Štúrovci a štúrovská generácia v Hornom Turci


//Štúrovci a štúrovská generácia v Hornom Turci

Predseda Marián Gešper prednášal gymnazistom

Predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper mal v stredu 9. novembra prednášku k štúrovcom a ich generácii v zaplnenej aule Gymnázia Mikuláša Galandu – Spojenej škole Turčianske Teplice.

V úvode privítala riaditeľka gymnázia Mgr. Miriam Hechelmann predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera, tajomníka MS pre národnostné vzťahy ThLic. Mgr. Viliama Komoru, PhD. a riaditeľa Členského ústredia MS Mgr. Martina Hajníka, a spomenula spoluprácu s Maticou slovenskou. Povedala tiež, že práve z radov ich študentov vznikol v tomto kúpeľnom meste Odbor Mladej Matice. Práve mesto Turčianske Teplice je zriaďovateľom tejto školy, primátor mesta a zároveň poslanec NR SR Mgr. Igor Hus je aktívnym podporovateľom Matice slovenskej v tomto meste ale aj v širšom okolí Horného Turca.

Predseda MS JUDr. Marián Gešper začal prednášku z oblasti historického vývoja Slovákov, národa, ako i štátu. Prvou dejinnou oblasťou bola Habsburská monarchia, jej postupný vývoj cez Rakúske cisárstvo až po Rakúsko-Uhorsko, a v tom aj jednotlivé historické územia, kráľovstvá či iné jeho krajiny. Predstavené historické kráľovstvá, štáty, či iné politické útvary približoval na jednotlivých historických mapách, poukazoval na ich členenie či hranice, ako aj ich zmeny v jednotlivých obdobiach. Hovoril o Slovanoch a ich spolupráci v rámci jednotlivých štátnych celkoch a postupne prešiel cez A. Bernoláka, J. Hollého, P. J. Šafárika, J. Kollára, a iných národovcov, až k nášmu národnému velikánovi Ľudovítovi Štúrovi. Priblížil jeho študentov a prívržencov, štúrovcov, osobitne sa zameral na ich generáciu s 200. výročím narodenia. Plynule prešiel cez vzťahy jednotlivých národov v ríši až po slovenské povstanie či slovenské dobrovoľnícke výpravy, v ktorých mali aktívnu účasť štúrovci a ich národná generácia, kde plnili aj viaceré veliteľské pozície.

Neobišiel ani významného právnika, politika a bojovníka, ktorým bol Lajos Kossuth, dodajme, že po slovensky Ľudovít Košut, keď spomenul, že jeho pôvod je slovenský a to dokonca z Turca. Hovoril o ňom v súvislosti s Ľudovítom Štúrom, keď na Uhorskom sneme mali k sebe blízko z dôvodu revolučných názorov, neskôr ich rozdelila práve národná vec. Tu poukázal na určité prepojenie sociálneho s národným. Venoval sa slovanskej vzájomnosti našich predkov a to z hľadiska našich slovanských bratských a susedských národov, začiatkom používania našej vlajky aj s ohľadom na vlajku slovenských dobrovoľníkov a Slovenskú národnú radu, až po vznik prvej Česko-Slovenskej republiky Žiaľ, toho sa nedožili štúrovci, pričom práve po tom akiste túžili. Len niektorí z mladšej generácie štúrovcov narodených však neskôr ako v onom dejinnom roku 1822 sa jej takmer dožili.

 Počas prednášky predseda MS JUDr. Marián Gešper ukázal aj konkrétnu filmografiu, ktorá pojednávala o našich národovcoch štúrovcov či o období slovenského povstania, pričom poukázal na hrdinskosť našich predkoch. V rámci tohto povstaleckého obdobia z rokov 1848 – 1849, tiež hovoril o vzniku a pôsobení Slovenskej národnej rady a zapojenia sa štúrovcov do týchto udalostí. Osobitne spomenul aj pôsobenie Janka Kráľa a Jána Rotaridesa pri ich burcovaní za slobodu v Príbelciach a okolí v roku 1848. Priblížil taktiež slovenskú deputáciu k cisárovi Františkovi Jozefovi I. do Olomouca a odovzdanie prosbopisu s požiadavkou územného a politického vyčlenenia Slovenska z Uhorska v roku 1849, aj so zachovalou spoločnou snímkou našich vtedajších národných dejateľov. Ďalej pokračoval k nasledujúcim historickým udalostiam a to až po vznik Matice slovenskej a v rámci nej na generáciu matičiarov, bývalých aktívnych štúrovcov. Predseda MS JUDr. Marián Gešper viedol prednášku interaktívne, kládol otázky, zapájal študentov do diania, mohli diskutovať, aktívnym odovzdal matičné publikácie.

Obrátil sa na mladých osobitne matičným dokumentom o Mladej Matici, ktorá je integrálnou súčasťou Matice slovenskej. Bližšie spomenul mladých matičiarov z Turčianskych Teplíc, aby na nich nadviazali súčasní študenti Gymnázia Mikuláša Galandu. Pripomenul, že práve toto gymnázium je nástupcom prvého slovenského katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom z roku 1869, ktorého vznik sa viaže na Memorandum národa slovenského, teda aj na Maticu slovenskú.

Veríme, že aj ďalší gymnazisti a mladí ľudia z Turčianskych Teplíc rozšíria matičiarov a mladých matičiarov v Hornom Turci a budú šíriť národné a vlastenecké myšlienky v tejto oblasti nášho Slovenska. V tomto roku sa uskutočnilo viacero matičných podujatí k štúrovcom narodeným v roku 1822, ďalšie naša celonárodná ustanovizeň pripravuje, na čom sa podieľajú matičiari po celom Slovensku, nevynímajúc vedenie a predsedu MS. Vďaka za aktívnu spoluprácu miest a škôl, no najmä ich vedení, ako tomu je v Turčianskych Tepliciach.

Viliam Komora, Foto: autor

Aktívny študent s predsedom MS pred mapou monarcie

Predseda MS odovzdáva študentovi publikáciu

2022-11-16T10:11:23+00:0016 novembra 2022 |Žilinský kraj|
X