spomienky a zážitky pri hereckej a recitátorskej činnosti a stretnutia s Evou Kristinovou. K poézii patrí hudba. Nemohlo to byť inak ani pri spomínaní na Evu Kristinovú, hudba a piesne patrili k jej životu. Dlhoročný matičiar Ladislav Žiško, predseda MO MS v Trenčianskych Stankovciach, režisér, harmonikár a pedagóg so svojou speváckou skupinou Stankovčanka spievali slovenské pesničky, ktorými rozospievali aj prítomných. Prezentáciu knihy Eva Kristinova Spomienky herečky priblížila vo svojom vystúpení Janka Poláková. Napriek trpkým životným skúsenostiam Eva Kristinová evokovala v mysliach mnohých Slovákov vzor národnej identity. „Otec to do nás vštepoval už odmalička, a keď sme bývali v Trenčíne, ako veľmi často používal mocný Trenčiansky hrad. Neskôr sa to obdobne opakovalo aj v Bratislave pri návštevách Devína“, priblížila svoje prvotné stretnutie s vlasteneckými ideami. Jej vzťah k rodnému mestu zaiste netreba zvlášť komentovať. „My sme si z Trenčína zobrali aj zem a nikdy sme naň nezabudli. Avšak bolo mi úprimne ľúto, že ma dlhé roky akosi obchádzal. Aj preto som naozaj vďačná za pozvanie na toto stretnutie s Trenčanmi “ . Toto spomínanie na Evu Kristinovu je tak trochu ospravedlnením, ktoré jej posielame do hereckého neba. Eva Kristinová vždy rada recitovala a mala vrúcny vzťah k literatúre. Napriek tomu, že rodina prežívala ťažké časy, rodičia jej nebránili, aby sa dala na  kariérne neistú dráhu profesionálnej herečky. Ale nebola len herečkou, ale najmä hrdou Slovenkou, ktorú rodičia od detstva viedli k láske k národu. Nebol to ani falošný a módny patriotizmus, ale úprimná viera v silu ducha nášho národa. Do konca života si nedala vziať pýchu na to, že jej otec bojoval pod vedením M. R. Štefánika a že sa sama aktívne zúčastnila SNP. V príhovoroch hostí vystúpila aj predsedníčka Trenčianskej odbočky SSS Margita Ivaničková, dlhoročná členka MS. Vyzdvihla nielen podujatie venované spomienke na Evu Kristinovú, ale činnosť všetkých matičiarov a ich úsilie udržať aj napriek prekážkam svoje aktivity a poslanie Matice. Pripomenula už 31. ročník LS pátra Jozefa Braneckého, ktorá vznikla na pôde MO MS v Trenčíne. Predseda MO MS v Trenčíne Matej Mindár spomenul svoje stretnutie s Evou Kristinovou, keď už bývala v sociálnom zariadení. Poskytla mu rozhovor, z ktorého stále prenikala láska k ľuďom, a k tomu čomu sa celý aktívny život venovala. V

o svojich spomienkach v knihe cituje „Bez básne sa svet nerozpadne, no bez poézie bude na dne.“   

Prítomným sa prihovoril predseda Občianskeho združenia Národný front Slovenska Miloš Rusiňák. Inicioval aj prvé stretnutie minulý rok 5. augusta v Trenčíne pri príležitosti nedožitých 95. rokov. Zdôraznil význam pripomienky nielen Evy Kristinovej, ale aj jej otca generála Kristina. Uviedol aj rozhodnutie takto pripomenúť Trenčínu pamätnou tabuľou umiestnenou v priestoroch Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, že je rodiskom Evy Kristinovej,  nakoľko dom, v ktorom bývali v podnájme v Trenčíne, bol v rámci výstavby  asanovaný. V závere slávnostného spomienkového podujatia odovzdali oceneným Pamätný list predsedu Matice slovenskej, poďakovanie za ich záslužnú činnosť pri napĺňaní zámerov matičného hnutia i príležitosti životného jubilea. Tejto milej povinnosti sa ujala Žofia Hrančová a za Členské ústredie MS riaditeľ Domu MS v Prievidzi Vlastimil Uhlár. Spomienkové popoludnie, v ktorom bolo cítiť poéziu, slovenské piesne, chvíľami aj trochu nostalgie, ale tá patrí k spomínaniu, dospelo k svojmu záveru. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, spoluorganizátorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k príjemnému zážitkovému podujatiu. Spomienkové podujatie bolo začiatkom ďalších pripravovaných podujatí v rámci Roka slovenských žien v národnom hnutí v roku 2024, vyhláseným Maticou slovenskou. Záverom zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí.

Janka Poláková, členka KR MS TSK

 

2024-04-09T13:00:25+00:0021 februára 2024 |Trenčiansky kraj|
X