Svätoplukovo kráľovstvo opäť ožilo…tentoraz na FF UKF Nitre


//Svätoplukovo kráľovstvo opäť ožilo…tentoraz na FF UKF Nitre

Desiaty ročník súťaže, Svätoplukovo kráľovstvo „ožíva“ získal oproti predchádzajúcim ročníkom novú podobu a nového orga­nizátora, ktorým sa stala Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Zastrešenie novou inštitúciou Filozofickou fakultou UKF v Nitre umožnilo rozšíriť podujatie o ďalšie kategórie súťažiacich, a to aj z vyšších stupňov školského vzdelávania. Tento nový formát ponúkol možnosti zapojenia sa žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a tiež stredoškolských a vysokoškol­ských študentov všetkých ročníkov, čomu zodpovedajú štyri vekové kategórie súťažiacich. Prvú kategóriu tvorili žiaci predposledného a posledného ročníka základnej školy, druhú a tretiu ka­tegóriu stredoškolskí študenti a štvrtú kategóriu študenti vysokých škôl. Z hľadiska formy, resp. druhu umeleckej tvorby mala súťaž tri časti – literárnu, výtvarnú a elektronickú. Pre všetky vekové kategórie a všetky tri umelecké formy boli vypísané tieto spoločné témy:

  • Cyril a Metod ako cestovatelia (v čase)
  • Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše
  • Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka
  • Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva
  • Cyrilo-metodské dedičstvo ako pamäť literatúry

Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu.  Je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a  významné historické medzníky. Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže  spojené s vernisážou prác sa konalo na pôde FF UKF v Nitre dňa 7. júna 2019. Ceny víťazom odovzdávala dekanka Filozofickej fakulty UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., spolu s predsedom komisie, garantom súťaže a vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. PaedDr. Ľubomírom Kralčákom, PhD. Blahoželáme všetkým víťazom, ktorí sa prebojovali medzi 225 súťažiacimi v jednotlivých kategóriách.

Na stránke http://www.ksjl.ff.ukf.sk/index.php/aktivity/svaetoplukovo-kralovstvo-oziva nájdete správu z vyhodnotenia, zoznam víťazov aj s kompletnou fotogalériou zo slávnosti.

Veríme, že aj v ďalšom ročníku sa zapoja mnohí žiaci ZŠ, SŠ a študenti VŠ.

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Foto: Mgr. Peter Horváth

2019-06-11T16:49:15+00:0011 júna 2019 |Nitriansky kraj|
X