Štefan Moyses, Karol Kuzmány a Viedenské memorandum


//Štefan Moyses, Karol Kuzmány a Viedenské memorandum

Pri príležitosti 160. výročia Viedenského memoranda si Dom Matice slovenskej Košice spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej dňa 12. decembra 2021 pripomenuli významné osobnosti späté s memorandom, a predovšetkým s činnosťou a samotným vznikom Matice slovenskej.

Štefan Moyses, prvý predseda Matice slovenskej.  Karol Kuzmány, prvý podpredseda Matice slovenskej. Dve osobnosti neodmysliteľne spolu späté. Osobnosti, ktoré sa formovali, vyvíjali. Odklonili sa od ideí Antona Bernoláka, aby nakoniec uznali potrebu slovanskej a slovenskej svojbytnosti a pokračovali jedinou vhodnou  a schodnou cestou pre slovenský národ v období krutej maďarizácie. Moysesovo detstvo bolo pretkané bernolákovčinou, neskôr bol ovplyvnený ideou všeslovanskej vzájomnosti a ideou jednotného československého jazyka. Kuzmány vyrastal v prostredí biblickej češtiny a rovnako sa oddal idey všeslovanskej vzájomnosti. Moyses a Kuzmány spolu v roku 1856 oživili myšlienku P. J Šafárika a Jána Kollára, a to potrebu vybudovania celonárodnej kultúrnej inštitúcie pre Slovákov. Uvedomili si, že jednotu slovenského národa je potrebné dosiahnuť na báze spisovnej slovenčiny.

Aj v roku 160. výročia na Viedenské memorandum si spomíname na týchto výnimočných mužov. Na čele osemčlennej deputácie, ktorá sa vybrala k cisárovi Františkovi Jozefovi I., stojí katolícky biskup Štefan Moyses, ktorý memorandum upravil a spolu s ním ide aj jeho kamarát a pobočník Karol Kuzmány. Od Moysesa panovník prijíma Memorandum národa slovenského z júna 1861 a Návrh na privilégium a organizáciu slovenského Okolia. Návrh konkretizoval uplatnenie zásad národnej samosprávy na príslušnom území. Tu by pôsobili vlastný reprezentatívny zastupiteľský orgán (krajinské zhromaždenie, v podstate národný snem v Banskej Bystrici, ktorá mala byť hlavným mestom), správne a súdne inštitúcie s úradným jazykom slovenským a národné školstvo. Určoval základné hranice Okolia, jeho administratívne členenie, funkcie a právomoc krajinského zhromaždenia a jednotlivých správnych zložiek, systém súdnictva, volebné zásady, jazykové práva a i. Patrónmi krajiny mali byť sv. Cyril a Metod. Privilégium predstavuje najdokonalejšie vypracovaný program štátoprávneho zabezpečenia Slovákov v Uhorsku – ich autonómiu.

Deputácia sa rozišla a Štefan Moyses ostáva vo Viedni a dohliada na vybavovanie memoranda. Práve toto memorandum zaznamenalo veľmi dobrý ohlas medzi Slovákmi a nebolo hádam vtedy obľúbenejšej osoby od Štefana Moysesa. Na jeho podporu pred neprajníkmi začali národovci písať pozdravné listy. Tieto listy sa stali symbolom tolerancie a zjednotenia rozličných spoločenských vrstiev. Listy písali katolíci, evanjelici, študenti, profesori, remeselníci i obyčajný ľud.

Aj napriek neúspechu Viedenského memoranda, práve ono znamenalo ďalší krok v národno-emancipačnom boji Slovákov. Na pomaďarčenom gymnáziu v Banskej Bystrici sa vďaka Š. Moysesovi v roku 1862 opäť zaviedlo vyučovanie v slovenskom jazyku. V septembri 1862 vzniklo prvé evanjelické a.v. gymnázium v Revúcej, kde sa vyučovalo v slovenčine. Štefan Moyses bol vymenovaný za tajného radcu panovníka, Ján Francisci za radcu Uhorskej miestodržiteľskej rady, Slováci sa dostali do štátnych služieb. Aj vďaka memorandovému roku 1861 boli schválené stanovy Matice slovenskej, čo následne viedlo k vzniku samotnej Matice slovenskej. Výsledkom memoranda bolo aj definitívne ustanovenie používania modernej spisovnej slovenčiny. Preklenutím konfesionálnych rozdielov a príkladnou spoluprácou Moysesa a Kuzmányho sa zrodila moysesovsko-kuzmányovská tradícia, ktorá je až dodnes symbolom jednoty národa, tolerancie a ekumenizmu.

Pamätnú udalosť sme s  úctou odštartovali pri pamätníku evanjelického kňaza, superintendenta, spisovateľa, novinára a estetika Karola Kuzmányho. Dňa 16. novembra  totiž uplynulo 215 rokov od jeho narodenia. Následne sa sprievod pobral ovenčiť pamätník Štefana Moysesa, ktorý sa nachádza v parku na Moyzesovej ulici. Vencami, tichou spomienkou sme si uctili dvoch velikánov, ktorí ukázali Slovákom cestu z tmy…

Text a foto: Martina Matečková

2022-01-11T09:06:02+00:0010 januára 2022 |Košický kraj|
X