Sviatok sv. Cyrila a Metoda a spomienka na prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa


//Sviatok sv. Cyrila a Metoda a spomienka na prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa

“Verný ctiteľ svätých apoštolov našich Cyrila a Metoda, ich nástupník v biskupskej hodnosti, ich nasledovateľ v učiteľstve, spisovateľstve a milovaní národa, umiera v tisícročí smrti sv. Cyrila, umiera vo výročný slávnostný sviatok sv. Cyrila a Metoda, jeho úsilím na deň 5. júla ustanovený! Slovenský biskup umiera v svätý sviatok svätých slavianskych apoštolov! ,Večná mu pamäť a sláva v národe!‘“

(Sasinek – oznam  Pešťbudínske vedomosti)

Dňa 4.7.2021 si Dom Matice slovenskej v Košiciach spolu s Miestnymi odbormi Košice a Košice-Sever i mladými matičiarmi pripomenul 1158. výročie príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 152. výročie úmrtia prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa. Toto podujatie je už krásne zabehnutou každoročnou tradíciou a v tomto roku sa konalo už po 28 krát. Po nainštalovaní pamätníka Štefana Moysesa si tieto výročia pripomíname práve pri ňom, kde aj každoročne zavesíme nový venček.

Na úvod podujatia zaznela slovenská štátna hymna. Nasledovala recitácia básne Viliama Turčányho – Podobenstvá. Svoj príhovor predniesol riaditeľ Domu Matice slovenskej Košice a predseda Miestneho odboru Košice Michal Matečka. Priblížil okolnosti príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu, o ktorý sa pričinil knieža Rastislav. Ten sa pohrával s myšlienkou vytvorenia osobitnej cirkevnej organizácie a keďže jeho žiadosť o biskupa-učiteľa v Ríme nebola vyslyšaná, obrátil sa iným smerom. Práve prostredníctvom sv. Cyrila a Metoda sa šírilo evanjelium medzi slovanskými národmi, dodnes symbolizujú kresťanskú jednotu a sú jasným spojivom medzi východom a západom. Preložením Svätého písma, staroslovienčina dosiahla výnimočné postavenie, stala sa liturgickým jazykom a uznávanou literárnou rečou. A od nás sa dielo sv. bratov šírilo medzi ďalšími slovanskými národmi až do Kyjevskej Rusi.

Druhá časť príhovoru bola zameraná na osobnosť Štefana Moysesa, pretože „cyrilometodská tradícia nebola u nás rozšírená a bol to práve Moyses, ktorého úcta k solúnskym bratom sa upevnila v Záhrebe, a ktorý následne po svojom návrate začal túto úctu šíriť aj medzi slovenským ľudom.“

O mocný pilier cyrilometodskej tradície sa opieral v každej svojej činnosti. Svetozár Hurban Vajanský ho nazval „priamym následníkom Cyrila a Metoda, najväčším zjavom slovenského života, najjasnejšou slovenskou hlavou.“

 S moravskými biskupmi cez viedenského nuncia požiadal vtedajšiu Kongregáciu pre Boží kult, aby sa sviatok sv. apoštolov presunul na 5. júla. Rok po miléniových oslavách pápež Pius IX. tejto žiadosti vyhovel. Osobnosť Štefana Moysesa je neodmysliteľne spätá so solúnskymi bratmi ale aj s Maticou slovenskou. Pokojne môžem vysloviť tvrdenie, že nebyť Moysesa, nebola by ani Matica. Dovtedy neznámy, stal sa najobľúbenejšou a najvýznamnejšou postavou v memorandovom a matičnom období. Osobne prerobil a  odovzdal Viedenské memorandum a sledoval jeho vybavovanie. Svetlým výsledkom Viedenského memoranda bolo založenie Matice slovenskej. Jej prvým predsedom sa stal rímskokatolícky biskup Štefan Moyses a podpredsedom evanjelický superintendent Karol  Kuzmányho. Práve preklenutím konfesionálnych rozdielov sa zrodila moysesovsko-kuzmányovská tradícia, ktorá je až dodnes symbolom jednoty národa, tolerancie a ekumenizmu. Veľkosť Štefana Moysesa bola v tom, že spájal ľudí bez rozdielu. Pri akcii písania listov, ktorú zorganizovali slovenskí národovci, mu listy písali katolíci, evanjelici, študenti, profesori, remeselníci i obyčajní ľud. V dnešných časoch, v ktorých sa už tradičné hodnoty vytrácajú a čoraz viac badať priepastné rozdiely, tam kde by nemuseli byť, by nám práve Štefan Moyses, moysesovsko-kuzmányovská spolupráca a úcta k solúnskym bratom mali ísť príkladom. Spojivo, ktoré spája údajne nespojiteľné je jasným svetlom k lepším začiatkom. Celoživotné dielo Štefana Moysesa si zasluhuje úctu a patrí mu naša hlboká vďaka nielen za to, čo vykonal pre Maticu slovenskú, ale predovšetkým pre slovenský ľud.

O kultúrny zážitok sa postarala spevácka skupina Severanky. Po krásnych pesničkách riaditeľ DMS Košice poďakoval všetkým zúčastneným, za to, že si popri množstve podujatí, ktoré prebiehali v meste Košice v daný deň, našli čas a prišli si pripomenúť dve významné výročia v našich dejinách. Samotný záver patril matičnej hymne „Kto za pravdu horí“.

Text a foto: Martina Matečková

2021-07-28T15:42:50+00:0027 júla 2021 |Košický kraj|
X