Svetovo uznávaný priekopník modernej slovenskej psychológie a košický matičiar sa narodil pred 100 rokmi


/, Správy z krajov/Svetovo uznávaný priekopník modernej slovenskej psychológie a košický matičiar sa narodil pred 100 rokmi

Doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc., klasik slovenskej psychológie, zakladateľ kariérového poradenstva (poradenstva v profesionálnom vývine na Slovensku), sa narodil 15. októbra 1920 v Spišskej Novej Vsi. Najvýznamnejší profesionálny prínos  Doc. Dr. Jozefa Košča, CSc. je v oblasti teoretickej vedy, akceptovaný v disciplíne biodromálna psychológia, ktorá je zameraná na osobu, osobnosť, na jej existenciálnu sebarealizáciu pri plnení životných vývinových úloh a potrieb. Biodromálny aspekt, rozpracovaný v biodromálnej psychológii je medzinárodne akceptovaná špecifická oblasť „všeobecnej psychológie celoživotného vývoja“ (life span development psychology, counselling through the life span).

Pedagogická a publikačná činnosť

Doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. bol dlhoročným vysokoškolským učiteľom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1951–1990). Z jeho bohatej publikačnej činnosti vyberáme: „Dejiny psychológie – historický úvod do štúdia psychológie“ (Koščo, J., Bratislava, SPN 1964), „Psychologické poradenstvo v školskom a profesionálnom vývine“ (Koščo, J., Bratislava, SPN 1971), „Predmet a systém psychologických vied“ (Koščo, J. – Pardel T., Bratislava, SPN 1975), „Teória a prax poradenskej psychológie“ (Koščo, J. – Fabián, D. – Hargašová, M. – Hlavenka, V., Bratislava, SPN 1980), „Poradenská psychológia“ (Koščo, J. a kol., Bratislava, SPN 1987).

Organizačná činnosť

Mladý odborník Jozef Koščo bol v roku 1946 zakladateľom pobočky Štátneho psychotechnického ústavu v Košiciach a v r. 1947 spoluzakladateľom Psychologického odboru Matice Slovenskej. Dr. Jozef Koščo sa v r. 1951 stal vedúcim Psychologického pracoviska na Pedagogickej fakulte v Prešove. Mimoriadne aktívnym bol v ďalšom mieste pôsobenia, v Bratislave. V roku 1957 bol spoluzakladateľom Psychologického ústavu Filozofickej fakulty UK v Bratislave, v r. 1967 založil a viedol Ústav psychológie profesionálneho vývinu a poradenstva pri rektoráte UK v Bratislave. Doc. Koščo je spoluautorom koncepcie systému výchovného poradenstva na Slovensku (zavedenie funkcie výchovných poradcov v školách od r. 1963). Psychologické výchovné kliniky a Strediská pre voľbu povolania ako predchodcovia dnešných Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, majú jeho rukopis. V roku 1968 sa stal predsedom celoštátnej (československej) Komisie pre výchovné poradenstvo a v tom istom roku predsedom Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. Skoncipoval činnosť Komisie vlády SR pre výchovné poradenstvo, ktorej bol aktívnym členom až do roku 1989.

Ďalšie výnimočné aktivity

Doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. zorganizoval a koncepčne viedol Medzinárodnú poradu expertov UNESCO k celoživotnému poradenstvu z Európy a Severnej Ameriky „O mieste a funkcii orientácie a poradenstva v procese permanentného integrovaného vzdelávania“, Bratislava 1972. Do informačnej publikácie Psychology around the World (Sexton-Misia, 1976) spracoval analýzu vývoja a stavu psychológie v Československu. Vytvoril osobitnú integrálnu školu psychologického poradenstva, ktorú vysoko hodnotili renomovaní odborníci a príslušné pracovisko ocenili ako jedno z piatich najvýznamnejších na svete (International Review of Applied Psychology, 1977).

Matičiar

Doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc. bol členom Matice slovenskej vyše 80 rokov (1938-2018). Je to zrejme jedno z najdlhšie trvajúcich členstiev. Bol aj dlhoročným členom Miestneho odboru MS Košice. Od roku 1948 pôsobil v štruktúrach jeho vedenia. Už predtým bol poverený vedením Psychologického odboru Matice Slovenskej. Po roku 2000 dlhodobo predsedal Historicko-politologickému klubu pri MO MS Košice. Jeho úlohou bolo jednak združovať členov matičných vedeckých odborov (Historický odbor MS, Politologický odbor MS) z mesta Košice  a okolia, ale aj realizovať podujatia s touto tematikou pre široký okruh matičiarov a vlastencov v meste. Po úmrtí o. Antona Harčara bol Jozef Koščo niekoľko rokov najstarším členom MO MS Košice. Jozef Koščo zomrel 18. marca 2018 v Košiciach vo veku 97 rokov.

Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

2020-10-13T16:58:52+00:0013 októbra 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|
X